Úvodom by sme chceli upozorniť, že sme všetci nielen lekári a zdravotníci, ale aj pacienti. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť považujeme financie vyčlenené pre zdravotníctvo za absolútne nedostatočné a nebudeme poukazovať, ktorému typu zdravotnej starostlivosti treba z toho mála ubrať a nám pridať.
Ministerstvo zdravotníctva určilo limity úhrad zdravotných poisťovní pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti vyhláškami č. 9 a 10/2022. Ku špecializovanej zdravotnej starostlivosti zaradilo aj segmenty, ktoré tam doteraz nepatrili. Konečný efekt zoskupenia je výrazné zníženie úhrad za zdravotnú starostlivosť od zdravotných poisťovní pre všetky začlenené segmenty. Ak zdravotnú starostlivosť nezaplatí zdravotná poisťovňa z občanmi povinne odvádzaných platieb na verejné zdravotné poistenie a z platieb štátu za svojich poistencov ( dôchodcov, deti,…), bude ju musieť hradiť pacient z vlastných zdrojov. Ak ju neuhradí ani pacient, zdravotnícke zariadenia zaniknú. Solventnosť občanov počas pandemickej krízy poklesla.
Ak zaniknú súkromné špecializované ambulancie, lekári z nich nepôjdu do nemocníc, ale do dôchodku alebo do zahraničia. Na vyškolenie kvalitného lekára špecialistu po absolvovaní vysokoškolského štúdia je potrebné 6 až 10 rokov postgraduálneho štúdia. Skrátenie štúdia by bolo papierovo možné, ale na kvalitu zdravotnej starostlivosti by malo nenapraviteľný dopad.

„9
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. januára 2022,
ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 392/2020 Z. z. ustanovuje:
§1
(1) Percento výdavkov určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022 je uvedené v prílohe.“

Všeobecná ambulantná starostlivosť 7,36%, špecializovaná ambulantná starostlivosť 18,96%.
Vyhláška č. 10 určuje z akých segmentov pozostávajú jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti: Časová verzia predpisu účinná od: 15. 01. 2022 Obsah dokumentu je právne záväzný.
„10
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. januára 2022,
ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah, termíny predkladania ďalších údajov, štruktúra výdavkov na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a spôsob určenia percentuálnych podielov pre typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 9 a § 15 ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
§1
Typy zdravotnej starostlivosti
Jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti, pre ktoré sa ustanovujú percentuálne podiely výdavkov, sú
a) lieky a dietetické potraviny,
b) zdravotnícke pomôcky,
c) ústavná zdravotná starostlivosť,
d) všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť,
e) spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky,
f) špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť,
g) ambulantná pohotovostná služba,
h) záchranná zdravotná služba,
i) kúpeľná starostlivosť,
j) dopravná zdravotná služba,
k) vrtuľníková a letecká záchranná zdravotná služba,
l) iná zdravotná starostlivosť. „

„písm. d) zahŕňa výdavky zdravotnej poisťovne
uhradené za všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých a za všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.“

„§ 1 písm. f) zahŕňa výdavky zdravotnej poisťovne
uhradené
a) za špecializovanú ambulantnú starostlivosť špecializovanej ambulancii, okrem položiek
uvedených v písmenách b) až e),
b) za gynekologickú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
c) za zubno-lekársku špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
d) za onkologickú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
e) za dialyzačnú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
f) epidemiologickej ambulancii,
g) agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
h) mobilnému hospicu,
i) mobilnému odberovému miestu,
j) zariadeniu na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
k) dennému stacionáru pre deti a dospelých,
l) tkanivovému zariadeniu,
m) referenčnému laboratóriu.“

Percento úhrad sa zatiaľ riadi percentom vypočítaným podľa pomeru výdavkov v roku 2020.
V rozpočte boli na rok 2022 redukované výdavky na zdravotníctvo. Je plánovaná výrazná redukcia akútnych lôžok ústavnej starostlivosti, to znamená, že výpadok zdravotnej starostlivosti v lôžkových zariadeniach budú musieť nahradiť špecializované ambulancie.
V roku 2020 bola všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť hradená kapitačnými platbami plus boli zavedené výkony telemedicíny v rámci úhrad navyše. Špecializovaná ambulantná ZS mala z dôvodu pandemických opatrení redukované platby, pretože pacienti boli médiami nabádaní nenavštevovať lekára , čo výrazne redukovalo platby špecializovaným ambulanciám. Zavedenie 75% paušálu od zdravotných poisťovní počas lockdownu bolo v prípade navýšenia výkonov v letných mesiacoch nad 75% priemeru z roku 2019 vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. redukované o platby za nevykázané výkony uhradené v rámci paušálu počas mesiacov lockdownu. Naproti tomu lôžkové zariadenia mali výrazne navýšené platby za pacientov s COVIDom.
Do typu ŠAS boli zaradené aj JAS, ktoré mali počas lockdownu redukované výkony . Mobilné odberové miesta neboli financované výlučne , ani od počiatku zdravotnými poisťovňami.
Gynekologické ambulancie a stomatologické ambulancie mali pri pandemických opatreniach výrazne redukované výkony, t.j. aj platby. Podobne mali redukované platby ADOSy.
18,96% pre všetky typy zdravotnej starostlivosti, ktoré podľa vyhlášky boli pri

lenené k špecializovanej a navyše pri celkovom znížení rozpočtu na zdravotníctvo je absolútne nepostačujúce a bude znamenať kolaps zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Únosná hranica už bola prekročená. Návrhy zmluvných podmienok Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. so znovuzavedením limitov na objednanú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť potvrdzujú naše tvrdenie. Zdravotnícke zariadenia budú voliť nezmluvný vzťah alebo likvidáciu ambulancie a odchod lekárov a zdravotných sestier do dôchodku alebo do zahraničia.
Navrhovaný rozpočet limituje aj zdravotné poisťovne vo voľbe priorít a tak pluralitný systém zdravotného poistenia z právneho hľadiska stráca takýmito regulačnými vyhláškami odôvodnenie.
Výrazne sa navýšili ceny aj náklady za posledné roky, stúpa inflačný koeficient a namiesto navýšenia financovania dlhodobo podfinancovaných ambulantných zariadení minimálne o inflačný koeficient sa idú zavádzať limity a degresné platby. Pre pacientov, zvlášť v detských odbornostiach to bude znamenať predĺženie čakania na termíny vyšetrenia až na ročné lehoty. Už teraz je v niektorých detských odbornostiach čakacia lehota na prvovyšetrenie 9 mesiacov, čo by malo byť v civilizovanom štáte neprípustné. Za takýchto neúnosných všeobecných podmienok pre činnosť výrazne klesajú počty lekárov a zdravotných sestier. Následky znášajú pacienti.
Žiadame opakovane prehodnotiť rozpočet pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť, do ktorej je najnovšie podľa vyhlášky zahrnutá aj gynekologická, stomatologická, ADOSy, mobilné hospice, MOM, denné stacionárne, tkanivové zariadenia a referenčné laboratóriá.
Žiadame o zreálnenie rozpočtu jeho navýšením, čo jediné umožní navýšenie platieb zdravotníckym zariadeniam a tak aj adekvátne platby pre zdravotnícky personál. Porovnajme si cenu práce skúseného lekára špecialistu v lôžkovom zariadení a špecializovanej zdravotnej sestry plus zdravotnej asistentky v lôžkovom zariadení, prirátajme si príplatok za vedenie zdravotníckeho zariadenia, hospodársko-technickú správu a zabezpečenie, energie, médiá, IT paušály, nájom, zdravotnícky materiál, prístrojové vybavenie, upratovanie, likvidáciu odpadu, účtovník, vzdelávanie personálu, platená dovolenka, prípadne práceneschopnosť ( kedy ambulancia ŠAS nemá príjmy, iba náklady) a zabezpečenie ďalších finančne nákladných povinností, ktoré iba zaťažujú zdravotnícke zariadenie bez akéhokoľvek prínosu ku kvalite zdravotnej starostlivosti. Zistíme, že príjmy od zdravotných poisťovní pre súkromné ambulancie, ktoré nie sú nikým dotované, nepokryjú ani náklady na pracovnú silu porovnateľného zdravotníckeho personálu v lôžkových zariadeniach.

Ďalšie pokračovanie nastúpeného trendu zdravotnej politiky bude mať za následok vážne ohrozenie zdravotnej bezpečnosti občanov Slovenskej republiky, čoho začíname byť svedkami už teraz.

S pozdravom

MUDr. Andrej Janco v.r., prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov