Dobrý deň,chcem sa, prosím, informovať včas, aby nedošlo k nedorozumeniu pri fakturácii za mesiac apríl mnou poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako lekára prvého kontaktu -všeobecného lekára pre dospelých.Mám s Vami podpísanú zmluvu č. …….. na dobu neurčitú. K tejto zmluve mám s Vami podpísaný Dodatok č.1, kde v bode 5.2.3-Podmienky úhrady GZÚ som pochopila tak, že cenové podmienky mám s Vami dojednané do 31.3.2022. Do správ v epobočke mi bola 1.4.2022 doručená správa – Hodnotiace parametre k 1.4.2022, kde som sa dočítala,že moju odbornú úroveň hodnotíte 0% a znižujete mi v konečnom dôsledku úhradu poskytovanej zdravotnej starostlvosti od 1.4.2022. Moju odbornú úroveň lekára s 30ročnou praxou hodnotíte na 0% z tých dôvodov, že pacienta, ktorý podľa platnej legislatívy potrebuje vyšetrenie u odborného lekára na to vyšetrenie odošlem, že pacienta, ktorý vzhľadom na zdravotný stav podľa platnej legislatívy potrebuje a má nárok za účelom dodiferencovania jeho diagnózy a ďalšieho postupu zrealizovanie USG, Rtg, odberov krvi, …, aby som zabránila zhoršeniu jeho zdravotného stavu, s možným letálnym koncom, na tie vyšetrenia odošlem. Znižujete mi platbu preto,že predpíšem pacientovi lieky, ktoré zabránia zhoršeniu jeho zdravotného stavu, ev. komplikáciám, liečba ktorých je potom omnoho nákladnejšia. V hodnotacich parametroch ma porovnávate s priemerom, ktorý ste aritmeticky vypočítali (počas COVIDpandémie) s mojimi kolegami v mojej odbornosti. A brali ste, prosím, v tomto priemerovaní ohľad na to, či moji kolegovia boli prítomní v ambulanciách, aby Vaši poistenci mali zabezpečenú kvalitnú zdravotnú starostlivosť, alebo ich zastupovali kolegovia, vzdialení kilometre, ev. desiatky kilometrov, ku ktorým nemali šancu sa dostať a teda ich nemohli ani vyšetriť, ani odoslať na vyšetrenie k odbornému lekárovi, ani odobrať krv a následne predpísať liečbu, ev. či kapacitne boli schopní zdvíhať telefóny pacientom lekára, ev. lekárov, ktorých zastupoval? Kde sú teraz pacienti,ktorí sa nemali šancu dovolať ku svojmu lekárovi, ktorý nebol prítomný v ambulancii z najrozličnejších dôvodov? Mali by ste kvalitu poskytovanej starostlivosti hodnotiť podľa úmrtnosti a podľa potreby následnej zdravotnej starostlivosti v dôsledku komplikácií a chronifikovania stavu. Ja som permanentne stála pri Vašich poistencoch, bez oddychu od rána do večera aj do dnešného dňa riešim plnú čakáreň pacientov, ktorí potrebujú doriešiť zdravotné problémy, ktoré zanedbali kvôli pandémii, preventívne prehliadky a naďalej súčasne dvíhame a riešime všetky telefonáty ohľadom pokračujúcej pandémie COVDu, riešim liečbu, karanténne PNky… Pracujem od rána do noci už druhý rok. Kto mi prosím,zaplatí tie nadčasy? Ako odmenu za starostlivosť o Vašich poistencov mi od apríla, namiesto zvýšenia platieb, chcete platby znížiť? A z čoho mám podľa Vás platiť nájomné, ktoré mi v priebehu tohto roka prenajímateľ priestorov ide už druhý krát zvyšovať? A internet, ktorý mi permanentne vypadáva? A v dôsledku infláce som samozrejme musela zvýšiť plat sestričke, aby som nezostala pracovať sama a potom by som nespĺňala podmienky licencie. Nehovoriac o stúpajúcich nákladoch na zdravotnícky materiál, dezinfekciu, ochranné pomôcky, kancelárske potreby, energie. A kde je odmena za moju doslova otrockú prácu?Moja práca ma baví a pomoc ľuďom ma napĺňa, ale aj ja potrebujem nakupovať potraviny, ktorých cena každým dňom stúpa a platiť energie, benzín, aby som sa mohla dostať do práce, …o relaxe radšej ani nehovorím. Všetci dobre viete, že je nedostatok lekárov. Je neriešiteľný problém nájsť lekára na zástup, keď lekár prvého kontaktu ochorie- či už, napr. na COVID, alebo iné ochorenia, aké majú všetci „smrteľníci“, teda aj lekári prvého kontaktu – nemáme šancu sa v kľude liečiť, lebo sa obetujeme pre pacientov. Nemáme šancu si oddýchnuť, vybrať dovolenku, keď nezoženieme lekára na zastupovanie. „Súkromný“ všeobecný lekár pre dospelých – lekár prvého kontaktu asi nemá zákonný nárok na nič, len pracovať od rána do noci a namiesto poďakovania a adekvátnej odmeny za svedomitú prácu lege artis, za záchranu stoviek, tisícov ľudských životov, sa dočká ohodnotenia odbornosti 0% a zníženia platieb pri extrémne sa zvyšujúcich výdavkoch.Vzhľadom ku skutočnosti,že som do dnešného dňa – 13.4.2022 neobdržala od Vás žiadny dodatok ku zmluve, na základe ktorého Vám mám fakturovať zdravotnú starostlivosť, ktorú poskytujem Vašim poistencom naďalej aj teraz v apríli, Vás žiadam o dodatok, ev. vyjadrenie.Kópiu tohto mailu dnes zasielam poštou doporučene aj do Vašej pobočky -……..-odd. nákupu zdravotnej starostlivosti – …….. .
S pozdravom a s prianím požehnaných veľkonočných sviatkov MUDr. ………, všeobecný lekár pre dospelých, ……. s.r.o., prevádzka

V …………, 13.4.2022