Pozvánka

Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na

XXXVI. Valné zhromaždenie

Slovenskej lekárskej únie špecialistov,

ktoré sa uskutoční v Košiciach, dňa 12. decembra 2023 so začiatkom o 16.00 hodine,

v Poliklinike KVP,

na Cottbuskej ulici č. 13, prízemie pri vrátnici vpravo.

14.12.2023 o 17.00h. sa uskutoční online stretnutie. Záujemcovia zašlú zo svojej

e-mailovej adresy na e-mail: gsslus@protonmail.com , predmet: Konferencia SLÚŠ, do textu uveďte: Meno člena, názov zdravotníckeho zariadenia, adresu, telefonický alebo mobilný kontakt.

Program

Registrácia: od 15.45 h

Otvorené zhromaždenie (členovia SLÚŠ a záujemcovia o prácu v SLÚŠ)

16.00 – 16.15 h Voľba návrhovej, mandátnej a revíznej komisie

Správa o hospodárení, návrh rozpočtu a ich schválenie *

(A. Maková, v z. MUDr.A.Jancová).

16.15 – 17.15 h Tématický blok: Súkromné ambulancie ŠAS a PAS v r. 2023 a v r. 2024

Súčasné postavenie nízkokapitálových ambulancií ŠAS a PAS v a ich perspektívy

v systéme po parlamentných voľbách. Čo sa dá očakávať, aké sú riziká a možnosti

ochrany našich záujmov.

Predpokladaný dopad novej legislatívy na činnosť ambulancií. Potvrdenia o dočasnej PN u špecialistov.

Možný dopad zmluvy s WHO a IHR na našu činnosť.

Kapitácia pre ambulancie špecialistov?

Naše nové požiadavky na všeobecné zmluvné podmienky.

Stav platnosti zmlúv ambulancií so zdravotnými poisťovňami.

(Mgr.T.Janco, MUDr.A.Janco, MUDr.A.Jancová, MUDr.J.Keher, MUDr.J.Matyščák, MUDr.O.Vranková).

17.15 – 18.30 h Rozprava, rôzne, uznesenie.

18.30 – 18.45 h Návrh a schválenie uznesenia*

Poznámka: Bod programu označený „* “ prebehne iba na VZ v Košiciach.

Občerstvenie pre všetkých prítomných

Organizačné pokyny

Občerstvenie pre všetkých: Bude sa podávať v mieste rokovania

Hlavný organizátor podujatia: MUDr. Andrej Janco, tel. 0904 859 130

Miesto konania: Poliklinika KVP, Cottbuská 13, Košice

Parkovanie je možné bezplatne vedľa budovy.

Program tohto podujatia je vopred stanovený a nebude podliehať schvaľovaniu. Prípadné zmeny si vyhradzuje organizátor.

Akékoľvek doplnkové aktivity ktorejkoľvek z pozvaných organizácií je nutné dohodnúť s organizátorom.

Vyžiadané príspevky prednášajúcich hostí sú limitované na 10 minút (ak zostavovateľ programu nerozhodne inak). Jednotlivé príspevky v rozprave nesmú presiahnuť 2 minúty. Príspevky do rôzneho je nutné prihlásiť písomne pred zhromaždením, aj s uvedením témy, nesmú presiahnuť 3 minúty.

Otázky a príspevky do panelovej diskusie zašlite na mudr.andrej.janco@gmail.com

Technika. Pre potreby prednášajúcich bude k dispozícii dátový projektor, požiadavka na inú formu projekcie musí byť špecifikovaná a oznámená na telefónnom čísle organizátora najneskôr 7 dní pred termínom podujatia. Pre anglicky, nemecky a francúzsky hovoriacich hostí je možné dohodnúť simultánny preklad. Požiadavku oznámte 14 dní vopred hlavnému organizátorovi.

Rokovací jazyk: Slovenský.

Účasť médií a firiem prosíme prihlásiť na mobilnom. telefónne číslo prezidenta SLÚŠ: 0904 859130

Vyhlásenia pre médiá za hostiteľskú organizáciu ( SLÚŠ ) sú na tlačovej konferencii oprávnené poskytovať výlučne prezident SLÚŠ,  prípadne poverené osoby, ktorých mená budú oznámené pre začatím mediálneho vyhlásenia.

Nedodržania týchto pokynov vylučuje účastníka diskusie, aktivít, prípadne aj z účasti na zhromaždení. Na ich porušenie bude upozornený prezidentom SLÚŠ.

V Košiciach, dňa 4.12.2023 MUDr. Andrej Janco v.r., prezident SLÚŠ