Na podnet MUDr. Oľgy Vrankovej s na základe ňou pripravených podkladov sme iniciovali v mene  členov Slovenskej lekárskej únie špecialistov jednanie na generálnom riaditeľstve Dôvera ZP o úprave podnákladových cien za výkony u neurológov a internistov. Výsledkom je nasledujúci dodatok k zmluvám, ktorý odporúčame podpísať: Dodatok k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

ĎAKUJEME ZA LÁSKAVÚ PODPORU NEUROLOGICKEJ ODBORNEJ SPOLOČNOSTI PRI JEDNANIACH


DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „Zdravotná poisťovňa“) Vám v najbližšom čase zašle prostredníctvom Slovenskej pošty návrh Dodatku k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ďalej len  („Dodatok“) s navrhovanou účinnosťou od 1.4.2021.
Dodatkom Zdravotná poisťovňa:
–    navyšuje počet bodov výkonu 60 o 25 % z 500b na 620b pre odbornosti neurológia, pediatrická neurológia, geriatria a vnútorné lekárstvo;-    navyšuje počet bodov výkonu 62 o 30 % z 310b na 400b pre odbornosti neurológia, pediatrická neurológia, geriatria a vnútorné lekárstvo;-    navyšuje počet bodov výkonu 63 o 25 % z 250b na 310b pre odbornosti neurológia, pediatrická neurológia, geriatria a vnútorné lekárstvo;-    navyšuje o 50 % cenu bodu za výkony EEG 5793, 5794 a 5795 z 0,012610 € na 0,01892 € pre odbornosti neurológia a pediatrická neurológia;
Okrem vyššie uvedených cenových navýšení bude Zdravotná poisťovňa v odbornostiach neurológia a pediatrická neurológia od 1.4.2021 akceptovať výkon 809 vo frekvencii viac ako 4x za deň, a tiež bude akceptovať výkon 253 pri každom podaní lieku.