Vážené kolegyne a kolegovia, 

 

vzhľadom nato, že o Vašom odbornom podujatí a konkrétnom programe, v ktorom máte zaradené aj prednášky praktického lekára MUDr. Pásztora, prezidenta ASL SR, ktorý Vám prednáša o problematike špecializovanej ambulantnej starostlivosti a o indikátoroch kvality v ŠAS sme sa dozvedeli len pred niekoľkými dňami, našu osobnú účasť aspoň v diskusii sa nám už nepodarilo zabezpečiť, ale dovoľte aspoň niekoľko závažných poznámok k tejto pre nás všetkých existenčnej téme. 

 

Mali by sme si uvedomiť nasledujúce právne aspekty:  

1. Súkromná ŠAS je jediný segment v zdravotníctve, ktorý je platený len za reálne odvedenú prácu, aj to s nereálne nízkym limitom. Tento segment nikým nebol, ani nie je dotovaný, ani oddlžený. 

2. Zákonná  zodpovednosť štátu je finančne zabezpečiť občanovi naplnenie jeho ústavných a zákonných práv na poskytnutie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. 

3.  Zdravotná poisťovňa je licencovaná organizácia, prostredníctvom ktorej štát zabezpečuje svoje záväzky ( a sľuby!) občanovi. Zdravotná poisťovňa je zo zákona povinná na základe zmluvy sprostredkovať a uhradiť z verejného zdravotného poistenia svojmu klientovi – poistencovi zdravotnú starostlivosť v rozsahu určenom Ústavou SR a príslušným zákonom. Musí byť pritom zachované ústavné právo poistenca na slobodnú voľbu lekára, t.j. musí mu uhradiť zdravotnú starostlivosť aj u nezmluvného lekára, ak si ho poistenec vyberie. Poskytnutie takejto starostlivosti musí byť poistencovi vopred zakaždým schválené v zdravotnej poisťovni. 

4. Poskytovateľ má zákonnú zodpovednosť za odbornú kvalitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti v takom rozsahu, v akom si to vyžaduje jeho zdravotný stav a v akom rozsahu má na ňu pacient zákonné právo. Realizovaná a uznaná zdravotná starostlivosť má byť podľa zákona a ústavy poskytovateľovi za poistenca v plnom rozsahu uhradená. 

 

Takže stručne – teoretická realita z právneho hľadiska je nasledujúca: štát má zabezpečiť financie na ním garantovaný rozsah zdravotnej starostlivosti pre občana, poisťovňa má zabezpečiť výber financií a úhradu realizovaných a uznaných výkonov poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorého si vybral poistenec. Poskytovateľ garantuje starostlivosť jedine z odborného hľadiska. (Zákon ho nenúti byť sponzorom, starostlivosť mu má byť uhradená.) Prax všetci poznáme a je vzdialená od právnej analýzy kompetencií vyplývajúcich z u nás toho času platnej legislatívy. Možno aj preto, lebo práva, ktoré nám vyplývajú z platnej legislatívy sú nám zámerne zahmlievané.

 

 

Aktuálna téma:

Hospodárska kríza sa odráža na výbere poistného, ktoré zaznamenalo v prvých mesiacoch 2009 hlboký prepad. Predpoklad je, že výber klesne ešte viac v nasledujúcich mesiacoch, posledné vyjadrenie z úst šéfa rezortu je údajne očakávaný pokles o 17,5%. Tento pokles sa musí niekde prejaviť. 

Avizované riešenia sú: redukcie zmlúv s niektorými poskytovateľmi – zo zákona je to možné s poskytovateľmi ŠAS a s niektorými regionálnymi nemocnicami v zmysle redukcie rozsahu zazmluvnenej zdravotnej starostlivosti alebo nezazmluvnením niektorých oddelení alebo ambulancií ŠAS – podľa schválenej minimálnej siete toto riziko hrozí niektorým odbornostiam v BA a v KE, kde rastú ako huby po daždi nové zariadenia patriace niektorým politikom , prípadne finančným skupinám prepojeným na politikov. Hospodárska kríza nedopadá v zdravotníctve na všetkých. V slovenskom zdravotníctve posledné 2 roky pôsobí česká finančná skupina Agel, ktorá založila spoločnosť Martek Medical a podľa údajov z tlače na jar roku 2008 kúpila distribučnú firmu liekov a zdravotníckych pomôcok Fakon aj so sieťou lekární od jej spolumajiteľa terajšieho predsedu NR SR Pavla Pašku. Odvtedy sa jej začalo veľmi dobre dariť, údajne zo dňa na deň dostala zákazky na dodávku liekov pre nemocnice od VšZP , a.s. po iných dovtedajších dodávateľoch za 8,7MIL. Eur. Od 1.4. 2009 začala platiť vyhláška MZ SR, podľa ktorej sa ruší tzv.degresívna marža na tieto lieky a mení sa z 1,93 až 2,25% z dohodnutej ceny na 9% z maximálnej katalógovej ceny, čo znamená zvýšenie nákladov na takto zabezpečované lieky o 4milióny Eur ročne. 

Takže pre nás je v pláne odrobiť zadarmo alebo našetriť nielen na výpadok v zdravotníctve v dôsledku nižšieho výberu poistného , ale aj na tento lukratívny zárobok pre spomínanú firmu, ktorá v podstate realizuje v porovnaní s našou prácou a zodpovednosťou len jednoduché administratívne úkony. 

 

AKO nás na tento plán využiť?

1. Degresívny koeficient na výkony realizované nad objednaný finančný rozsah. So sľubom, že objednaný finančný rozsah bude blízky reálnej potrebe sa tešíme, že miesto nuly dostaneme aspoň navyše 10% za našu prácu nad objednaný limit. Už si ani nevšimneme malú poznámku „ v rámci disponibilných zdrojov zdravotnej poisťovne“ alebo „podľa finančnej situácie ZP“. V skutočnosti sa v rozpore s platnými zákonmi SR aj EÚ zaväzujeme pracovať pod nákladové ceny. Poisťovni týmto záväzkom zabezpečíme, že naplní literu zákona a uhradí nám napriek svojim čoraz nižším disponibilným zdrojom všetku zdravotnú starostlivosť a ešte môže naplniť prípadne aj rezervný fond, lebo ju už nič nebude motivovať zreálniť nám základný objednaný finančný rozsah. Takže budeme robiť čoraz viac a za menej peňazí. Poisťovňa si nemôže dovoliť priznať, že nízky výber poistného jej neumožňuje uhradiť poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zmysle platného zákona, lebo by priznala insolventnosť, čo by ohrozilo jej existenciu. Štátu zabezpečíme našou čoraz lacnejšou prácou, že svojim občanom pri takmer najnižších štátnych aj súkromných peniazoch v zdravotníctve z krajín EÚ zaistí najširší rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej z týchto minimálnych zdrojov. Nebude musieť poskytnúť finančnú pomoc alebo navýšiť financie za svojich poistencov ako si na to našiel zdroje v iných rezortoch ( šrotovné,…). Na poskytovanie finančnej výpomoci sme sa rokmi osvedčili my za pomoci rôznych asistentov, ktorí nás sofistikovane zavádzajú.

 

 

 

2.  Indikátory kvality pre  ŠAS  je  ďalšie obmedzenie pre poskytovateľov ŠAS. Zásadné pripomienky, ktoré sme v decembri posielali za SLÚŠ na MZ SR k navrhovaným indikátorom, ktoré by boli ináč už pre nás všetkých platili od 1.1.2009 sú zverejnené na www.slus.sk. Dôsledne sme trvali na zrušení indikátorov kvality pre ŠAS, pretože pri ponechaní  plnej forenznej zodpovednosti a plných práv pacienta nám vnucujú povinnosti , pri ktorých by sme boli nútení vystaviť seba i pacienta existenčným rizikám. Navyše schválenie indikátorov kvality, ktorých východiskové údaje si nemáme možnosť overiť, nemôžeme ich ani reklamovať a musíme len akceptovať údaje, ktoré poskytne zdravotná poisťovňa a nemáme možnosť konečné čísla ani zdôvodniť, je pre nás existenčne nebezpečné. Poisťovne dostávajú takto k dispozícii zákonnú možnosť vylučovať poskytovateľov na základe týchto indikátorov zo siete. Osvedčený a opakovane rezonujúci argument , že sú medzi nami tzv. titani neobstojí, pretože tých je minimum a na ich odhalenie by mala slúžiť revízna činnosť. 

 

Ďakujeme za pozornosť. V prípade záujmu o ďalšie konkrétne informácie Vás pozývame na niektoré pre verejnosť otvorené stretnutie SLÚŠ, v prípade potreby praktických rád Vás radi uvítame medzi našimi členmi. Na prežitie je dôležitá informovanosť každého poskytovateľa a nie pasívne odovzdanie plnej moci nejakej organizácii. Profesná organizácia má svojich  členov informovať, poradiť im optimálny postup a obhajovať ich, nie robiť z nich nesvojprávnych.

 

V Košiciach, 22.4.2009 

Za koordinačnú radu SLÚŠ MUDr. Andrej Janco, v.r., prezident SLÚŠ