V súvislosti s vyjednávaním zástupcov SLÚŠ na generálnom riaditeľstve VšZP mi nedá, aby som nespomenul konflikt s MUDr. Bajačekovou, ktorá zastáva funkciu predsedu Slovenskej neurologickej spoločnosti. Došlo k nemu cez prestávku stretnutia predsedov katalogizačných pracovných skupín na MZ SR v Bratislave, dňa 8.7.2005. Podľa jej tvrdenia ona osobne presadila na poisťovniach, že kód 819 bol z ich strany akceptovaný, ale vyjednávači Únie tento jej úspech svojim jednaním znehodnotili.

 

V prítomnosti viacerých svedkov obvinila vyjednávaciu skupinu SLÚŠ, že počas stretnutia s delegáciou VšZP jednala v prípade kódu 819 protichode so záujmami neurológov a že „to bol podraz“. Pani doktorka nereagovala ani na pokusy o vysvetlenie a ani na upozornenie, že obvinenia takého druhu je nutné podložiť vieryhodnými argumentami. Dodatočne som si overil, že podobné obvinenie obdržal písomne tiež predseda sekcie neurológov SLÚŠ, MUDr. P. Viola.

Pretože Slovenská neurologická spoločnosť združuje aj vážených neurológov, ktorých mienku si vysoko vážime, je treba z našej strany poskytnúť relevantné informácie, aby sa veci bez emócií a vulgarizmov dali na správnu mieru.

– Stretnutie s hlavným revíznym lekárom VšZP (ale aj inými kľúčovými revíznymi lekármi a osobami, ktoré určujú podmienky posudzovania oprávnenosti vykázaných výkonov na území celej SR) sa uskutočnilo vôbec prvýkrát a bolo výsledkom sústredeného 5-ročného snaženia SLÚŠ. Vyjednávanie tohtu druhu pokladáme za prioritu v činnosti SLÚŠ ( ako si dobre pamätáte, ASL nám ešte ako svojim členom takéto stretnutia sľubovala od samého začiatku, avšak nikdy neboli realizovné, čo bolo jedným z hlavných argumentov, ktorý hovoril pre založenie samostatnej organizácie privátnej ŠAS ).

– Podmienkou poisťovne bol počet účastníkov do 15 členov z našej a rovnaký počet zo strany VšZP, čo je pochopiteľné, ak na stretnutie idete s predsavzatím aj niečo dohodnúť.

– Kritériom výberu delegátov z našej strany bola argumentačná hodnota pripravených materiálov za odbor, čo sme považovali za relevantnú výpoveď o pripravenosti ich autora na jednanie.

– S predstihom jedného týždňa (doba vyplynula z termínu jednania) som preto dal príkaz šéfom medicínskych odborností SLÚŠ, aby v priebehu čo najkratšieho času zhrnuli a argumentačne spracovali všetky podstatné pripomienky, ktoré vznikli z podnetov kolegov v teréne. To, že sa kód č. 819 dostal do výberu na jednanie ako hlavný predmet vyjednávania, svedčí pre to, že terén ho považuje za jeden z podstatných problémov. To však samozrejme spochybňuje tvrdenie MUDr. Bajačekovej, že „ona to už predtým vybavila“.

– Dostali sme niektoré veľmi dobre spracované matriály, ale ako vždy, aj iba povrchné a nekonkrétne poloprotesty-polosťažnosti bez akéhokoľvek argumentačného podkladu a čo ma veľmi mrzí, dostal som aj sms správu, s vymenovanými výkonmi a s poučením, že sa musia preplácať, čo autorka pokladala očividne za celkom dostačujúce, aby obhájila záujmy svojho odboru. V prípade neurológie však boli materiály pripravené dokonale, preto bol aj MUDr. P. Viola vybraný ako člen našej delegácie.

– Vyjednávania boli zo strany účastníkov dobre pripravené, delegáti SLÚŠ potvrdili správnosť nášho výberu.

– V početných bodoch VšZP uznala argumenty našich delegátov a priznala oprávnenosť vykazovania sporných výkonov. Niektoré z nich odmietla uznávať na základe rozporu s dikciou katalógu, alebo zákona. Niektoré výkony, ak bol rozdiel ich bodového ohodnotenia na základe možnosti výberu medzi rovnakými ambulantnými a SVALZ-ovými výkonmi ( ako napr. ekg ), odmietla VšZP uznávať z hľadiska výhodnosti pre poisťovňu tú drahšiu variantu. Podľa právnej analýzy, ktorú sme si dali v tejto súvislosti urobiť, v tomto konkrétnom prípade nie je právna sila, ktorá by poisťovňu donútila jednať inak, teda v rozpore s vlastným záujmom.

– Výkony, u ktorých nedošlo k interpretačnej zhode, sme sa so zástupcami VšZP dohodli predložiť Úradu pre dohľad nad ZS spoločne. Poznámka: už predtým sa naši zástupcovia (kardiológovia) snažili písomne dopátrať toho, kto môže podať výklad znenia LP a zabezpečiť dodržanie LP a vysvitlo, že legislatíva a ÚDZS si kompetenciu prehadzujú ako horúci zemiak.

– MUDr. P. Viola argumentoval na stretnutí tým, že v zákone 743/2004 nefiguruje medzi certifikovnými činnosťami vertebrológia, čo by preukazovalo oprávnenosť vykazovať výkon č. 819 aj bez dokladu o certifikácii vo vertebrológii. Vedenie VšZP však argumentovalo nariadením o certifikátoch z r. 1999.

– Ako ma informoval MUDr. Viola, MUDr. Bajačeková mu v osobnom liste zaslala rovnaké argumenty, ako použil on sám, aby protestovla proti jeho konaniu.

– Priamym výnosom tohto stretnutia bolo aj to, že sme spoločne deklarovali našu vôľu podobné stretnutia organizovať pravideľne v záujme prevencie sporov a stretu záujmov medzi SLÚŠ a VšZP, čo sa prejavilo krátko nato na Úrade pre dohľad nad ZS, kde sme spoločne presadili arbiterskú funckiu ÚDZS v prípade spornej interpretácie skupín výkonov (ktoré poskytovatelia vykonávajú a vykazujú, ale poisťovne neuznávajú a nepreplácajú, alebo ich priraďujú k iných výkonom). To je hmatateľný a výlučný výsledok SLÚŠ, ktorý môže spochybňovať len ten, kto je celkom mimo diania.

 

Zdá sa, že podstata sporov o prínos tej-ktorej organizácie pre lekársky stav spočíva v ponímaní šírky povinností, ktoré si majú splniť voči svojim členom. Zoznam aktivít, na ktorých organizácia musí zabezpečiť svoju prítomnosť do konca roka 2005, aby bola oprávnená uchádzať sa o imidž zástupcu skupiny lekárov, je dlhý a zahrňuje minimálne:


– Vyjednávanie s generálnymi riaditeľmi poisťovní ohľadom základných zmlúv, každého dodatku zmluvy, kontroly ich dodržiavania v regiónoch. Je dôležité vedieť, že poisťovne už viac ako rok odmietajú jednaťo zmluvách separátne s jednotlivými medicínskymi odbormi a ohľadom privátnej ŠAS jednajú len so zástupcami SLK, ASL a SLÚŠ. O snahách jednotlivých skupín sa vyjadrovali dosť nelichotivo, preto ich tu ani nebudem uvádzať.

– Vyjednávanie s hlavnými revíznymi lekármi na generálnych riaditeľstvách poisťovní ohľadom jednotného výkladu výkonov vo všetkých pobočkách na území SR.

– Rozhodovacie konanie na podnet poskytovateľov a poisťovní na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ohľadom skupín sporných výkonov (ktoré poskytovatelia vykonávajú a vykazujú, ale poisťovne neuznávajú a nepreplácajú, alebo priraďujú ich k iných výkonom). Túto možnosť zabezpečila SLÚŠ bez prispenia ktorejkoľvek inej organizácie.

– Vyjednávania (mimochodom veľmi náročné, a tvrdé, pri ktorých je treba každý významnejší hlas!!!) o rozsahu podkladov, potrebných na dispenzarizáciu pacientov.

– Jednania o certifikátoch kvality a vyjednávnia cien za ňu (to sú neurológovia, združení v SNS tak spokojní s cenou za certifikát pre ambulanciu vo výške 80.000 SK, alebo čakajú, že to vybavíme my?)

– Keďže som doteraz nemal tú česť pani MUDr. Bajačekovú stretnúť pri príležitosti výkonu ani jednej z horeuvedených povinností šéfa organizácie, dovoľte mi, aby som vyslovil silné pochybnosti o tom, že to všetko zabezepečuje písomne a individuálnymi návštevami na príslušných úradoch. Alebo si pani doktorka myslí, že stačí jednať o platobných podmienkach neurológov a ostatné nech robí kto chce a za čo chce? A keď nezabezpečuje, čo asi bude najbližšie k pravde, tak by bolo korektné, aby z vlastnej neschopnosti niečo reálne presadiť pre všetkých svojich členov nevinila niekoho, kto to robí aj za ňu a to aj v čase, keď svojim členom prostredníctvom svojej webovej stránky už dávno popriala príjemnú dovolenku (od polovice mája!).

– SLÚŠ podnikla významné kroky k zlepšeniu postavenia všetkých privátnych lekárov, preto protestujeme proti takýmto a podobným bezduchým osočeniam, nehodným funkcie šéfa odbornej spoločnosti. Keby sme žili v krajine, kde o postavení lekára rozhoduje jeho dôveryhodnosť, tak by som žiadal ospravedlnenie, ale nežiadam.

– Pani doktorke som v rozhovore opakovane ponúkol možnosť zúčastniť sa s nami na niektorých kľúčových jednaniach , ale opakovane to odmietla, čo je v príkrom rozpore s tvrdením, že zastáva záujmy svojich členov. Verím, že sa pravda čoskoro preukáže a že nás svojim členstvom v Únii podporia ďalší neurológovia.

 

Košice, dňa 9.7.2005                                                                                                      

 

MUDr.Andrej Janco

 

Prezident SLÚŠ