V Košiciach, 24.09.2019

Vec:   Nesúhlas so znovuzavedením limitov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre súkromné  špecializované ambulancie Všeobecnou zdravotnou poisťovňou 

 

Počet ambulantných lekárov všetkých špecializácií v Slovenskej republike neustále klesá. Špecializované ambulancie zanikajú, pretože lekárov, ktorí zomreli, opustili Slovenskú republiku alebo odišli do dôchodku nemá záujem  za dnešných  podmienok nikto nahradiť.

Boli vytvorené neúnosné legislatívne , finančné a za pomoci médií aj spoločenské podmienky pre činnosť ambulantných lekárov špecialistov. Napriek tomu, existujú lekári, ktorí majú záujem seriózne vykonávať svoje povolanie, uvedomujú si svoju zodpovednosť voči pacientovi a majú záujem poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Ministerstvo zdravotníctva papierovými úpravami sľubuje zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Nedostatok a preťaženosť lekárov a zdravotníckeho personálu  v nemocniciach plánuje vyriešiť papierovou stratifikáciou nemocníc. Nemocnice boli väčšinou sprivatizované veľmi výhodne s ohľadom na doložku mimoriadneho zreteľa , ktorou bolo zachovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov v regióne. Nemocnice boli opakovane oddĺžené, výzvy na čerpanie eurofondov boli pre nich šité na mieru a za nejednu súkromnú nemocnicu, patriacu finančnej skupine, platí úver vyšší územný celok.  Navyše získali aj financie z predaja budov, ktoré pôvodne patrili k nemocnici a boli označené ako prebytočný majetok. Niektoré z takto privatizovaných nemocníc alebo ich oddelenia boli ako nerentabilné zrušené. Navrhovaná stratifikácia  môže byť de facto „mlynčekom na peniaze“ pre jej majiteľa bez toho, aby boli nemocniciam stanovené konkrétne povinnosti pod hrozbou sankcií, prípadne až odobratia nemocnice, ktorá nevie zabezpečiť potrebné spektrum zdravotnej starostlivosti pre daný región, t. j. podmienku na zrealizovanú výhodnú privatizáciu zdravotníckeho zariadenia.

Preťaženosť personálu nemocníc sa odvíja od nedostatočných  platieb pre špecializované ambulancie, podľa nášho presvedčenia aj protizákonných tzv. kritérií efektivity, podľa ktorých zdravotné poisťovne označia za neefektívneho každého lekára, ktorý rieši zdravotné problémy u pacientov v  ťažkom stave, realizuje odbery krvi , nasadzuje cielenú liečbu so zámerom vyliečiť a nie len liečiť. 

Napriek takto stanoveným podmienkam, viac ako polovicu zdravotnej starostlivosti zabezpečia ambulantní špecialisti. 

Znovuzavedenie limitov Všeobecnou zdravotnou poisťovňou , a. s. sa prejaví zvýšením percenta pacientov, ktorí zomierajú na vyliečiteľné choroby a zvýšenými nákladmi na hospitalizácie, ktoré budú u pacientov riešiť trvalé následky neposkytnutia včasnej zdravotnej starostlivosti a cielenej liečby. Zvlášť závažné dôsledky to môže mať u detských pacientov, u ktorých progresia ochorenia môže byť veľmi dramatická.

Znovuzavedenie limitov od  zdravotnej poisťovne na poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti ešte viac predĺži čakacie doby. Zvýši sa aj nedostatok lekárov, lebo to bude posledný podnet pre odchod ďalších lekárov z týchto neúnosných podmienok pre činnosť, kde z  financií z verejného zdravotného poistenia majú proklamovaný oprávnený zisk tí, ktorí tomu, kto platí neposkytujú to, za čo platí, pritom majú právo diktovať a nenesú žiadnu zodpovednosť.  Je obludné, keď     z financií verejného zdravotného poistenia sú financované spoločenské podujatia, ale nie je adekvátne uhradená zdravotná starostlivosť.

Rozhodnutie znovu zaviesť limity na zdravotnú starostlivosť u špecialistov bude mať v spoločnosti nespochybniteľne aj závažný negatívny politický dopad.

Z uvedených dôvodov žiadame:

Upustiť od plánovaného opätovného zavedenia limitov na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej v  súkromných špecializovaných ambulanciách, pretože pri súčasnom nedostatku ambulantných špecialistov a zadĺženosti nemocníc, to môže viesť k okamžitému kolapsu dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Limity boli dočasne zavedené, v čase, keď bol dostatok ambulantných špecialistov, avšak v súčasnosti nemajú žiadne ekonomické, politické a už vôbec nie odborné zdôvodnenie.

Žiadame prehodnotiť, respektíve zrušiť systém hodnotenia zdravotníckych zariadení podľa , tzv. kritérií efektivity. Súčasné kritériá hodnotenia zneužívajú zdravotné poisťovne k tomu, aby motivovali a tlačili lekárov vyhnúť sa laboratórnej diagnostike a nasadeniu príčinnej liečby. Naproti tomu sa rozmohla príznaková liečba podľa algoritmov, ktorá zastiera príčinu  a progresiu ochorenia. V dôsledku uvedených postupov pacienti, ktorých ochorenie mohlo byť relatívne jednoducho a lacno vyriešené, sú nastavovaní v pokročilom štádiu ochorenia  na drahú liečbu s neistým výsledkom.

O pomoc  pri riešení situácie v súvislosti s kritériami efektivity a revíznou činnosťou zdravotných poisťovní sme požiadali Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Bolo nám odporučené jednanie so zdravotnými poisťovňami na dosiahnutie nápravy. So Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. bolo jednanie zo strany Poisťovne cielene odkladané, ale v decembri 2018 sa uskutočnilo. Vedením VšZP, a. s. boli požadované opakovane písomné formulácie našich požiadaviek, ktoré boli vedením SLÚŠ aj zaslané, napriek tomu sme odpoveď od januára 2019 od vedenia  VšZP, a.s. , neobdržali.  Uvedený postup Poisťovne by sa dal hodnotiť ako výzva na jednanie pomocou „ulice“, čo v súčasnej situácii nepovažujeme za šťastné riešenie.

Za pochopenie a vybavenie našej žiadosti ďakujeme.

        za Hlavnú koordinačnú radu Slovenskej lekárskej únie špecialistov 

                                        MUDr. Andrej Janco, v.r., prezident SLÚŠ

Na vedomie: Odbor zdravotníctva Ministerstva vnútra SR

                   Vedúci oddelenia zmluvných vzťahov VšZP, a. s. JUDr. Milan Hrone

Dodatky k zmluvám s VšZP, a.s. odporúčame podpísať a súčasne zaslať sprievodný list, v ktorom bude vyjadrený nesúhlas so znovuzavedením limitov na zdravotnú starostlivosť z dôvodu rizika verejného ohrozenia v dôsledku nedostatočnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Reláciu na túto tému s MUDr. Jancom a MUDr. Jancovou nájdete na tomto linku:

https://www.infovojna.sk/prehravac/informacna-vojna-3092019