Nesúhlasím s návrhom zmluvného dodatku zaslaného opakovane s rovnakými podmienkami uhrádzania zdravotných výkonov. Text v dodatku nezodpovedá aktuálnej novele zákona 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach… a zaväzuje poskytovateľa rešpektovať akékoľvek revízne pravidlá nezávisle na znení zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia 577/2004 Z.z. v zmysle katalógu výkonov. Navyše zaväzuje poskytovateľa rešpektovať štruktúru rozpočtu zdravotnej poisťovne:

„ Poisťovňa uzná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré sú poskytnuté a vykázané v súlade s touto zmluvou a revíznymi pravidlami a ……..,zároveň prihliada na medicínsku opodstatnenosť, účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť v zmysle štruktúry výdavkov schválených v rozpočte zdravotnej poisťovne.“

V zmysle Ústavy SR má poistenec nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu určenom zákonom. Tým zákonom je Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti s prílohou, ktorou je katalóg výkonov. V katalógu sú popísané jednotlivé výkony, čo je ich súčasťou, kto ich môže vykazovať, ako často, u niektorých aj dĺžka trvania. Takisto, je popísané kto môže ordinovať jednotlivé laboratórne a iné vyšetrenia. Zdravotné poisťovne majú zmluvu s poistencom, ktorý im platí a za to by mu mali zabezpečiť úhradu výkonov v zdravotníckych zariadeniach vtedy, keď to potrebuje. Zdravotná poisťovňa zmluvou so zdravotníckymi zariadeniami len napĺňa svoj zmluvný záväzok voči svojim poistencom a mala by ho naplniť v minimálnom rozsahu stanovenom zákonom. Ten garantovaný minimálne hradený rozsah prechádzal medzirezortným pripomienkovým konaním a musel ho schváliť parlament. Na zmenu zákona nepostačuje revízne oddelenie jednej zdravotnej poisťovne.

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia naďalej platí aj s prílohou – katalógom zdravotných výkonov s ich popisom a podmienkami, za ktorých sú hradené pre jednotlivé odbornosti a revízne pravidlá ho musia rešpektovať. V tom zmysle znie aj vyjadrenie MZSR k danej problematike v odpovedi na žiadosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti , ktoré má vedenie Slovenskej lekárskej únie špecialistov k dispozícii.

Dovoľujeme si tvrdiť, že úprava zmluvných dodatkov nie je v súlade s novelou zákona podľa § 8d.

Platné znenie zákona týkajúce sa navrhovaného dotknutého ustanovenia zmluvného dodatku je nasledujúce:

㤠8d

Pravidlá uznávania a uhrádzania vykázaných zdravotných výkonov

(1) Zdravotná poisťovňa je povinná uverejniť na svojom webovom sídle pravidlá uznávania a uhrádzania vykázaných zdravotných výkonov uplatňované pri kontrolnej činnosti (ďalej len „pravidlá kontrolnej činnosti“), ktoré majú vplyv na úhradu zdravotnej starostlivosti, a to vo vzťahu ku všetkým typom zdravotnej starostlivosti.

(2) Zdravotná poisťovňa je povinná každú zmenu pravidiel kontrolnej činnosti, zverejnených podľa odseku 1, preukázateľne oznamovať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti najneskôr 60 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny pravidiel kontrolnej činnosti. Za preukázateľné oznámenie sa považuje zverejnenie informácie o konkrétnej zmene na webovom sídle zdravotnej poisťovne, v elektronickej pobočke zdravotnej poisťovne alebo písomné oznámenie o zmene zaslané poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného vládou Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia alebo ohrozením verejného zdravia II. stupňa je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť zmenu pravidiel kontrolnej činnosti, zverejnených podľa odseku 1, bezodkladne.

(3) Ak zdravotná poisťovňa neuzná poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vykázaný zdravotný výkon, je povinná to riadne odôvodniť a poučiť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o správnom spôsobe vykazovania zdravotného výkonu.“

Vzhľadom na uvedené Vás žiadam o navýšenie ceny výkonov a dorovnanie platieb sa poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zmysle platného zákona na úroveň platieb ostatných poskytovateľov, ktoré Vaše požiadavky na úpravu rozsahu hradenej zdravotnej starostlivosti rešpektovali. Súčasne Vám oznamujeme, že zmenu rozsahu hradenej zdravotnej starostlivosti budeme rešpektovať, ak budete deklarovať dohodu na takýchto úpravách Vášho zmluvného vzťahu s Vašim poistencom, ktorý odvádza povinné platby na zdravotné poistenie. Zástupcovia štátu , ktorý hradí poistné za svojich poistencov nedeklaroval politickú vôľu k zmene rozsahu zákona 581/2004 o rozsahu hradenej zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia. Zmluvnú dohodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti so správcom verejného zdravotného poistenia, t. j. zdravotnou poisťovňou bez deklarovaného súhlasu poistenca považujeme za porušenie zákona. Takisto podmienenie zmluvného vzťahu takýmto súhlasom, považujeme za porušenie zákona.

Za pochopenie ďakujeme. S pozdravom