Argumentovali sme koncepciou jednotlivých odborov, ktoré vykonávajú USG vyšetrenia ako súčasť svojej odbornosti. Poukázali sme na platný katalóg výkonov, ktorý je súčasťou zákona a jednoznačne deklaruje právo a z hľadiska správnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti, aj povinnosť pre príslušných špecialistov vykonávať USG vyšetrenia v rámci diagnostiky ochorenia a kontroly zdravotného stavu pacienta. Upozornili sme na riziko zanedbania včasnej diagnostiky a nasadenia správnej cielenej liečby v dôsledku nevykonania týchto vyšetrení a odosielania pacientov na radiologické pracoviská alebo k internistovi, ktorý pacienta nepozná. Pripomenuli sme aj z takýchto opatrení vyplývajúce šikanovanie, stratu času (s tým spojené absencie v zamestnaní) pacienta, riziko  zdravotných následkov komplikácií, ako aj zvýšené náklady zdravotnej poisťovne na možné komplikácie zdravotného stavu pri včas neriešenom zdravotnom probléme poistenca. Spomenuli sme výhody komplexného prístupu zo strany lekára špecialistu, ktorý pozná kompletnú anamnézu, nálezy, medikáciu a vývin klinického stavu pacienta, ako aj úsporu pre pacienta pri poskytnutí kompletnej starostlivosti pri jednom ošetrení a právo pacienta na slobodný výber lekára.

Upozornili sme aj na platné zmluvy, v ktorých je taxatívne vymenovaná úhrada konkrétnych kódov za USG vyšetrenia.

Žiadny náš argument sa nestretol u kompetentných s pochopením a tak v zúčtovaní za mesiac október sa mnohí poskytovatelia, ktorí nemajú vo svojom zariadení rádiológa alebo internistu, vykonávajúcich USG vyšetrenia, stretli s neuznaním a nepreplatením  realizovaných USG výkonov. Iniciovali sme jednanie na ÚDZS v súvislosti s revíznou činnosťou. Požiadali sme o jednanie na tému uznávania a úhrad USG výkonov a do žiadosti sme popísali aj iné problémy v rozdielnom výklade katalógu výkonov poisťovňami a poskytovateľmi, kedy by sme mohli povedať, že je ignorovaný platný zákon.

V tejto súvislosti odporúčame zo strany poskytovateľov dodržiavať pravidlá stanovené zákonom:

·     Pokračovať naďalej v poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane USG vyšetrení , ako doteraz.

·         Vykazovať  USG vyšetrenia, ako doteraz, zdravotnej poisťovni.

·     Neinkasovať platbu od pacienta za diagnostické a kontrolné USG vyšetrenia, ktoré sú súčasťou poskytnutej zdravotnej starostlivosti, hradenej z verejného zdravotného poistenia.

Poslať do zdravotnej poisťovne opravnú disketu!!! s faktúrou a sprievodnou žiadosťou o úhradu realizovaných a vykázaných USG výkonov s argumentami, ktoré sú uvedené v prvom odstavci. Pri USG vyšetrení abdominálnych orgánov, ak je potrebné vyšetriť viac ako jeden orgánový systém, neodporúčame redukovať vykazovanie na jeden orgán a niesť prípadnú forenznú zodpovednosť za popísanie všetkých orgánov alebo za nesprávny výber vyšetreného orgánu pri USG vyšetrení. Nezabudnite, že v prípade následkov u pacienta nenesie zodpovednosť zdravotná poisťovňa, ale Vy osobne.

Neodporúčame:

·     Odosielať pacientov na cudzie pracoviská, lebo niektoré, kapacitne nenaplnené zariadenia práve na takýto postup čakajú.

·   Ak má špecialista forenznú zodpovednosť za riešenie zdravotného stavu, mal by pacientavyšetriť sám, ak predmetné vyšetrenia v zariadení vykonáva.

·        Odoslaním pacienta na vyšetrenie do iného zariadenia ( samozrejme spojené s čakaním na termín), by sa oddialilo stanovenie správnej diagnózy, resp. oneskoril zásah pri komplikáciách v priebehu liečby a narušila by sa dôvera pacienta v takého ošetrujúceho lekára.

·        Odoslaním pacienta k inému poskytovateľovi by sa porušilo právo pacienta na slobodný výber lekára.

Záverom na zamyslenie:

Naša spoločnosť je označovaná ako demokratická, pritom sa v kuluároch všetky sektory sťažujú na zlú vymožiteľnosť práva. Legislatíva má svoje rezervy, ale, ak by sme naplno využili aspoň tie možnosti, ktoré poskytuje, vymožiteľnosť práva by sa posunula na vyšší level. Ak budeme stále ustupovať tlaku, tlak sa bude stupňovať smerom k menšiemu odporu. Podporíme praktiky, pri ktorých sa , už nemaskovane, budú právom silnejšieho okliešťovať práva tomu slabšiemu bez obáv z uplatnenia zákonných práv.

Ak verejne neodsúdime kolegov, ktorí asistujú pri zosmiešňovaní pravidiel poctivej spoločnosti, budú stále označovaní ako „šikovní“ a „diplomati“. Ak si takéto postupy neoznačíme pravým menom, sami budeme asistovať pri deformovaní našej spoločnosti a nesťažujme sa. Ak z pohodlnosti, aby sme sa nemuseli zaujímať o podmienky našej činnosti, zveríme splnomocnenie na ich kreovanie „šikovným diplomatom“ a tak strácame orientáciu, tým možnosť, aj schopnosť reálne zhodnotiť činnosť týchto neobmedzeným zástupcov, nečudujme sa. „Šikovní diplomati“ za lekárov podpisujú redukciu ich odbornosti, podpisujú maximálnu zodpovednosť za minimálny príplatok a za formálne pohladenie ich ubitého ega. Kolegovia, ktorí takýmto zástupcom odovzdali splnomocnenia, ničia podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti nielen pre svoje zariadenia a svojich pacientov, ale aj tým, ktorí praktiky „šikovných diplomatov“ dávno prehliadli .

Stačí pozrieť na www.orsr.sk ( Obchodný register SR) vyhľadávanie podľa mena a priezviska konkrétnej osoby a môžete porovnať svoju šikovnosť pri poctivej práci v ambulancii so „šikovnosťou“ týchto „diplomatov“, ktorí tiež začali v ambulancii.

Slovenská lekárska únia špecialistov pripravila postup v prípade zamietnutia úhrady realizovaných a v zmysle platnej legislatívy vykázaných výkonov. V prípade zamietnutia úhrady výkonov z opravnej diskety, informujte vedenie SLÚŠ! Dokedy nám budú zdravotné poisťovne oznamovať, čo ďalšie sa svojvoľne rozhodli nepreplatiť a čo má navyše platiť poskytovateľ? Dokedy budú mylne informovať svojich poistencov, často za asistencie niektorých médií, že lekár ich okráda, aby odpútali pozornosť od vlastných postupov?

 

                                                          MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ, v. r.