Vybrané osoby, poverené vedením ASL SR ( údajne na podnet MZ SR ), dostali za úlohu vypracovať materiály, ktoré majú slúžiť ako podklad na rozšírenie rozsahu zdravotnej starostlivosti, poskytovanej praktickým lekárom. Na základe materiálov, ktoré má SLÚŠ k dispozícii, ide fakticky o prebratie značnej časti výkonov zdravotnej starostlivosti, ktorá bola doteraz poskytovaná zo strany lekárov špecializovanej ambulantnej sféry.

 

Získaný materiál sa týka psychiatrických výkonov, fyziatrických výkonov, ale údajne sa takéto materiály pripravujú pre každý odbor.

 

Analýza získaného materiálu:

 

– V prevažnej miere sú to výkony, viazané na 2. stupeň postgraduálneho vzdelania, teda na atestáciu v príslušnom špecializačnom odbore.

V odseku a) o požadovaných „klinických vedomostiach“ je menovaný prakticky celý obsah vedomostí, požadovaných v odbore psychiatria, vrátane samovražedných stavov.

V odseku b) o diagnóze a diferenciálnej diagnóze je zoznam diagnóz, ktorých diferenciálnu diagnostiku má praktický lekár ovládať, čo zahrňuje kompletné spektrum psychiatrických chorôb.

V odseku c) o liečbe sa požaduje napríklad ovládanie princípov liečby duševných porúch a porúch správania, ovládanie liečby akútnych stavov, akútne exacerbovaných dlhodobých stavov, podporných a doplnkových liečebných postupov, ovládanie liečby duševných porúch a porúch správania sa v dôsledku somatických ochorení.

V odseku II. o požadovaných praktických zručnostiach je napríklad poskytnutie prvej pomoci pri akútnych stavoch, ale aj zebezpečenie adekvátnej medikácie a koordinácia liečby, doporučenej viacerými špecialistami. V doporučenej výbave pracoviska sú analgetiká, anxiolytiká, ale aj antidepresíva a antipsychotiká.

V časti III. kompetencií je jednoznačne uvedená požiadavka na realizáciu farmakoterapie.

V odseku o liečbe sú menované choroby a stavy, ktoré môže praktický lekár liečiť samostatne a ktoré má konzultovať so špecialistom a to vrátane akútnych stavov v psychiatrii, nie sú však vyznačené stavy, ktoré má odoslať špecialistovi.

– Konzultácia so špecialistami je redukovaná ( napríklad na poruchy psychiky správania, zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok , stavy spojené s bludmi a podobne ).

 

Čo z nej vyplýva:

 

Ide evidentne o nedohodnutý a celkom nekompetentný pokus o prebratie významnej časti zdravotnej starostlivosti, ktorá bola doteraz vykonávaná v špecializovaných ambulantných zariadeniach.

Ide o vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť, ktorá je viazaná na postgraduálne vzdelanie a preto ju je možné vykonávať len v špecializovaných ambulanciách.

Terajšie vzdelanie praktických lekárov v SR nezodpovedá vzdelaniu praktického lekára v iných krajinách EÚ ( chýba napríklad aj 6 ročný pobyt na klinických pracoviskách ), preto nie je možné na nich automaticky delegovať kompetencie len na základe premenovania pojmu „obvodný lekár“ na „praktický lekár“.

– Ani adekvátne vzdelanie praktického lekára v EÚ mu neudeľuje taký rozsah kompetencií, ako to požadujú materiály ASL SR.

Rozsah výkonov, spadajúcich do kompetencie špecializovaných ambulancií je určený zákonmi SR, preto takýto postup hodnotíme, ako porušenie zákona.

– Prevzatie tak významnej časti zdravotnej starostlivosti do kompetencie „praktického“ lekára by znamenalo pokles činnosti v špecializovaných ambulanciách, čo pri ich jednozdrojovom financovaní a platobnej insolvencii populácie nie je možné hodnotiť inak, ako snahu o likvidáciu špecializovanej ambulantnej sféry.

Takýmto neodôvodneným presunom kompetencií špecialistov na praktického lekára sú nepochybne poškodené tiež záujmy pacienta, ale aj praktického lekára samotného.

– Faktom je, že pokus o takto vážne poškodenie záujmov ŠAS je iniciovaný zo strany vedenia ASL SR, ktorá sa dodnes prezentuje ako zástupca celej ambulantnej sféry, vrátane ŠAS.

Aj tento celkom evidentný pokus o poškodenie záujmov privátnej ŠAS svedčí pre to, že ASL SR stratila akékoľvek odôvodnenie zastupovať privátnu ŠAS.

Počin hodnotíme ako vrchol nekolegiálnosti, nezohľadnú snahu o ničím nepodložené dominantné postavenie v systéme, hoci aj na úkor všetkých ostatných.

Tekýto postup je výsmechom našich snáh o dosiahnutie jednoty lekárskeho stavu.

 

SLÚŠ preto vyzýva:

Vyzýva vedenie ASL SR, aby s okamžitou platnosťou odvolala všetky aktivity, smerujúce k takémuto hrubému poškodzovniu záujmov ŠAS, PAS a pacientov.

Vyzýva MZ SR, aby vysvetlilo mieru svojej zainteresovanosti na tomto projekte a aby uviedlo dôvody, prečo o jeho existencii nebola upovedomená SLÚŠ, ak je pravdivá informácia, že realizácia projektu je na základe požiadavky MZ SR.

Vyzýva všetkých špecialistov, ktorí doteraz zotrvávajú v členstve v ASL SR, aby v záujme očistenia svojho mena vysvetlili a pokúsili sa zdôvodniť postup ASL SR na verejnej časti webovej stránky SLÚŠ.

Vyzývame všetkých hlavných odborníkov, aby sa dištancovali od účasti na projekte a aby ho v záujme zachovania svojho odboru zamietli.

 

V prípade, že ASL SR s okamžitou platnosťou neukončí práce na projekte, budeme nútení v záujme svojich členov použiť všetky dostupné prostriedky, aby sme jeho pokračovaniu zabránili, vrátane právnickych postupov.