Vážení kolegovia, partneri,

dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti so situáciou, ktorá vznikla ako následok snáh zdravotných poisťovní za každú cenu šetriť finančné prostriedky cestou revíznej činnosti, limitácií, znižovania úväzkov, rušenia ambulancií, vynútenou stagnáciou ceny bodu a iných, pre ambulantný sektor neprijateľných aktivít. Zdravotné poisťovne pristupujú k týmto opatreniam niekedy aj vtedy, keď sú zjavne v rozpore s platnou legislatívou, pretože sú si vedomé svojej prevahy v zjavne nerovnocennom vzťahu voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v súkromnom ambulantnom sektore. Okrem iných príčin, do značnej miery je to spôsobené chybami, ktorých sa jednatelia, alebo zástupcovia PZS dopúšťajú pri vyjednávaniach so ZP.

Najčastejšie chyby zo strany organizácií:

Kompetencia.

 • Veľmi často sa stretávame s nedostatkom kompetencie zástupcov organizácií, ktorý sa prejavuje nespôsobilosťou k prijatiu akýchkoľvek záväzkov. To sa týka najmä termínov všeobecne, oboznamovania členskej základne s čiastočnými výsledkami jednania, spracovania dodaných podkladov, predovšetkým však dohodnutého správania zastupovaných členov organizácie, ktoré môže byť hlavným mechanizmom naplnenia mimosúdnej dohody so ZP.

 • Na druhej strane nadbytok kompetencií (postúpenie zmlúv PZS so ZP zástupcovi) vedie k protiprávnym vzťahom a postupom, ťažko preukázateľnému, avšak pre PZS o to nebezpečnejšiemu korupčnému správaniu zástupcu. Takéto konanie poškodzuje všetkých PZS bez výnimky, predovšetkým však zastupovaných.

 • Prisvojená kompetencia. Funkcia v odbornej spoločnosti, alebo organizácii neudeľuje jednateľovi kompetenciu konať, určovať konanie, ani prijímať záväzky za všetkých PZS z danej odbornosti, aj keby z odborného hľadiska neobsahovali principiálne chyby. Jednateľ v tomto prípade nie je oprávneným zástupcom PZS, pretože zastupovanie v mene PZS ako právneho subjektu nezahrňuje iba aspekt odborný, ale aj iné nedeliteľné aspekty zastupovania (organizačný, právny, finančný), ako to jasne vyplýva zo zmluvného vzťahu so ZP. Plnohodnotným zástupcom v tomto zmysle môže byť iba osoba s poverením za každého PZS jednotlivo, ktorá spĺňa všetky právne náležitosti. V praxi dochádza k vážnym stretom odborného zámeru a dohodnutého výsledku, ktorý PZS vnímajú ako poškodenie. Dá sa s veľkou pravdepodobnosťou očakávať, že v blízkej dobe budú realizované početné podania na trestnoprávne konania, ktoré, hoci aj nie cielene, môžu v procese vyšetrovania dopadnúť aj na tieto osoby.

Diskontinuita.

 • Diskontinuita je spôsobená neschopnosťou organizácie, alebo spoločnosti zabezpečiť na jednaniach, na seba naväzujúcich, prítomnosť rovnakých zástupcov a taktiež neschopnosť odovzdávania potrebných informácií medzi nimi.

Nepripravenosť.

 • Pravidelne sa stretávame s faktom, že zástupcovia organizácií, vyslaní na jednanie, sa prvýkrát oboznamujú s podkladmi priamo na jednaní, čo sa v extrémnych prípadoch týka aj samotnej témy jednaní.

 • Neznalosť legislatívy zo strany osôb, zastupujúcich organizácie a spoločnosti, je alarmujúca. V tejto súvislosti je treba jasne si uvedomiť, že štúdium legislatívy v tesnej náväznosti na konkrétne jednanie dnes už zďaleka nepostačuje a spôsobuje nedozerné škody každému PZS v súkromnom ambulantnom sektore.

Izolovanosť.

 • Veľmi často býva zámerom protistrany vyjednávať s jednotlivými zástupcami izolovane, dokonca aj vo veciach, ktoré zjavne neprislúchajú rozsahu ich kompetencií (viď. tzv. Dohoda o strategickom spojenectve medzi VšZP a Zdravitou a.s. , týkajúca sa cenotvorby).

 • Najväčšou chybou je, že sme pripustili, aby znenie dodatkov zmlúv nebolo predjednané s pacientskymi organizáciami, pretože dodatky „nad rámec zákona“ poškodzujú najmä právne nároky pacientov.

V dôsledku týchto, chronicky sa opakujúcich chyb, sme sa dostali do situácie, ktorá poškodzuje všetkých, okrem tých, ktorí ťažia práve z tohto pre ostatných ohrozujúceho stavu. Poisťovne využili svoje postavenie a všetky sporné dodatky presadzovali v časovej tiesni pod tlakom nepredĺženia zmluvy, čo je mechanizmus, ktorý vylučuje väčšinu obvyklých protiopatrení, zameraných na zmenu znenia sporného dodatku, alebo článku zmluvy.

Do zmlúv so zdravotnými poisťovňami sa v priebehu rokov nanieslo toľko „sublegislatívnych“ zmien, že dnes povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ďaleko presahujú ich základné ustanovenia. Na druhej strane práva poskytovateľa, najmä však práva PZS voči zdravotnej poisťovni sa prakticky anulovali. Takto postupne zmenené zmluvy navyše v mnohých bodoch potláčajú práva pacienta na dostupnú, kvalitnú a bezplatnú zdravotnú starostlivosť na úrovni doby, ako to proklamuje legislatíva SR.

Tieto spôsoby sa ukázali byť neefektívne a nadišiel čas, aby sme sa dohodli na pravidlách definovania priorít v konkrétnych jednaniach, na pravidlách nevyhnutnej komunikácie medzi nami, na spoločnom postupe.

Náš návrh je založený na vytvorení spoločnej verejne dostupnej platformy, kde sa

 • nastolia spoločné problémy (po odbornostiach, spoločné problematické výkony a podobne)

 • predjednajú sa naše spoločné postoje

 • príjmu sa obecne prijateľné formulácie, ktoré umožnia našim zástupcom voči zdravotným poisťovniam vystupovať jednotne

Ako spoločnú platformu ponúkame webovú stránku Slovenskej lekárskej únie špecialistov, kde budú všetky výsledky našich argumentov, postupov aj dohôd, vrátane predbežných verejne dostupné. V úlohe komunikátora bude Slovenská lekárska únia špecialistov, čo však nezakladá žiadne jej ďalšie práva, alebo zvýhodnenia.

V prípade, že sa tento návrh SLÚŠ stretne s Vašou pozitívnou odozvou a zavŕšime ho spoločnou dohodou, SLÚŠ sa zaväzuje k takým postupom, ktoré sa nedotknú doterajších kompetencií oslovených osôb, organizácií, alebo spoločností. Pristupujúce organizácie (ale aj nepristupujúce) a ich zástupcov zverejníme postupne hneď po vyjadrení sa k tomuto návrhu.

Žiadame Vás, aby ste predložený návrh prejednali na svojich radách, alebo iných príslušných orgánoch s rozhodovacou právomocou. Ignoranciu návrhu budeme chápať ako jeho odmietnutie a náš postup bude tomu zodpovedať.

Dovoľujem si Vás ubezpečiť, že nič z tohto textu nemá osobne cielený zmysel, preto Vás žiadam, aby ste ostali v konštruktívnej rovine problematiky, ktorá nám umožní nájsť spoločne prijateľné riešenie.

Tešíme sa na spoluprácu, s pozdravom

V Košiciach, dňa 18.2.2014 MUDr. Andrej Janco