Archív

UPOZORNENIE k novým krokom VšZP

Neodporúčame kolegom reagovať na oznámenie zverejnené na stránke Všeobecnej zdravotnej poisťovne a vypĺňať akýkoľvek formulár v súvislosti s podpisovaním zmlúv alebo objednávaním pacientov na vyšetrenie cez portál zdravotnej poisťovne. K aktuálnej situácii budeme realizovať online stretnutie SLÚŠ. Sledujte našu stránku , v najbližších dňoch uvedieme termín. Všetkých Vás pozdravujeme . Za Hlavnú koordinačnú radu SLÚŠMUDr. […]

Zápisnica z XXXIV. VZ SLÚŠ, konaného dňa 14.10.2021 v Košiciach

Valné zhromaždenie prebehlo podľa plánovaného programu a bolo uznášaniaschopné. Valné zhromaždenie schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Schvaľuje postup prezidenta a vyjednávacieho tímu SLÚŠ v spore so VšZP o znenie všeobecných zmluvných podmienok. Po zohľadnení referovaných skúseností s uzatváraním zmlúv a revíznou činnosťou VšZP u viacerých vybraných PZS, členov SLÚŠ, valné zhromaždenie schvaľuje navrhovaný právny postup […]

Pozvánka na kľúčové XXXIV valné zhromaždenie SLÚŠ

Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na XXXIV. Valné zhromaždenie Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktoré sa uskutoční v  Košiciach, dňa 14. októbra 2021 (štvrtok) so začiatkom o 16.00 hodine, v Hoteli ROKOKO, v časti OHNISKO (vchod zozadu) na Gorkého ulici č. 9. Upozornenie! Hotel pracuje v režime OTP. Program Registrácia:      od 15.45 h Uzavreté zhromaždenie   (výhradne členovia SLÚŠ) 16.00 […]

Na nedostatok zdravotníckych pracovníkov dopláca pacient!

Rovnako ako nedostatok lekárov je aj nedostatok sestier dôsledkom prístupu slovenských politikov k zdravotníckym povolaniam. Zdravotníctvo sa stalo zdrojom enormných príjmov politických podnikateľov, operujúcich v zdravotníctve, na úkor tých, ktorí napriek zlým podmienkam naďalej sú ochotní poskytovať zdravotnú starostlivosť.

SLÚŠ – pripomienky do rozporového konania k zákonu o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

SLÚŠ K financovaniu povinností komôr pri registrácii zdravotníckych pracovníkov § 63 ods. 5V § 63 ods. 5 sa slová „najviac 15 € ročne“ nahrádzajú slovami „najviac 60 € ročne, ktoré komorám uhradení NCZI zo svojho rozpočtu“. Odôvodnenie: Štát ukladá stavovským organizáciám v zdravotníctve rôzne úlohy, na ktoré ale nijako neprispieva. Medzi také povinnosti patrí aj vedenie registrov zdravotníckych […]

Jednanie na generálnom riaditeľstve Dôvera ZP

Na podnet MUDr. Oľgy Vrankovej s na základe ňou pripravených podkladov sme iniciovali v mene  členov Slovenskej lekárskej únie špecialistov jednanie na generálnom riaditeľstve Dôvera ZP o úprave podnákladových cien za výkony u neurológov a internistov. Výsledkom je nasledujúci dodatok k zmluvám, ktorý odporúčame podpísať: Dodatok k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivostiĎAKUJEME ZA LÁSKAVÚ PODPORU NEUROLOGICKEJ […]