Od 1.1.2018 sú zdravotnícke zariadenia povinné zapojiť sa do  Národného projektu Elektronické služby zdravotníctva (ESZ, známy aj ako eSO1), ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ formou Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).  V zdravotníckych zariadeniach počítačové vybavenie nezodpovedá požiadavkám pre bezporuchové pripojenie na Národný portál zdravia. Vzhľadom na neadekvátne financovanie výkonov zdravotnými poisťovňami, reguláciu viaczdrojového financovania, diskrimináciu pri dotáciách a čerpaní eurofondov a prioritnú nutnosť financovania nákladného povinného prístrojového medicínskeho  vybavenia, zdravotnícke zariadenia nemajú k dispozícii  dostatočnú finančnú rezervu, aby mohli uhradiť náklady spojené so spustením elektronického zdravotníctva.  Doplatok za softvér predstavuje pre ZZ s jednou ambulanciou cca 400Eur. Po konzultácii s odborníkmi pre IT si naši členovia dali vypracovať cenové ponuky na výbavu a inštaláciu spojenú s pripojením do e-Zdravia. Ceny pre 2 ambulancie lekár- sestra sa pohybujú od 9000 do 12000Eur a pre jednu ambulanciu lekár – sestra sú ceny od 5500 do 8500 Eur. Vzhľadom na to, že  Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva  je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ formou Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) a naše zdravotnícke zariadenia sa majú stať súčasťou predmetného projektu, žiadame o financovanie informačných technológií potrebných v súvislosti s povinnosťou zdravotníckych zariadení zapojiť sa do projektu. Záverom si dovoľujem upozorniť ,  ak bude podmienka zapojiť sa do projektu e-Zdravia naďalej legislatívne zakotvená a jej financovanie nebude štátom zabezpečené aj pre malé súkromné zdravotnícke zariadenia, od 1.1.2018 treba počítať s pádom zdravotníckeho systému v SR.
     S pozdravom   
MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov a konateľ zdravotníckeho zariadenia JAAT Style, s.r.o.