V Košiciach, 25.03.2020

 

Vážený pán minister,

s úľavou sme privítali, že rezort zdravotníctva budete v nasledujúcom období viesť práve Vy, pretože sme pozorne sledovali Vaše vyjadrenia k rôznym témam a nadobudli sme presvedčenie, že zdieľate s nami rovnaké hodnoty . Veríme, že napriek tomu, že ste tento komplikovaný rezort prevzali v najkritickejšom období, vyviniete maximálne úsilie nielen       v boji s koronavírusom, ale aj na zachránenie dostupnej kvalitnej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike aj po zdolaní pandémie. Súčasnosť dáva veľké výzvy spoločnosti aj štátom a Váš výrok: „Štát musí postaviť zdravie ľudí do prvej línie svojho záujmu,“ budeme musieť naplniť nielen v našom štáte.  Ponúkame Vám v mene našich členov všestrannú podporu a pomoc.

V tejto  súvislosti si dovoľujeme  zaslať informáciu o dopade mimoriadnych opatrení na súkromné špecializované ambulancie:

Vyhlásenie mimoriadneho stavu bolo z hľadiska zvládnutia pandémie nevyhnutné, avšak nedá sa očakávať, že epidémiu aspoň na území Slovenskej republiky dostaneme v krátkom čase  pod kontrolu. 

Ak sa počas mimoriadneho stavu neurobí potrebný počet už objednaných prvovyšetrení, kontrolných vyšetrení,  vyšetrení potrebných na zvládnutie náhlych zmien zdravotného stavu chronických pacientov  a urgentné   stavy budú riešené telefonicky,  príslušná zdravotná starostlivosť sa bude musieť  pacientom poskytnúť neskôr. 

Forenznú zodpovednosť za zdravotný stav pacienta má zo zákona lekár, s ktorým pacient konzultoval svoj zdravotný stav, preto rozhodnutie o možnosti dištančnej formy riešenia zdravotného stavu pacienta musí odsúhlasiť lekár. 

To znamená, že  malé súkromné ambulantné špecializované zdravotnícke zariadenia budú počas mimoriadnych opatrení mať zvýšené náklady (ochranné prostriedky, dezinfekcia, čističky vzduchu,…) a budú poskytovať  výkony, ktoré zdravotné poisťovne  neuhrádzajú ( telefonická analýza zdravotného stavu,  manažment liečby, odborné rady, vypisovanie receptov, potvrdenia,…). ŠAS nikdy nedostali dotácie, štátnu podporu, nedostali bezodplatne prístroje, ochranné prostriedky,  neprispeli im žiadne nadácie, nemohli čerpať eurofondy a neboli oddĺžené. Napriek chýbajúcemu príjmu musia hradiť  úvery, lízingy za prístroje, platy zamestnancom,  prenájom  priestorov , energie, médiá, ochranné prostriedky, zdravotnícky materiál,  upratovanie,…

Približne 70% malých súkromných ambulancií ŠAS  má pri plnej prevádzke  príjmy na hranici udržateľnosti, preto sa nedá rátať s tým, že majú vytvorené finančné rezervy, ktoré by kryli straty, spôsobené mimoriadnou situáciou. Neplánovaný výpadok platieb  v dôsledku  obmedzenia činnosti ambulancií a poskytovania  nikým nehradených služieb, v zmysle aktuálne odporúčaných postupov,  znamená existenčné ohrozenie súkromných špecializovaných ambulancií, ktoré nedostávajú paušálne platby ako ambulancie všeobecných lekárov. Vzhľadom na vysoký priemerný vek lekárov ŠAS by bez podpory týchto zdravotníckych zariadení značná časť  lekárov už definitívne ukončila svoju činnosť. Znamenalo by to výraznú redukciu už aj tak poddimenzovanej siete ŠAS s dlhými čakacími dobami pre pacientov.  Malo by to dnes neodhadnuteľný katastrofálny dopad na  schopnosť  SR zvládať  negatívny zdravotný dopad  epidémie na obyvateľstvo v nasledujúcich mesiacoch.

Zdravotné poisťovne majú v rozpočte vyčlenené financie na zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytuje v ŠAS toho času formou, ktorú zdravotné poisťovne nehradia. Určite zaznamenali znížený výber poistného v dôsledku mimoriadnych opatrení, ale doteraz zaznamenali oveľa nižšie výdavky vzhľadom na horeuvedené a vzhľadom na rušenie plánovaných zákrokov v nemocniciach a ich reprofilizáciu  na zvládnutie koronavírusovej infekcie.  

Vítame, že pán premiér Igor Matovič má na zreteli existenčné ohrozenie malých súkromných špecializovaných ambulancií, o čom svedčí uloženie opatrenia  ministerstvu zdravotníctva vyrokovať so zdravotnými poisťovňami  garanciu minimálneho príjmu súkromných ambulancií vo výške 75% mesačného príjmu za predchádzajúci rok.

Zaregistrovali sme návrh Zväzu ambulantných poskytovateľov, kde požadujú  70% paušál a dofinancovať poskytnuté výkony v 1/3 cene. Uvedený návrh nepovažujeme za šťastné riešenie pre tých, ktorí chcú skutočne zdravotnú starostlivosť poskytovať a nie len brať paušál a prežívať. 

Reprofilizácia nemocníc zredukuje poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti .  Tento výpadok by mali kompenzovať  súkromné špecializované ambulantné zariadenia za zvýšeného rizika nákazy, za prísnejších protiepidemických opatrení, finančne náročnejších a to u pacientov v najťažšom klinickom stave alebo u pacientov vyžadujúcich si neodkladné poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Poskytovať za týchto okolností výkony za 1/3 cenu by znamenalo podstúpiť stres, zvýšené riziko a vyrábať si pritom stratu.   Navyše treba zobrať do úvahy, že cena bodu a niektoré ceny výkonov sa od 1.1.2020 zvýšili a priemery platieb berieme za predchádzajúci rok, kedy boli o niečo  nižšie. Od januára 2020 sa zvýšili náklady pre zdravotnícke zariadenia. 

Vzhľadom na uvedené navrhujeme: 

Na obdobie epidémie zaviazať  zdravotné poisťovne  uhradiť  špecializovaným  ambulanciám k vykázaným zdravotným výkonom paušálne platby vo výške 75% priemerných  mesačných platieb za predchádzajúci rok.   

Zdravotné poisťovne zabezpečujú povinný výber verejného zdravotného poistenia a pri jeho delení musia mať na zreteli verejný záujem. Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre občana korektným spôsobom a nie nátlakom na lekára, ktorý sa nedá tolerovať do nekonečna, je v súčasnosti doložkou mimoriadneho zreteľa. Zdravotné poisťovne si z verejného zdravotného poistenia bez problémov delili zisk, pričom neplatili primerane za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a spolupodieľali sa pri vytváraní neúnosných podmienok pre prácu zdravotníkov. Výsledok je stav zdravotníctva na Slovensku, vysoký vekový priemer lekárov a nezáujem o povolanie lekár. Zákon umožňuje zdravotnej poisťovni pri mimoriadnych situáciách, kedy náklady na zdravotnú starostlivosť za mimoriadnych okolností prevýšia finančné možnosti zdravotnej poisťovne, požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o schválenie úveru na zabezpečenie úhrady zdravotnej starostlivosti. V minulosti si bez problémov DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s. vybrala megaúver s utajenými úrokami na vyplatenie akcionára z dôvodu virtuálneho zhodnotenia poisteneckého kmeňa v dôsledku  fúzie s Apollo zdravotnou poisťovňou, a.s..  Úver na takýto účel nie je v možnostiach povolených zákonom a bol splácaný z verejného zdravotného poistenia na úkor všetkých, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť, aj na úkor pacientov. Nasledujúce roky si našetrili zdravotné poisťovne na platbách za zdravotnú starostlivosť  z verejného zdravotného poistenia značné zisky, ktoré taktiež putovali do zahraničia. Je čas, aby  v súvislosti s pandémiou koronavírusu zdravotné poisťovne tejto spoločnosti niečo vrátili.  Veríme, že im vláda  v tejto mimoriadnej situácii zabezpečí výhodné                              a transparentné podmienky štátneho úveru. 

            S pozdravom

 

                                    MUDr. Andrej Janco v.r., prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov

MUDr. Alena Jancová v.r., hlavná koordinátorka pre legislatívu a kontakt so zdravotnými poisťovňami

Na vedomie:

Mgr. Igor Matovič, predseda vlády SR, premier@vlada.gov.sk 

Mgr.Art. Veronika Remišová, M.A. ArtD., podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu, veronika.remisova@nrsr.sk

PhDr. Ľubica Hlinková, MPH, generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. lubica.hlinkova@vszp.sk

Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ, DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 

kultan.martin@dovera.sk

 

Mgr. Michal Špaňár, MBA, generálny riaditeľ Union zdravotná poisťovňa, a.s.

michal.spanar@union.sk