Vážení kolegovia,

 

v poslednom čase sa nám všetkým dostali do rúk zoznamy vyšetrení, ktoré zdravotná poisťovňa nebude uhrádzať v prípade, že vyšetrenie nezodpovedá „príslušnej“ odbornosti. O tom, či vaša odbornosť je vo vzťahu ku konkrétnemu vyšetreniu príslušná, rozhodne samozrejme niekto z revíznych lekárov poisťovne v spolupráci  s nejakým ďalším „riaditeľom zemegule“ priamo od zeleného stola laboratória.  Na dôvažok, každá zdravotná poisťovňa má svoje vlastné predstavy, čo smiete a čo nesmiete vyšetrovať.

 

SLÚŠ zaujíma k týmto snahám jednoznačne negatívne stanovisko. Zároveň vám predkladáme aj argumenty, ktoré ho podporujú.

 

Zdravotná poisťovňa ( ďalej ZP) je povinná nakladať so zverenými prostriedkami verejného zdravotného poistenia ( ďalej VZP) efektívne,  to však nesmie brániť ich použitiu na včasnú diagnostiku a účinnú liečbu na úrovni doby, ktoré občanovi zaručuje ústava SR.

Ak šetrenie nákladov na laboratórnu diagnostiku formou tzv. „limitácie odbornosťou“ obmedzuje jej dostupnosť, je to v rozpore so zákonom. Obmedzenia spektra laboratórnych vyšetrení, ktoré spôsobia  zníženie diagnostických možnosti ambulancie, sú  z tohto hľadiska jednoznačne protizákonné.

Vyšetrenie jednotlivých laboratórnych parametrov nie je viazané na odbornosť, ale na klinický obraz.

Rozpoznať klinické znaky ochorenia a nevyšetriť laboratórny parameter, súvisiaci s týmto obrazom z dôvodu „limitácie odbornosťou“ neexkulpuje lekára v prípade forenzných následkov a to ani v prípade, ak pacienta poukázal za odborníkom „príslušnej špecializácie“, ak k poškodeniu zdravia a prípadne smrti došlo hoci len z premeškania.

Týmto spôsobom sa ZP a laboratóriá, pokúšajú preniesť zodpovednosť za protiprávne rozhodnutia (šetrenie, okrádajúce občana o jeho právo na bezplatnú, včasnú a účinnú diagnostiku a liečbu na úrovni doby) na koncové články systému a vystavujú ich tak riziku forenzného postihu. 

ZP sú si vedomé protiprávnosti tohto konania, pretože keď zdravotnícke zariadenie odkáže pacienta so sťažnosťou na ZP, ZP majú tendenciu tvrdiť, že žiadne obmedzenia neexistujú, že všetky vyšetrenia sú plne hradené,  alebo ich odkazujú na iných odborníkov.   

 

SLÚŠ principiálne nemôže akceptovať takéto umelé limitácie, ktorých hlavným motívom je šetrenie prostriedkov verejného zdravotného poistenia za účelom tvorby zisku poisťovne, v rozpore s ich hlavným určením na včasnú diagnostiku a účinnú a efektívnu liečbu na úrovni doby.

 

Vzhľadom na uvedené požadujeme:

 

Ø  Zrušenie týchto protiprávnych „limitácií odbornosťou“, veď poisťovňa má stále možnosť overiť si indikovanosť toho-ktorého vyšetrenia.

Ø  Ak to ZP neprijmú, musí sa zabezpečiť možnosť vlastnej úhrady týchto laboratórnych vyšetrení pacientom a na to je potrebné zmeniť súčasnú legislatívu. V tom prípade však požadujeme, aby zdravotné poisťovne povinne zverejňovali zoznam nehradených vyšetrení pre jednotlivé odbornosti aj s cenami týchto vyšetrení a aby o nich zrozumiteľným spôsobom informovali svojich poistencov.

Ø  Z hľadiska efektívneho nakladania prostriedkami verejného zdravotného poistenia, z hľadiska zamestnanosti, ale aj práv pacienta  je neprípustné, aby bol  pacient nútene poukazovaný na vyšetrenia v „prislúchajúcich“ odborných ambulanciách.

Ø  V žiadnom prípade by sa týmito limitáciami  nedosiahli predpokladané úspory, naopak, akceptovanie týchto obmedzení zo strany lekárov by spôsobilo obrovský nárast pohybu pacientov po systéme, alebo systematické zanedbávanie niektorých vyšetrení a nárast poškodení pacientov zo zanedbania.

 

Vyzývame všetkých lekárov a zdravotnícke zariadenia, aby takéto protiprávne obmedzenia v žiadnom prípade neakceptovali, lebo sa vystavujú právnemu postihu v prípade forenzných následkov.

Rovnako vyzývame aj vedenia zdravotných poisťovní a vedenia poskytovateľov laboratórnych výkonov, aby urýchlene ukončili svoje protiprávne aktivity, vedúce k týmto „limitáciám odbornosťou“.   

 

Vec sme podali na ÚDZS a informovali sme tiež MZ SR. V krátkom čase budeme informovať širokú verejnosť.

 

 

 

                                                                                                MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ