Archív

Zmluvy s UNION ZP

9.3.2022 sa uskutočnilo jednanie SLÚŠ na generálnom riaditeľstve Union zdravotnej poisťovne, a.s. o návrhu zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Jednania sme sa zúčastnili v zložení MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ, MUDr. Alena Jancová , hlavná koordinátorka pre legislatívu a zdravotné poisťovne, MUDr. Katarína Plevová, hlavná koordinátorka a regionálna koordinátorka pre Nitriansky kraj, MUDr. Oľga Vranková […]

Stanovisko Slovenskej lekárskej únie špecialistov k VšZP, a.s. zaslanému návrhu zmluvných podmienok

Sme si vedomí, že zdravotná poisťovňa má pri príprave zmlúv právny záväzok v zmysle zákona číslo 581/2004 Z.z. §15 ods. 8 dodržať podmienky Vyhlášky č.9 MZSR z 10. januára 2022, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022, pričom štruktúra […]

Reakcia SLÚŠ na podmienky jednania VšZP

V súvislosti s Vašou odpoveďou na žiadosť o jednanie, doručenou 24.02.2022, v ktorej požadujete ako podmienku pre dohodu na termíne jednania so zástupcami členov našej profesnej organizácie zoznam členov, si dovoľujeme oznámiť, že Vám zoznam členov neposkytneme. Na vysvetlenie nášho postoja Vám zasielame nasledujúce informácie:Slovenská lekárska únia špecialistov (ďalej „Združenie“) je apolitické profesné združenie lekárov […]

Stanovisko SLÚŠ k príprave rozpočtu na rok 2022, zaslané 6/2022

V súvislosti s novým rozpočtom a jeho zdôvodneniami v dokumente „Hlavná kniha“ musíme upozorniť na viaceré nepresnosti a na problém dlhodobo ignorovanej krízy, ktorú tento rozpočet v súčasnej situácii môže prehĺbiť tak, že bude mať ireparabilné následky na životoch pacientov aj zdravotníkov: Ide o krízu v ŠAS, ktorá sa systematicky ignoruje a tým aj zhoršuje […]

Stanovisko Slovenskej lekárskej únie špecialistov k návrhu rozpočtu zdravotných poisťovní

Úvodom by sme chceli upozorniť, že sme všetci nielen lekári a zdravotníci, ale aj pacienti. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť považujeme financie vyčlenené pre zdravotníctvo za absolútne nedostatočné a nebudeme poukazovať, ktorému typu zdravotnej starostlivosti treba z toho mála ubrať a nám pridať.Ministerstvo zdravotníctva určilo limity úhrad zdravotných poisťovní pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti vyhláškami č. […]

Stanovisko Slovenskej lekárskej únie špecialistov k novele zákona 362/2011
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spôsob, akým bol uvedený zákon prijatý, je názorným príkladom ako sa robia u nás zákony na základe objednávky z pozadia, prostredníctvom podporovaných , motivovaných kolaborantov z radov lekárov a bez pripomienkového konania. Zástupcom lekárov, ktorí by mohli narušiť objednaný scenár ani len neumožnia sa vyjadriť. Zástupcovia SLÚŠ ovládajú zákony, poznajú prax a praktické dopady legislatívnych […]

K antivirotiku Lagevrio ( molnupiravir) zo stránky Európskej liekovej agentúry ( EMA)

Tento materiál nám na rozdiel od promotorov z radov lekárov a oficiálnych štruktúr hovorí minimálne to, že o molnupiravire ešte nič nevieme. Sledovania začnú až teraz na našich ľuďoch a zatiaľ sa ukazuje , že do 14 dní od podania sa pacient s ľahkým COVIDom môže vyhnúť ťažkému priebehu a hospitalizácii. Čo bude nasledovať , […]

Výzva Slovenskej lekárskej únie špecialistov vláde SR

Účastníci online konferencie Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktorá sa uskutočnila 14. decembra 2021 žiadajú vládu a kompetentných o   zorganizovanie adekvátnej a kvalitne vybavenej siete covidových  ambulancií, ktorá zabezpečí primeranú starostlivosť o SARS CoV-2 pozitícneho pacienta od počiatku a vybaví ho potrebnýmui liekmi, čo považujeme za základný predpoklad na odbremenenie nemocníc od zahltenia ťažkými stavmi. o ponechanie dobrovoľnosti očkovania proti SARS […]

Výstupy Online stretnutia SLÚŠ

Vážené kolegyne a kolegovia,15.12.2021 sa uskutočnilo prvé online stretnutie SLÚŠ. Kolegovia skonštatovali, že bolo pre nich veľmi prínosné a dohodli sme sa na pravidelných online stretnutiach minimálne 1x/2mesiace a podľa potreby na požiadanie členov častejšie.Na stretnutí sme referovali o podaní trestného oznámenia na vedenie VšZP v súvislosti s vnútením nedohodnutých Všeobecných zmluvných podmienok (VZP) zaväzujúcich […]