Archív

Zmluvy s VšZP, a.s. – Podpora a výzva kolegom, výzva pacientom

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení pacienti,aktuálne ponúkané návrhy zmlúv s VšZP, a.s. sú nepodpísateľné, mame za to, že by boli predstupňom likvidácie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v SR.Naši členovia mali z veľkej väčšiny zmluvný dodatok so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. platný do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sme v dohodovacom konaní a nasledujúce 3 mesiace v zmysle zmluvy […]

Neodporúčame podpisovať zmluvy s VšZP

Neodporúčame členom podpisovať zmluvy s VšZP, a.s. Vedenie VšZP a.s. pri dojednávaní zmlúv s ambulantnými poskytovateľmi postupuje neseriózne, zmluvy sú nepodpísateĺné a pre ambulantných poskytovateľov nebezpečné.

Zmluvy s UNION ZP

9.3.2022 sa uskutočnilo jednanie SLÚŠ na generálnom riaditeľstve Union zdravotnej poisťovne, a.s. o návrhu zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Jednania sme sa zúčastnili v zložení MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ, MUDr. Alena Jancová , hlavná koordinátorka pre legislatívu a zdravotné poisťovne, MUDr. Katarína Plevová, hlavná koordinátorka a regionálna koordinátorka pre Nitriansky kraj, MUDr. Oľga Vranková […]

Stanovisko Slovenskej lekárskej únie špecialistov k VšZP, a.s. zaslanému návrhu zmluvných podmienok

Sme si vedomí, že zdravotná poisťovňa má pri príprave zmlúv právny záväzok v zmysle zákona číslo 581/2004 Z.z. §15 ods. 8 dodržať podmienky Vyhlášky č.9 MZSR z 10. januára 2022, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022, pričom štruktúra […]

Reakcia SLÚŠ na podmienky jednania VšZP

V súvislosti s Vašou odpoveďou na žiadosť o jednanie, doručenou 24.02.2022, v ktorej požadujete ako podmienku pre dohodu na termíne jednania so zástupcami členov našej profesnej organizácie zoznam členov, si dovoľujeme oznámiť, že Vám zoznam členov neposkytneme. Na vysvetlenie nášho postoja Vám zasielame nasledujúce informácie:Slovenská lekárska únia špecialistov (ďalej „Združenie“) je apolitické profesné združenie lekárov […]

Stanovisko SLÚŠ k príprave rozpočtu na rok 2022, zaslané 6/2022

V súvislosti s novým rozpočtom a jeho zdôvodneniami v dokumente „Hlavná kniha“ musíme upozorniť na viaceré nepresnosti a na problém dlhodobo ignorovanej krízy, ktorú tento rozpočet v súčasnej situácii môže prehĺbiť tak, že bude mať ireparabilné následky na životoch pacientov aj zdravotníkov: Ide o krízu v ŠAS, ktorá sa systematicky ignoruje a tým aj zhoršuje […]