Dodatky k zmluvám zasielaným VšZP, a.s. odporúčame nepodpísať, ponechať si 1 kópiu a druhú vrátiť zdravotnej poisťovni so sprievodným listom s nasledujúcim textom:

S Vami zaslanými návrhom dodatku č. ………… k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nesúhlasím, lebo je v rozpore s Ústavou SR. V zmluvnom dodatku nahrádzate Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú ste povinní uhradiť  

Vášmu poistencovi, Vami stanovovanými vnútornými revíznymi pravidlami. Rozsah a podmienky úhrady poskytnutých zdravotných  výkonov budete v zmysle návrhu poskytovateľovi len oznamovať a on sa má zaviazať ich dodržať.  Nové revízne pravidlá podľa našich informácií zahŕňajú redukciu frekvencie hradených výkonov a hradenie výkonov podmienené konkrétnymi diagnózami. Dodatok zasielate na podpis aj napriek tomu, že poskytovateľ nové Vami stanovené pravidlá ešte nevidel. Poskytovateľ je len sprostredkovateľom naplnenia Vášho zmluvného záväzku  voči Vášmu poistencovi, ktorý Vám za tým účelom povinne uhrádza zdravotné odvody. Vašou povinnosťou je uhradiť poistencovi rozsah výkonov podľa podmienok stanovených zákonov.  Akúkoľvek redukciu rozsahu týchto úhrad má právo  odsúhlasiť jedine Váš poistenec. Máme za to, že iný postup je v rozpore s platným zákonom a napĺňa skutkovú podstatu trestného činu.

Vzhľadom na uvedené  budeme poskytovať zdravotnú starostlivosť Vašim poistencom podľa posledného podpísaného dodatku, ktorý je platný rok a nevylučujeme vyberanie doplatkov. Navyše, v zaslanom návrhu dodatku nie je dodržané ani sľúbené navýšenie platieb za výkony o 20%. 

    S pozdravom