Zápisnica z XXXV. Valného zhromaždenia Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ),
konaného dňa 03.10.2022 v Košiciach
VZ SLÚŠ zvolilo revíznu komisiu v zložení MUDr. Dagmar Markvartová, MUDr. Helena Gáborová, MUDr. Katarína Kudláková a návrhovú komisiu v zložení MUDr. František Kováčik, MUDr. Andrej Janco a MUDr. Ján Matyščák.
VZ SLÚŠ schválilo Správu o hospodárení organizácie za rok 2021 a schválilo Plán rozpočtu na rok 2022.
VZ SLÚŠ schválilo správu o činnosti.
VZ zaväzuje vedenie organizácie k presadzovaniu dodržiavania platnej legislatívy v zmluvných vzťahoch medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (ďalej PZS) a zdravotnými poisťovňami (ďalej ZP), ako aj k presadzovaniu vyváženosti zmluvných vzťahov medzi PZS a ZP.
VZ SLÚŠ podporuje svojich členov v snahe presadiť zlepšenie postavenia lekárov a zdravotníkov cez politické aktivity.
VZ upozorňuje na diskriminačné ohodnocovanie súkromných ambulancií(PZS) a vzhľadom na absenciu adekvátneho navýšenia prostriedkov na ich činnosť VZ zaväzuje vedenie organizácie k vytvoreniu modelu viaczdrojového financovania súkromných ambulancií.
VZ odmieta snahy o dosiahnutie právnej záväznosti odporúčaných štandardných postupov, pretože často už aj v priebehu krátkeho času dochádza k ich významným zmenám a dokonca k ich protikladnému zneniu. Máme za to, že ide výlučne o snahu o uzavretie systému financovania ambulancií, že ide predovšetkým o presadzovanie finančných záujmov v pozadí, šetrenie alebo usmernenie nákladov zdravotných poisťovní na úkor dostupnosti a skutočnej kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, pričom spôsobom, ktorý prenáša zodpovednosť za všetky pochybenia vyplývajúce zo štandardných odporúčaných postupov na lekára. Táto snaha priamo potláča slobodu povolania lekára a neprípustným spôsobom narúša nedeliteľnosť zodpovednosti ošetrujúceho lekára za pacienta tým, že vytvára priestor pre alibizmus vo vzťahu k pacientovi.
VZ principiálne odmieta centrálne objednávanie pacientov cez verejný portál. Tento systém by narušil napríklad princíp priorizácie na základe závažnosti zdravotného stavu, vytvoril by možnosť likvidácie vybraných ambulancií na objednávku v prospech konkurencie , presun pacientov do vybraných zariadení a spôsobil by ďalšiu deformáciu trhu so zdravotníckymi činnosťami. Takisto by sa rozšírili možnosti pre únik citlivých osobných údajov a je priamym popretím princípov GDPR.
VZ SLÚŠ zásadne odmieta snahu o zvyšovanie a svojvoľné protizákonné privlastňovanie si právomocí zo strany ÚDZS, akou bolo napríklad zriadenie tzv. Etickej komisie a snaha o jej dodatočnú legalizáciu cestou dodatočného návrhu zmeny znenia zákona.
VZ SLÚŠ schvaľuje plánované pravidelné online stretnutia členov aj na výzvu jednotlivých členov z regiónov alebo odborností za účelom riešenia aktuálne sa vyskytujúcich problémov.
Formát on-line konferencií Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu, zároveň obdržíte aj link. Z Vašej strany je potrebné zaslať na e-mail: gsslus@protonmail.com nasledujúce údaje:
Predmet: Konferencia SLÚŠ
Do textu uveďte: Meno člena, názov zdravotníckeho zariadenia, adresu, telefonický alebo mobilný kontakt.
Pre budúcnosť plánujeme on-line konferencie organizovať častejšie, čím chceme dosiahnuť zvýšenie vzájomnej informovanosti, podpory a obranyschopnosti našich členov. Po predchádzajúcich výzvach sme obdržali len niekoľko kontaktov. Pravdepodobne návrh unikol pre zaneprázdnenie Vašej pozornosti, prípadne si skontrolujte správnosť e-mailovej adresy, na ktorú ste podklady odoslali.
Porady online budeme teraz organizovať aj s niekoľkými členmi, neváhajte požiadať o organizovanie, ev. informovať o konkrétnych aktuálnych problémoch v regiónoch a v odbornostiach aj touto formou. Informácie o konferenciách budeme zverejňovať na www.slus.sk.

V Košiciach, dňa 3.10.2022 Zapísal: MUDr. Andrej Janco, v.r.
Overil: MUDr. František Kováčik, v.r.