V prílohe je preklik na vysielanie v internetovej televízii Kulturblog, kde sa hovorí aj o nových dodatkoch.

Dodatok k zmluve so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou neodporúčame podpísať, pretože nad rámec zákona nás zaväzuje dodržiavať vnútorné revízne pravidlá zdravotnej poisťovne nezávisle na platnej prílohe zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia ( katalógu výkonov), aj nad rámec zmluvne deklarovaných dojednaní. V zmysle zákona o poisťovniach je zdravotná poisťovňa povinná zverejniť revízne pravidlá 60 dní pred nadobudnutím účinnosti a dôvod neuznania vykázaných zdravotných výkonov musí poskytovateľovi riadne zdôvodniť. Revízne pravidlá nesmú však byť v rozpore s platným katalógom výkonov.

V takom zmysle máme k dispozícii aj písomné vyjadrenie MZSR. Boli sme informovaní niektorými poskytovateľmi, že pobočky s odvolaním sa na generálneho riaditeľa uvádzali poskytovateľom, že ak nepodpíšu Poisťovňou zaslaný dodatok, Poisťovňa nebude pokračovať s poskytovateľom v zmluvnom vzťahu.

Tí, ktorí ste podpísali dodatok so záväzkom, že budete rešpektovať akékoľvek zverejnené revízne pravidlá, ktoré budú zohľadňovať rozpočet zdravotnej poisťovne, nebuďte prekvapení z doteraz uznávaných a zrazu neuznaných výkonov. Nebuďte prekvapení, že napriek navýšeným cenám sú platby nižšie ako predtým. Poisťovňa má mínusové vlastné imanie.
Zverejníme dodatky, ktoré navrhneme na stránke.

https://www.youtube.com/watch?v=GY5_3ICAs3U