Nový návrh chápeme ako snahu zdravotnej poisťovne donútiť poskytovateľov uhradiť z vlastných prostriedkov zdravotníckeho zariadenia náklady na zavádzanie e-zdravia. Ponúknuté individuálne príplatky vzhľadom na limitované objednané rozsahy nemusia byť vôbec zaplatené, ale oveľa vyššie náklady a zodpovednosť , vyplývajúca z podmienok dodatku sú isté. Na zavádzanie informačných technológií v súvislosti  e-zdravím sú vyčlenené prostriedky z eurofondov a požadujeme , aby boli pridelené aj drobným súkromným ambulanciám príspevky na náročnejšie počítačové vybavenie a štát, aby uhradil širokopásmový vysokorýchlostný internet, ktorý je podmienkou na zavedenie e-zdravia. Zavedenie e-zdravia znamená úsporu pre poisťovne, ale výrazné zvýšenie nákladov ambulancie na internet, software a počítačové  vybavenie. Navyše v niektorých regiónoch vôbec nie je dostupný. Žiadame tieto náklady uhradiť a dostupnosť internetu zabezpečiť zo strany štátu.  V zmysle nových legislatívnych  pravidiel, by niektoré oblasti mohli prísť o posledné dostupné ambulancie.
Odpoveď na návrh dodatku odporúčame zaslať zdravotnej poisťovni s horeuvedeným zdôvodnením.   MUDr. Andrej Janco, prezident SLUS