1. Dňa 14. 3.2007 sa naši zástupcovia zúčastnili viacerých jednaní a stretnutí v Bratislave.

 

2. V popoludňajších hodinách sa konalo zasadanie parlamentného výboru pre zdravotníctvo

na tému : návrh nového zákona o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach, návrh

novely zákona 580/2004 o zdravotných poisťovniach a príprava novely zákona

o poskytovateľoch, ktorý na žiadosť komôr (v mene svojich členov) by mal posilniť

právomoci komôr a otvára otázku povinného členstva. Na zasadanie boli pozvaní

zástupcovia zdravotníckych komôr a združenie zdravotných poisťovní.

 

3. Naša organizácia bola zastúpená na jednaní z iniciatívy prezidenta a hlavnej koordinačnej

rady SLÚŠ v zložení : MUDr. Andrej Janco, MUDr. Alena Jancová, Prof. Kristína

Zgodavová, CSc. Vyskytli sa určité problémy pri riešení zavádzania systémov kvality.

Zástupca firmy poverenej SLK hodnotením systémov kvality prejavil tendenciu ukladať

kolegom požiadavky nad rámec platného zákona so smerovaním k požadovaniu

certifikovaných systémov a k ich certifikácii. Certifikácia je pri súčasnej úrovni

financovania zdravotníctva pre poskytovateľov finančne neúnosná a bola by na úkor

skutočnej kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Naši zástupcovia otvorili tento

problém v zdravotnom výbore parlamentu a vyvolali rozsiahlu diskusiu na uvedenú tému,

pri ktorej boli vyslovené početné súhlasné stanoviská s názorom prezentovaným

zástupcami SLÚŠ. Bolo dohodnuté jednanie zástupcov SLÚŠ so zástupcami SLK pod

záštitou podpredsedníčky zdravotného výboru NR SR pani Sabolovej. Za SLK sa schôdze

zdravotného výboru NR SR zúčastnil MUDr. Olajoš, ktorý celý problém prednesie na

rokovaní prezídia SLK.

 

4. Požiadali sme o zaslanie nových návrhov zmlúv na pripomienkovanie v súlade

s predchádzajúcimi jednaniami SZP a.s., APOLLO ZP, a.s., VšZP, a.s. a s novými

podmienkami financovania DôVERA ZP, a.s. v súlade s predchádzajúcimi dohovormi.

 

K definitívnym návrhom sa zatiaľ nevyjadrujeme.