Napriek výhradám, SLÚŠ odporúča podpísať doručované návrhy dodatkov zmlúv, od ZP.