Podľa 776/2004 Z.z NARIADENIA VLÁDY Slovenskej republiky z 15. decembra 2004, ktorým savydáva Katalóg zdravotných výkonov na vykonanie § 2 ods. 2 a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

„Kapitola  USG obsahuje všetky výkony ultrazvukovej diagnostiky. Vykonávajú ich rádiológovia a lekári s inou odbornosťou, ktorí majú na uvedené vyšetrenia vzdelanie (špecializácia alebo certifikát).

 

Pri absencii niektorého orgánu alebo po jeho operačnom odstránení sa vyšetrenie považuje za vykonané, ak bola vyšetrená zostávajúca časť orgánu. Obrazová dokumentácia vyšetrovaných orgánov je súčasťou výkonu. Pri výkonoch č. 5304, 5305 a 5306 je potrebné uviesť vyšetrované orgány. Výkony č. 5300, 5302, 5303, 5305, 5307 a 5313 sa spolu nevykazujú.“

5300

USG vyšetrenie hornej časti brucha (pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, obličky, slezina, retroperitoneálne LU, aorta, prípadne aj chorobne zmenené časti GIT–u a podbruška)

5301 Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému (nevykazuje sa s výkonmi 5300, 5302 – 5312)

 

Na základe uvedených popisov výkonov možno povedať, že výkon 5300 – USG hornej časti brucha musí poskytovateľ realizovať vždy, keď si to vyžaduje zdravotný stav pacienta. Obrazová dokumentácia sa do zdravotnej karty nevyhotovuje za príplatok pacienta, ale nie je podmienkou na úhradu realizovaného  výkonu. Pokiaľ by bola podmienkou výkonu, použila by sa  nasledujúca formulácia: „Súčasťou výkonu je aj obrazová dokumentácia.“

V dikcii zákona nie je vymedzenie na diagnózy, ani obmedzenie frekvencie výkonov, preto vo forenzných prípadoch by poskytovateľ niesol zodpovednosť za nevykonanie uvedeného vyšetrenia aj v prípade negatívneho nálezu. Diagnózy vykázané v informačnom systéme často neposkytujú dostatočnú informáciu pre revízneho lekára ( napr. gastroeosophageálny reflux môže byť prejavom nádorového ochorenia, cystitídy, ochorenia pohlavných orgánov, parazitov, funkčnej obstipácie, neurologického ochorenia, gastritídy, duodenitídy a pod., dôsledky duodenitídy môžu byť od dysfunkcie žlčníka cez pankreatitídu,  po cholecystitídy až po cholecystolitiázu za učitých okolností aj sepsa s hepatosplenomegaliou,…)

Navrhujeme nasledujúce riešenie:

1.       Uznávanie vyšetrenia neobmedzovať na určité diagnózy

2.       Uznávať prvé vyšetrenie 5300 vždy u nového pacienta

3.       Opakované 5300 uznávať

·       u pacientov, kde sa zistili patologické nálezy pri prvom vyšetrení na viac ako jednom orgánovom systéme,

·       vždy pri náhlej zmene stavu, kde príznaky nesvedčia pre postihnutie jedného orgánu alebo orgánového systému

·       pri nevydiferencovanom stave

·       ak o takéto vyšetrenie požiada iný ošetrujúci lekár

·       vždy u akútnych ochorení pri USG vyšetrení, ak si to stav pacienta vyžaduje

·       po hospitalizácii pre závažný klinický stav

·       u onkologických  ochorení pri zmene stavu alebo 1x/3mesiace

·       u pacientov po úraze alebo po operáciach v oblasti brušnej dutiny

·       u pacienta so znovuobjavením sa nešpecifických ťažkostí po minimálne 10 mesiacoch od posledného vyšetrenia

·       u detí do 5 rokov veku

4.       Kód 5301 uznávať:

·       pri prvom cielenom vyšetrení jedného orgánu alebo orgánového systému

·       pri kontrolnom vyšetrení u pacienta v stabilizovanom alebo upravujúcom sa klinickom stave, u ktorého neboli pri predchádzajúcom vyšetrení zistené zmeny na viacerých orgánových systémoch