Obdržali sme Vaše oznámenie o úprave platieb za telefonické konzultácie a telefonické manažovanie riešenia zdravotného stavu pacienta. 

Vítame zavedenie úhrady ambulanciám primárneho kontaktu za telefonické konzultácie nad rámec kapitácie, pretože koronavírusová infekcia si vyžadala v súkromných ambulantných zariadeniach zvýšené náklady na dezinfekciu a ochranné pomôcky, pričom v ambulanciách primárneho kontaktu chýbajú príjmy z preventívnych prehliadok nad rámec paušálnych kapitačných platieb. Zavedenie týchto platieb považujeme za dobrý spôsob ako tento výpadok v príjme ambulancií primárneho kontaktu kompenzovať a zabrániť tak ohrozeniu existencie niektorých z týchto ambulancií.

Avšak dovoľujeme si upozorniť, že špecializované ambulancie mali ešte vyššie náklady na dezinfekciu a na ochranné pomôcky, pričom stabilne majú oveľa vyššie náklady na povinné prístrojové a personálne vybavenie.

Zvýšené požiadavky na kvalifikáciu stredného zdravotníckeho personálu

v špecializovaných ambulanciách musia tieto zdravotnícke zariadenia zohľadniť aj v platovom ohodnotení.

Pri príjmoch a nákladoch, ktoré boli pred zavedením protiepidemických opatrení, špecializované ambulancie ledva prežívali. Zariadenia špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ďalej ŠAS) nikdy nedostali žiadnu finančnú ani prístrojovú podporu, preto lekári mali najnižšie platy v zdravotníckom sektore , aby im mohli banky schváliť lízing na povinné prístrojové vybavenie. Špecializované ambulancie nemajú žiadne paušálne kapitačné platby, každý výpadok činnosti ( dovolenka, karanténa, choroba, protiepidemické opatrenia,…) znamenajú existenčné riziko pre celé rodiny, pretože musia splácať lízingy a úvery, za ktoré ručia.

Ani teraz sa pri zabezpečovaní ochranných pomôcok neuvažuje o pomoci špecializovaným ambulanciám napriek tomu, že práve tieto zdravotnícke zariadenia majú takmer kompletný výpadok príjmov. Pri tom všetkom si štát osobuje právo na zabavenie majetku týchto zariadení a povolanie lekárov do prvej línie vo verejnom záujme bez akejkoľvek podpory zo strany štátu.

Vami navrhované kompenzácie:

„1) Za telefonické konzultácie zaplatíme viac

 

Keďže najúčinnejším opatrením proti šíreniu nového koronavírusu je obmedzenie pohybu a stretávania sa na minimum, akceptujeme, že formou poskytnutia zdravotnej starostlivosti je aj konzultácia s pacientom na diaľku.

 

Všeobecným lekárom pre dospelých a gynekológom garantujeme úhradu telefonickej konzultácie (výkon č. 1) nad rámec kapitačnej platby a v rovnakej cene ako pre nekapitovaného poistenca.

 

Z dôvodu odlišného platobného mechanizmu v pediatrii garantujeme úhradu výkonu telefonickej konzultácie (výkon č. 1) v cene kontrolného vyšetrenia (výkon č. 4).

 

Pri špecializovanej ambulantnej starostlivosti garantujeme úhradu telefonickej konzultácie v dvojnásobnej výške (počet bodov 160).

 

Pre telefonické konzultácie vo všeobecnosti platí, že ide o poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom v prípade, že sa pacient nemôže dostaviť do ambulancie z dôvodu epidemiologickej situácie.

 

Spresnenie: Výkon pod kódom 1 nemožno vykazovať súčasne s inými výkonmi. Podmienkou úhrady je záznam o realizácii výkonu v zdravotnej dokumentácii v rozsahu štandardného vedenia zdravotnej dokumentácie.“

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť na diskriminujúci prístup k špecializovaným ambulantným zariadeniam, ktoré nedostávajú žiadnu paušálnu platbu nezávisle na prítomnosti v ambulancii a nezávisle na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícke zariadenia ŠAS sú platené výhradne za výkon. Ak výkon neposkytnú, platbu neobdržia.

Náhrada výkon č.1 namiesto 80 bodov za jednoduchú konzultáciu a vypísanie receptu , za de facto kompletné telefonické vyšetrenie s podrobným záznamom v zdravotnej dokumentácii v hodnote 160 bodov , bez platby za vyšetrenie v hodnote takmer 300 bodov je absolútne neadekvátna a pre špecialistov likvidačná. Pre porovnanie u detských špecialistov je takéto telefonické vyšetrenie 160 bodov a u ich kolegov pediatrov prvého kontaktu je výkon č. 4 v počte 200 bodov a k tomu mesačná kapitácia na ambulanciu.

Predložený materiál ste pravdepodobne nekonzultovali so zástupcom lekárov , ktorý sám pracuje v špecializovanej ambulantnej sfére a výsledok je prístup, ktorý zlikviduje ŠAS na Slovensku. Tak sa stane, že nebude už dostupná práve v čase, keď ju po koronaviróze a odkladaní riešenia zdravotného stavu budú všetci potrebovať.

DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s. sa netají svojou ambíciou stať sa lídrom v zdravotnom poistení, preto Vás žiadame o reálnu podporu a nie o likvidáciu špecializovaných ambulancií. Na Vašom účte sú financie vybraté z verejného zdravotného poistenia, ktoré boli vyčlenené na výkony ŠAS v období s protiepidemickými opatreniami, pričom tieto výkony nebudete musieť uhradiť, pretože nebudú už poskytnuté, takže financie Vám ostanú.

Uvítali by sme , keby Vaša zdravotná poisťovňa v tomto krízovom období nepristupovala k vzniknutej situácii z pozície nekompromisného finančníka, ale ako ustanovizeň, ktorej záleží na zachovaní dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti v SR. Verejnosť svoj uhol pohľadu na hodnoty postupne pod tlakom aktuálnej situácie mení.

Práve pre doterajší prístup zdravotných poisťovní a kompetentných nemá v Slovenskej republike lekárov špecialistov za týchto podmienok kto nahradiť. Likvidácia zariadení ŠAS na pozadí koronavírusovej infekcie nebude znamenať dostatok lekárov z týchto zlikvidovaných ambulancií vo veľkokapitálových alebo v štátnych zariadeniach. Každý z týchto lekárov má nejaké vedľajšie činnosti, pomocou ktorých si vypomáhal pri udržaní svojho zdravotníckeho zariadenia , začne sa týmto činnosťam venovať na plný úväzok alebo začne poberať dôchodok.

Dôsledky rozhodnutí v kritických chvíľach sa priamo dotknú každého, nezávisle na postavení a majetku. Veríme, že ste si toho vedomí a jedná sa len o nedopatrenie. Po zohľadnení našich pripomienok očakávame prehodnotenie kompenzácií pre ŠAS. Ponúkame korektnú spoluprácu.

S pozdravom

 

MUDr.Andrej Janco v. r., prezident SLÚŠ

 

MUDr. Alena Jancová v. r., hlavná koordinátorka SLÚŠ

pre legislatívu a kontakt so zdravotnými poisťovňami