Vážené  kolegyne a vážení  kolegovia,

vstupujeme do nového roka, ktorý pre nás určite nebude ľahký, preto si vzájomne poželajme v prvom rade zdravie, a hneď potom aj schopnosť  nájsť svoj osobný prínos pre prospech celku, schopnosť podporiť jeden druhého, svornosť. Totiž, šťastie, ktoré si tak často vzájomne prajeme, bude tentoraz závisieť  aj od toho. Ide nám o existenciu našich ambulancií a neviem, či môže byť šťastný človek bez práce?  Predchádzajúci rok sa v SLÚŠ   niesol v znamení úspešných  bojov o existenciu jednotlivých poskytovateľov – našich členov, ale  boli sme úspešní aj pri odvracaní niektorých legislatívnych hrozieb.  Jednanie  so zdravotnými poisťovňami o paušálnom navýšení ceny práce s adekvátnym navýšením objednaného finančného rozsahu bolo problematické, ale podarilo sa nám zabezpečiť, že dosiaľ  nedošlo k redukcii  existujúcich ambulancií  poskytovateľov ŠAS, napriek opakovanému avizovaniu predmetného kroku zo strany poisťovní.     

 Čomu budeme čeliť a čo je potrebné urobiť?

1.       V prvom rade tlaku zdravotných poisťovní na redukciu siete poskytovateľov,  teraz už určite ide do tuhého. V tejto súvislosti sme zverejnili na www.slus.sk článok, ktorý vysvetľuje očakávané kroky poisťovní. Ako vyplýva z článku, čakajú nás ďalšie jednania, kde sa budeme snažiť dopad týchto redukčných snáh na ambulancie stlmiť.  8. Januára uskutočníme tlačovú konferenciu, kde celý problém odhalíme pred verejnosťou.  Tam sa budeme venovať aj príčinám  a dôsledkom problematickej revíznej činnosti zo strany zdravotných poisťovní.

2.       Vyzvite všetkých Vašich známych súkromných lekárov, aby vystúpili zo Zdravity, ak sú jej členmi.  „Dohoda o strategickom partnerstve“, ktorú uzatvoril jej konateľ  Pásztor s riaditeľom VšZP je protiprávna  a stavia všetkých členov Zdravity do veľmi pochybnej úlohy. Vedenie Zdravity s VšZP v právnom štáte jednoducho nemôžu určovať  ceny  výkonov pre všetkých ostatných. Myslíme si, že výhody, plynúce z tejto dohody, nie sú smerované v prospech členov Zdravity, ale na ich úkor, v prospech signatárov. Ak je pravda, čo sa hovorí, že pán Pásztor je bielym koňom  určitých, finančne silných osôb s obrovským vplyvom na podnikateľské prostredie v oblasti laboratórií a magnetických rezonancií, tak potom je jasné,  ako sa to zhoduje s jeho funkciou „zástupcu záujmov malých ambulancií“ združených v Zdravite a jasná je tiež ústretovosť niektorých poisťovní. Nikoho neobviňujeme, my sa pýtame. Zjavné je jedno, „Dohoda“ je  jedným z vrcholov arogancie a  protiprávnosti, s ktorými sme sa doteraz v zdravotníctve stretli.  Zaujímalo by nás tiež, koho zo svojich členov Zdravita ochránila, keď mu išlo o existenciu, okrem tých, čo boli zároveň aj našimi členmi a ochránili sme ich my?  Vlastnícky a spoluvlastnícky vzťah  k laboratóriám a magnetickým rezonanciám  pána Pásztora je overiteľný na internetovom portáli Obchodného registra SR v aktuálnom, aj v úplnom výpise (história jeho vývoja).  Na portáli sa dajú taktiež  zistiť historické  korene jeho spoluvlastníkov.

3.       V januári je plánované jednanie na ÚDZS ohľadom revíznej činnosti zdravotných poisťovní, ktorá nie je v súlade s platnou legislatívou a katalógom výkonov. Pokiaľ však budeme tolerovať a podporovať  „trójske kone“ , ktoré dávajú poisťovniam súhlas  akoby za všetkých poskytovateľov,  podobné problémy budú čoraz častejšie a vo väčšom rozsahu.   

4.       Na druhej strane viac, ako po minulé roky, budeme venovať úsilie spolupráci s SLK. Prebehli určité stretnutia, ktoré to umožňujú. Pevne dúfame, že v prospech našej spoločnej veci.

5.       Menovali sme zástupcu SLÚŠ do Rady SLK pre prideľovanie kreditov odborným podujatiam v rámci  kontinuálneho  vzdelávania.

6.       Nebudeme brániť  tých, ktorí nie sú členmi SLÚŠ, každú intervenciu začneme až vtedy, keď si overíme členstvo (zaplatenie členského) v čase vzniknutého podnetu na poskytovateľa.  Skontrolujte si preto platby, či máte zaplatené členské do SLÚŠ na rok 2014 podľa priloženej faktúry. Dodatočnú platbu po vzniku problému v zdravotníckom zariadení už v budúcnosti nebudeme akceptovať.  Nenechávajte si to na neskôr, pretože organizácia má zbytočné náklady na upomienky.  Podľa príjmu z členského budeme môcť  v rozpočte  organizácie  plánovať aj akcie vo Váš prospech.

7.       Tohto roku budeme viac komunikovať  cez internet, preto si skontrolujte, či vaše e-mailové adresy (ako aj iné údaje, napr. adresa, názov ZZ a podobne) zodpovedajú aktuálnemu stavu. Ak nie, upovedomte pani Kočišovú, a tiež okresného, odborného koordinátora, aj  priamo nás na adrese mudr.andrej.janco@gmail.com o zmene.

8.       Pokyny v súvislosti s aktuálnym stavom vyjednávaní so zdravotnými poisťovňami, najmä však pokyny k otázkam,  ktoré zmluvy s poisťovňami podpísať a s akými poznámkami ich podpísať, ktoré dodatky nepodpisovať a prečo, budeme včas zverejňovať na webovej stránke alebo posielať členom na e-mail.  Preto pozorne sledujte našu webovú stránku www.slus.sk.

9.       Na tento rok    chystáme viacero stretnutí členov po celom území Slovenska, preto ak máte záujem o stretnutie s vedením organizácie vo vašom regióne, v špeciálnom termíne,  dajte nám vedieť do konca februára. Inak budeme postupovať podľa nášho „cestovného“ plánu.

10.   Upozorňujte nás na odborné podujatia celoštátneho významu, ktoré budú v roku 2014 organizované vo Vašich odbornostiach.  Oveľa viac, ako doteraz, sa budeme snažiť byť na nich nejakou vhodnou formou prítomní.

11.   V zmysle záverov valeného zhromaždenia SLÚŠ Vám v súboroch na stiahnutie posielame návratku  na objednanie projektu zabezpečenia osobných údajov vo Vašom zdravotníckom zariadení  pre našich členov  v cene 20,-Eur, pre nečlenov za 60,-Eur ( určite ste už obdržali ponuky od rôznych firiem  v cenách od 120,- Eur  za jednu odbornosť). Po obdržaní návratky a overení platby Vám zašleme CD s projektom , s príslušnými smernicami , aj so sprievodným návodom  na priame doplnenie niektorých údajov a vytlačenie materiálu.  Pri prípadnej  zmene legislatívy nebudete mať  ani  v budúcnosti  problém s nadsadenými cenami  rôznych  firiem, ktoré ponúkajú prípravu projektu.

 

V Košiciach, dňa 6. januára 2014                                                           MUDr. Andrej Janco

                                                                                                           Prezident SLÚŠ