Vážené kolegyne a kolegovia,

máme za sebou veľmi ťažký rok, ktorý existenčne zasiahol najmä súkromné špecializované ambulancie. Nielen, že sa nevyriešil ani jeden z našich chronických problémov, naopak , zvýraznili sa až do extrémnych prejavov, čo spôsobilo zánik mnohých našich ambulancií.

Hlavným zdrojom problémov je neudržateľne nízke percento HDP , ktoré štát dlhodobo vyčleňuje na zdravotníctvo, ide o veľmi nízky podiel zo spoločného balíka na špecializované ambulancie, neúnosné administratívne zásahy zo strany štátu, ktoré rušia aj akúkoľvek slobodu nášho podnikania, ale už aj rozhodovania a ide aj o to, že všetky ostatné segmenty si liečia svoj deficit na náš úkor. Je to množné preto, lebo štát sa tvári, že na nás nemá tabuľky, avšak bez zábran umožňuje rôzne spôsoby limitácie úhrad za našu prácu a ďalšie limity zo strany všetkých subjektov, ktoré majú dosah na ich tvorbu. Navyše k limitáciam všetkých druhov navršujú ďalšie povinnosti , ktoré nie sú ani v prospech pacienta, ani v prospech našich ambulancií, len zabezpečujú zisky politicky krytým subjektom. Nakoniec musím povedať, že je to aj preto, lebo iné profesné organizácie vedome, či nevedome sa účastnia na salámovej metóde ukrajovania z našich práv a kolegovia v snahe zbaviť sa všetkých povinností spojených s bojom za svoje práva, ich v tom svojím členstvom podporujú.

Isto ste zaregistrovali, že v mainstreamových médiach sme nedostali možnosť zúčastniť sa diskusií a máte asi rovnaký názor ako my, že v týchto diskusiách od prizvaných zástupcov lekárov kľúčové posolstvá neodzneli. Je veľmi pravdepodobné, že sa tak nestalo nedopatrením. Takisto nepovažujeme za náhodu, že sa dodnes neuskutočnilo opakovane nami presadzované spoločné jednanie zástupcov všetkých profesných organizácií s kľúčovými inštitúciami v zdravotníctve. Naďalej aj samotnými organizáciami sú presadzované separátne jednania, ktorých výsledky znášame. Na spoločných jednaniach by sme totiž poukázali na kľúčové problémy a pri spoločnom tlaku by sa kompetentní nemohli vyhnúť riešeniu, ani by si jednotlivci nemohli dojednať osobné výhody za ústupky.

Akokoľvek, vďaka tomu, že situáciu sme pochopili a máme dôkladne naštudovanú legislatívu, podarilo sa nám, napriek všetkému, zabrániť viacerým navrhovaným legislatívnym hrozbám využitím vypracovanej právnej argumentácie a vystúpeniami v alternatívnych médiách, ako aj pomocou spolupráce s pacientskou organizáciou.

Po dôkladne pripravených jednaniach našich zástupcov v niektorých špecializáciach sa nám podarilo dosiahnuť zlepšenie finančného ohodnotenia niektorých výkonov. V reláciach alternatívnych médií sme presne definovali problémy a ich riešenia, ktoré prevzali niektoré politické subjekty, inkorporovali ich do svojich vystúpení a tak zabránili ďalšiemu deformovaniu našich pracovných podmienok a podmienok v zdravotníctve celkovo.

Pomáhali sme kolegom pri riešení sporov na úrovni VÚC, ÚDZS a pri revíziach zdravotných poisťovní.

Tento individuálny prístup členom v rámci členského príspevku je, ako dobre viete, špecialitou našej organizácie a nikto iný sa o individuálnu obranu svojich členov nestará.

V nasledujúcom roku 2023 plánujeme vytvoriť tlak na legislatívu v zmysle legalizovania doplatkov pacienta v ambulancii bez toho, aby sa na tom priživoval sprostredkovateľ, napr. poisťovňa, ktorého pravidlá v podstate nikto nekontroluje, ani nereguluje.

Budeme tlačiť na kontrolu zmlúv medzi poskytovateľmi a poisťovňami.

Naďalej budeme pôsobiť proti tendenciám urobiť štandardné diagnostické postupy právne záväznými, lebo zabíjajú myslenie aj slobodu medicínskeho povolania. Je to medzistupeň prechodu k tzv. softvérovej medicíne, ktorá by mala vyriešiť nedostatok lekárov, avšak zabije skutočnú medicínu a otvorí cestu nekontrolovateľnej korupcii pri príprave takýchto postupov . Pre lekára navyše znamenajú nebezpečie, že v prípade poškodenia zdravia pacienta si vybral nesprávnu pracovnú diagnózu a takisto dávajú priestor pre zdravotné poisťovne neuhradiť poskytnuté zdravotné výkony potrebné pre kvalitnú diagnostiku s jediným cieľom zvyšovania zisku a v prípade štátnej zdravotnej poisťovne s cieľom zvyšovania prostriedkov pre politicky chránené subjekty alebo nejaký reklamný , prípadne softvérový tunel. Úplne katastrofálny dopad bude mať na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacienta nezávisle na jeho finančných možnostiach a osobných kontaktoch.

Záverom Vás chcem upozorniť, že prebehli už prvé online stretnutia členov SLÚŠ, plánujeme ich organizovať aj naďalej. Pokyny sú na stránke www.slus.sk, kde budú uverejňované aj termíny stretnutí. Prekliky zašle generálny sekretár všetkým prihláseným podľa pokynov na stránke. Kto bude mať v daných termínoch čas alebo problém, ktorý potrebuje riešiť, sa pripojí. Nevyžaduje si to žiadne špeciálne IT zručnosti. V prípade ťažkostí Vás bude navigovať generálny sekretár SLÚŠ.

OSTAŇME SPOLU a podporujme sa vzájomne!

V mene Hlavnej koordinačnej rady Slovenskej lekárskej únie špecialistov prajem všetkým zdravie šťastie a Božie požehnanie do nového roka 2023.

V Košiciach, 27.12.2022 MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ