Dňa 16.10.2012 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov SLÚŠ na Generálnom riaditeľstve ÚDZS v Bratislave s predsedníčkou ÚDZS MUDr. Monikou Pažinkovou, MPH a riaditeľkou Sekcie zdravotnej starostlivosti ÚDZS MUDr. Evou Vivodovou. Slovenská lekárska únia špecialistov bola zastúpená prezidentom MUDr. Andrejom Jancom a hlavnou koordinátorkou pre kontakt so zdravotnými poisťovňami a pre legislatívu MUDr. Alenou Jancovou.  Na jednaní zástupcovia SLÚŠ požiadali  ÚDZS o pomoc pri riešení nedorozumení v súvislosti s revíznou činnosťou DôVERy zdravotnej poisťovne, a.s. . Jednalo sa o problémové kódy výkonov u psychiatrov, neurológov, vykazovanie USG vyšetrení a niektoré všeobecné kódy.

V zmysle požiadavky ÚDZS  sme zaslali  zdôvodnenia vykazovania  kódov podložené konkrétnymi kazuistikami  z ambulancií  v rámci vykonania dohľadu na diaľku. Za Sekciu psychiatrov podklady pripravila MUDr. Ľubica Ferenčáková – koordinátroka sekcie, za Sekciu neurológov MUDr. Martina  Kudláčová – koordinátroka sekcie, spracovala MUDr. Alena Jancová.  Následne  minulý týždeň  zorganizovala riaditeľka Sekcie zdravotnej starostlivosti jednanie  na ÚDZS so zástupcami  Poisťovne, kde bolo Poisťovňou   osúhlasené vykazovanie výkonov u psychiatrov v zmysle našej pôvodnej dohody, ktorá je zverejnená na stránke ÚDZS. Predmetné jednania sa uskutočnili na jar 2012 v zastúpení koordinátorov odborných sekcií SLÚŠ, psychiatrov zastupovala MUDr. Ferenčáková, ktorá má hlavnú zásluhu na vyriešení problému s vykazovaním výkonov u nedispenzarizovaných psychiatrických pacientov. V súvislosti s tým sme sa dozvedeli,  že nekorektne sa k výsledkom MUDr. Ferenčákovej hlási iná kolegyňa, ktorá sa pravdepodobne dozvedela informáciu o rozhodnutí na ÚDZS pri návšteve zdravotnej poisťovne.

Niektoré kódy u iných odborností sú ešte v štádiu riešenia.  Kompletný zápis bude zverejnený na  webovej stránke SLÚŠ.