Odvoláva sa pritom na skutočnosť, že podľa zákona má lekár viesť elektronicky dokumentáciu o pacientoch a túto dokumentáciu má poskytnúť na spracovanie štátnym úradom.

Ako však bolo zdôraznené v samotných informovaných nesúhlasoch, je dôležité si uvedomiť, že elektronické vedenie dokumentácie (ktoré vedú aj lekári, ktorí rešpektujú informovaný nesúhlas pacientov so ZASIELANÍM ICH SÚKROMNÝCH DÁT POISŤOVNIAM, ktoré NIE SÚ ÚRADMI) nie je pojmovo totožné s vedením dokumentácie online a jej sprístupnenie neurčitému okruhu osôb. Lekári riadne elektronicky vedú zdravotnícku dokumentáciu.

Zákon takto neopodstatňuje ďalšie zdieľanie údajov napriek nesúhlasu pacienta. Naopak, zdieľanie dát bez súhlasu a bez relevantného právneho základu pre zdieľanie dát podľa zákonov o NZI a zákona o poskytovateľoch by znamenalo porušenie ustanovení GDPR.

Ďalej sú podstatné aj závery článku 9 o Spracovaní osobitných kategórií osobných údajov Nariadenia Euróspkeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickách osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V bode 1 sa uvádza, že sa „zakazuje spracúvávanie osobných údajov (…) týkajúciach sa zdravia fyzickej osoby“.
Ak teda chce štát zasiahnuť v projekte e-zdravia do ľudských práv, musel by mať vopred súhlas pacientov alebo by musel túto otázku riešiť ústavným zákonom.

Zdieľanie dát súkromnej povahy ďalej musí prebiehať len v nevyhnutnom rozsahu, potrebnom pre riadne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, inak dochádza k svojvoľnému porušeniu práv občanov.
NCZI teda vydáva neautorizovaný zavádzajúci výklad zákona, ku ktorému nie je ani disponovaný a navádza v ňom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na porušovanie práv pacienta, ktoré vyplývajú priamo z ústavy a európskej legislatívy, ba čo viac, ani v samotnom zákone, na ktorý sa odvoláva nie je explicitne zakotvená možnosť ignorovať vyslovené želanie pacienta, vzťahujúce sa na nakladanie s jeho údajmi súkromnej povahy a ich zdieľaním s ďalšími stranami.

V prípade, ak by v súvislosti s rešpektovaním ústavných práv občanov bol poskytovateľ zdravotnej starostlivosti šikanovaný, vyzývame poskytovateľov, aby sa obrátili na nás, a my pomôžeme členovi problém riešiť všetkými dostupnými právnymi cestami.