Prečo sme vznikli a koho združujeme:

Slovenská lekárska únia špecialistov je registrované profesné združenie súkromných ambulantných zdravotníckych zariadení, ktoré bolo založené v roku 1998 ako neregistrované občianske Združenie privátnych lekárov špecialistov za účelom zaplatiť advokátsku kanceláriu na zastupovanie súkromných lekárov špecialistov pred štátnymi orgánmi a zdravotnými poisťovňami, ako aj pri tvorbe novej legislativy. Postavenie a podmienky pre prácu  súkromných lekárov špecialistov  sa v tom čase neustále zhoršovali.  Lekári špecialisti odštátňovali  ambulancie vtedy, keď už  boli odštátnené obvodné ambulancie a existovala Asociácia súkromných lekárov, ktorá súkromných  obvodných lekárov zastupovala.  Lekári špecialisti v tom období v snahe zachovať jednotu lekárov  začali vstupovať do ASL  a zástupcovia terajšieho vedenia SLÚŠ v tom čase sa veľmi aktívne snažili lekárov špecialistov zjednotiť v tejto, vtedy už etablovanej, profesnej organizácii, kde sa začali vytvárať jednotlivé odborné sekcie.  Časom však zistili, že organizácia slúži len na to, aby na schôdzach  boli vypočuté ich problémy a požiadavky, ale na rozhodujúcich jednaniach  zastúpenie nimi delegovanými ľuďmi nebolo možné a  závery zo schôdzí  boli  diametrálne odlišné od ich požiadaviek.  Pôvodný systém, kedy boli všetci súkromní lekári platení za vykonanú prácu  sa začal meniť. Obvodní lekári mali v minulosti parciálnu kapitáciu plus odmenu za konkrétne ošetrenie podľa katalógu výkonov s prepočtom pomocou koeficientu, čo vyhovovalo aj lekárom s menším obvodom na väčšom území s chorou populáciou. Obvodní lekári dostali kapitačné platby plus platby za prevenciu bez limitu. Pre špecialistov bol zavedený   limit na výkony a postupne klesala cena bodu. Všetko za asistencie Asociácie súkromných lekárov pod vedením MUDr. Pásztora, ktorý bol v tom čase aj viceprezidentom SLK.  Členovia terajšieho vedenia SLÚŠ predniesli na valnom zhromaždení ASL petíciu viacerých odborných sekcií s hlavnou požiadavkou, aby špecialisti mali pri jednaniach  v budúcnosti nimi delegovaných zástupcov a vystúpili proti niektorým návrhom ASL, ktoré v tom čase výrazne zhoršili podmienky pre prácu špecialistov.  Petícia bola prijatá s pobavením a v Zdravotníckych novinách vyšlo prehlásenie  vedenia ASL, že špecialisti so všetkým súhlasia.

Toto bol priamy podnet pre vznik  neregistrovaného občianskeho Združenia privátnych lekárov špecialistov v roku 1998 a následne pre transformáciu na registrované občianske združenie s názvom Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ). SLÚŠ zastupuje  súkromných medicínskych špecialistov, medzi ktorých sa medzičasom zaradili aj obvodní lekári, JAS  a laboratóriá a vytvorili svoje odborné  sekcie. 

Organizačné zabezpečenie:

SLÚŠ má hlavnú Koordinačnú radu pozostávajúcu z prezidenta a ďalších šiestich členov, ktorí majú zodpovednosť za rôzne oblasti ( legislatíva a kontakt s poisťovňami, ekonomika, členstvo,  komunikácia ).  Generálny  sekretár má právnicke vzdelanie, aktívne ovláda slovom i písmom štyri svetové jazyky.  Informácie a pomoc pri riešení problémov odborných sekcií  zabezpečujú v spolupráci s koordinátormi odborných sekcií. Informovanosť v regióne zabezpečujú regionálni koordinátori . Funkcie sú neplatené, organizácia hradí z členského zástupcom len priame náklady spojené s činnosťou pre organizáciu.

Čo poskytujeme svojim členom:

Na jednaniach sa zúčastňuje vždy prezident, koordinátor pre legislatívu a zdravotné poisťovne, zástupcovia konkrétnych sekcií, ktorých problémy sa riešia. Podnety na riešenie môže podať člen regionálnemu koordinátorovi, koordinátorovi odbornej sekcie, ale aj priamo členovi hlavnej koordinačnej rady alebo prezidentovi.  Zúčastňujeme sa na pripomienkových konaniach ku legislatíve, zastupujeme členov pri jednaniach so štátnymi orgánmi na všetkých úrovniach a jednáme so zdravotnými poisťovňami o podmienkach zmlúv. Nepožadujeme od našich členov plnú moc na zastupovanie, pretože kladieme dôraz na informovanosť našich členov o podmienkach pre prácu a úskaliach pri komunikácii so štátnymi orgánmi a zdravotnými poisťovňami. V rámci členského nás zaujíma každý jednotlivý člen a vykonávame v prípade potreby základné poradenstvo pri komunikácii v právnej problematike a postupoch pri riešení problémov. Na podnet člena jednáme v jeho záujme, podľa potreby aj na najvyšších úrovniach,  pri zabezpečovaní pokračovania platnej zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a tiež pri riešení niektorých sporných záverov z revíznej činnosti.

Výhody našich členov:

Záujmy našich členov zastupujú neskorumpovaní ľudia – kolegovia, ktorí túto organizáciu vedú z presvedčenia, lebo  chcú naďalej robiť kvalitnú medicínu.  Živiť sa vlastnou prácou, nie živoriť,  ostať pritom relatívne samostatný môže len človek, ktorý si dokáže ustrážiť právne prostredie pre podmienky svojej práce. Toto je hlavný dôvod, prečo naša organizácia existuje a prečo jej koordinátori len za úhradu priamych nákladov aktívne pracujú.

Pri svojej činnosti využívame cielene poradenstvo a služby špičkových  renomovaných advokátskych kancelárií aj s medzinárodnou pôsobnosťou. Žiadna z týchto kancelárií  neposkytuje právnika na telefón, ale prostredníctvom  vedenia SLÚŠ sa dostanú k ich právnym radám  a odporúčaným postupom všetci členovia SLÚŠ.  Naši koordinátori za tie roky veľmi dobre poznajú prostredie a ľudí pracujúcich v rôznych inštitúciách  a na rôznych úrovniach v sektore zdravotníctva. Naši koordinátori, okrem svojho medicínskeho vzdelania, veľmi dobre poznajú legislatívu, ktorú po celé roky pri jej vzniku pripomienkovali a mnohé zmeny v legislatíve dokázali aj presadiť. Poznajú postupy, riziká, úskalia, zákulisie v oblasti zdravotníctva a na rozdiel od všetkých ostatných organizácií, ktorých zástupcovia sa stali postupne veľkozamestnávateľmi, vedia skĺbiť medicínske hľadisko s legislatívou a realitou v kontakte s pacientom pri presadzovaní podmienok pre prácu. Je to jedinečná výhoda pre členov, oproti všetkým ostatným stavovským a profesným  organizáciam súkromných ambulantných lekárov.

Koho zastupuje SLÚŠ:

SLÚŠ zastupuje všetkých, ktorí  chcú  robiť dobrú medicínu, mať spokojných spolupracovníkov, pacientov  a samozrejme slušne  uživiť seba i svoju rodinu. SLÚŠ združuje členov, ktorí chcú mať aj skutočnú podporu svojej organizácie v prípade problémov.  SLÚŠ je organizácia, ktorá  v prípade potreby zastáva oprávnené záujmy  každého svojho člena aj jednotlivo.

Hlavný cieľ nášho združenia je obhajoba legitímných záujmov a požiadaviek našich členov. Nevystupujeme proti žiadnemu zdravotníckemu segmentu, ale dôrazne  a dôsledne sa snažíme  o  zlepšenie podmienok pre našich členov, pričom sa snažíme niekedy využiť aj spoluprácu s médiami.

Čo sme doteraz vybavili niekedy dokonca proti záujmom, deklarovaným vedeniami ostatných stavovských a profesných organizácií aj pre ich vlastných, nič netušiacich, členov, napríklad:

1.       Zmenu imidžu súkromných lekárov v očiach verejnosti a štátnych kolegov, ktorými bol vnímaný súkromný lekár  ako bezohľadný bohatý podnikateľ  s okrajovým záujmom o pacienta.

2.       Zrušenie povinného zavádzania drahých a zbytočných systémov kvality, ktoré by boli ročne stáli súkromnú ambulanciu cca 120000,-Sk. Vytvorili sme v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach vlastný certifikovaný systém kvality pre našich členov za 5000,-Sk a pre nečlenov  za 10 000,-Sk jednorazový poplatok. Vzápätí začali ceny ostatných systémov klesať až na 20000,-Sk ročne pre ambulancie.  Vzhľadom na to, že pre firmy predávajúce systémy kvality sa nerentovala cena, akú sme ponúkli my, povinná certifikácia systémov kvality bola, aj vzhľadom na náš ďalší tlak, pre súkromné ambulancie zrušená. V nemocniciach naďalej zamestnáva administratíva, spojená so systémami kvality,  zdravotníkov na úkor pacientov a odčerpáva financie určené na zdravotnú starostlivosť.  Zdôvodnili sme oficiálne  zbytočnosť takéhoto systému. Zdôvodnili sme, že odpor proti certifikovaným systémom kvality nie je nezáujem o skutočnú kvalitu zo strany súkromných ambulancií.

3.       Zrušenie vykazovania indikátorov kvality pre ambulancie ŠAS, ktoré pri hodnotení poškodzovali kvalitné ZZ a ohrozovali pokračovanie ich zmluvných vzťahov so ZP.

4.       Zrušenie zavedenia virtuálnych limitov na SvaLZy, ktorých cenu by musel poskytovateľ sledovať pri zasielaní vzoriek od pacientov alebo pri odosielaní pacientov ( do najlacnejšieho zariadenia SvaLZ)  a prekročenie limitu by hradil z platieb za svoje výkony.

5.       Hradenie dezinfekcie endoskopov zdravotnými poisťovňami spočiatku samostatne, potom zakomponovanie do ceny výkonu navýšením celkovej platby.

6.       Zrušenie povinnosti nákupu automatických dezinfektorov a sušičiek, ktoré by boli zlikvidovali väčščinu  ambulancií  vykonávajúcich endoskopické vyšetrenia.

7.       Na ÚDZS stanovisko o uznávaní vykázaných výkonov vo viacerých špecializačných odboroch v súlade  s platným katalógom výkonov v rozpore s dovtedajšou revíznou činnosťou, podpísané zástupcami generálnych riaditeľstiev ZP, MZSR a ÚDZS. Dôsledne sledujeme  dodržiavanie rozhodnutia ÚDZS, ktoré je zverejnené na jeho stránke, i po čase znovu porušenie zo strany jednej poisťovne, čo je t. č. v štádiu riešenia. Podklady pre tieto jednania, pod ktoré sa podpísali až v záverečnej fáze aj ostatné profesné a stavovské organizácie,  vypracovala koordinátorka SLÚŠ pre legislatívu a ZP v spolupráci s koordinátormi odborných sekcií SLÚŠ a zaslala ich na MZSR so žiadosťou o stanovisko, ako aj na ÚDZS a zdravotné poisťovne.

8.       SLÚŠ presadzuje jednotu lekárskeho stavu, preto sa opakovane  postavila na obranu konkrétnych lekárov  zo súkromného, aj zo štátneho sektoru, ktorí boli neoprávnene obvinení a napadnutí v médiách a zasadili sa za očistenie ich dobrého mena.    

Čo sme vybavovali len pre našich členov, napr.:

1.       Zrušenie pokút pre našich členov za preskripciu mimo SPC a IO.

2.       Poradenstvo o postupe pri revíznych kontrolách.

3.       Neoprávnené sťažnosti na našich členov na úrovni ÚDZS a VÚC.

4.       Prehodnotenie zrušenia zmlúv o poskytovaní ZS niektorým našim členom zdravotnými poisťovňami.

5.       Na zhromaždení SLÚŠ sme vyškolili našich členov o podmienkach a legislatívnych  možnostiach inkasovania priamych platieb od pacientov s upozornením na základné zásady, ktoré musia byť dodržané.

Ako vstúpiť do SLÚŠ:

Vyplniť prihlášku dostupnú na www.slus.sk, zaslať  zápisné a členské na číslo účtu uvedené na prihláške. Ak Vašu prihlášku prijmeme, obdržíte  e-mailovú schránku pri webe slus, do ktorej budete dostávať informácie o aktuálnom dianí a dôležité upozornenia  v súvislosti s novou legislatívou alebo novinky v revíznej činnosti, resp. oznamy o realizovaných jednaniach,  plánovaných  stretnutiach alebo plánovaných školeniach SLÚŠ. Niektoré informácie budeme naďalej zasielať aj poštou, resp. informovať pomocou mobilnej komunikácie.

Čo ďalšie zabezpečíte vstupom do SLÚŠ:

Vstupom do našej organizácie si súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí svoju ochranu  a podporí  členským príspevkom nekompromisnú obhajobu lepších podmienok v zdravotníctve v záujme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  i pacientov, ktorými môžeme byť  všetci.

Z členského neplatíme a nezabezpečujeme alibistické pompézne schôdze, administratívnych pracovníkov, nezainteresovaných zamestnancov, drahé priestory a nepodstatné veci, prípadne zľavy, ktoré získate aj iným spôsobom. Schôdze majú vždy pracovný charakter s praktickým zameraním na konkrétne aktuálne problémy.  Na niektoré pracovné sedenia, podľa aktuálnej situácie, pozývame zástupcov z ministerstva (resp. ministrov),  generálnych alebo regionálnych  riaditeľov zdravotných poisťovní,  vedenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, lekárov VÚC, zástupcov niektorých iných stavovských a profesných organizácií , zástupcov vedenia Republikovej únie zamestnávateľov, ktorej sme kolektívnym členom a pracujeme vo výbore pre sociálne veci a zdravotníctvo.  Naša organizácia má dlhoročnú spoluprácu so Sdružením ambulantních specialistu (SAS) ČR. Prezident SLÚŠ je čestným členom SAS a predseda SAS ČR je čestným členom SLÚŠ. Vzájomná výmena informácií o plánovaných zmenách v legislatíve nám opakovane pomohla  dôkladne si včas pripraviť stanoviská k niektorým legislatívnym návrhom.    Členské racionálne využívame na stráženie a zabezpečovanie lepších podmienok pre existenciu zdravotníckych  zariadení  našich členov. 

Zľavu v DAS – poisťovni právnej ochrany.                        

Ako vystúpiť zo SLÚŠ:

Oznámiť listom adresovaným prezidentovi do sídla SLÚŠ, že ste sa rozhodli ukončiť členstvo v SLÚŠ k určitému dátumu, najneskôr však pred ukončením započatého kalendárneho roka, za ktorý bol uhradený členský príspevok. Opakovane sa stalo, že členovia neposlali oznam o ukončení členstva a členský príspevok  uhrádzali až  keď  SLÚŠ  riešila  konkrétny problém ich zdravotníckeho zariadenia. Nasledujúci rok vôbec neuhradili príspevok napriek tomu, že využívali služby SLÚŠ, lebo problém sa u nich vtedy nevyskytol. Z uvedených dôvodov  koordinačná rada rozhodla, že jednotlivo budeme poslytovať pomoc len tým členom, ktorí mali v čase vzniku problému uhradený členský príspevok.  

Kontakt: MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ, Interná diabetologická metabolická ambulancia , Poliklinika KVP, Cottbuská 13, 040 23 Košice – sídlo Slovenskej lekárskej únie špecialistov,

mobil: 0904 859 130, e-mail: mudr.andrej.janco@gmail.com, tel./fax:055/6426069