Novoročný príhovor, január 2017

 

Pripomeňme si spolu, čomu sme sa venovali a čo charakterizovalo našu činnosť za minulý rok. SLÚŠ, ako vždy, aktívne vstupovala najmä do prípravnej fázy legislatívnych zmien. Našou hlavnou aktivitou bola snaha o elimináciu negatívnych dopadov na súkromné ambulancie, súvisiacich so zmenami  koncepcie špecializovaných odborov. Ako viete, niektoré odbory odčleňovali  pododbory, následne zanikali akreditované pracoviská a katedry, kde  bolo možno získať príslušnú kvalifikáciu. Uvedená vyhláška zmenila názvy ambulancií, niektoré ambulancie podľa  vyhlášky boli zrušené. Nebol vydaný metodický pokyn, ako umožniť lekárom poskytovať naďalej zdravotnú starostlivosť v odbore, na ktorý získali v minulosti kvalifikáciu a následne si ju v priebehu rokov opakovane obhajovali v rámci povinného kontinuálneho vzdelávania.

Druhou, nemenej významnou aktivitou SLÚŠ v 2016. roku bola naša účasť (rozhodujúca) na prípravách návrhu zmeny zákona o poskytovaní ZS (časť poplatky). Išlo nám a aj pre budúcnosť nám pôjde o zabezpečenie viaczdrojového príjmu pre ambulancie, ale opakovane sme sa venovali aj možnosti paušálnych platieb pre špecializované ambulancie.

V súvislosti s príjmami ambulancií sme samozrejme vyvinuli  viaceré aktivity aj pri úprave zmluvných podmienok medzi ambulantnými poskytovateľmi ZS a zdravotnými poisťovňami.   Vývoj v segmente súkromnej ambulantnej praxe jednoznačne preukázal naše pôvodné predpoklady, predovšetkým to, že naše príjmy nezávisia len od ceny bodu a od objednaných objemov výkonov. Toto zjednodušené videnie, do ktorého nás poisťovne odjakživa za pomoci najrôznejších „garantov“ tlačili,  považujeme za objednaný nástroj, ako  odvrátiť pozornosť od podstaty, od možnosti ovplyvňovania a tvorby podmienok činnosti  našich ambulancií. Aké sú podmienky, také sú aj naše príjmy, taká je aj naša zodpovednosť (napr. forenzná),  taký je aj náš vzájomný vzťah s pacientom,  ale aj naše spoločenské postavenie. Inak povedané, nemôžeme očakávať zvýšenie príjmov ambulancie, keď si necháme poisťovňou nadiktovať, ktoré vyšetrenia a výkony smieme vykonávať, a ktoré nie, ktoré lieky a ich kombinácie smieme a ktoré nesmieme písať, aj keď je jasné, že v prípade forenzného konania nik iný okrem nás nenesie žiadnu zodpovednosť. Takýto ústup od základných princípov lekárskeho povolania, aj keď pod tlakom poisťovní, zdravotnej politiky štátu a podplatených médií, by nám občianska verejnosť nikdy neodpustila a to celkom oprávnene. Navyše, tieto obmedzenia sú len inou formou limitácie a ak by sme  ich akceptovali, cena bodu by bola naozaj len podružná. Nerobíme si ilúzie, že tomu rozumejú všetci, ale pevne veríme, že členom SLÚŠ je to jasné.  

Z tohto hľadiska bolo esenciálne realizovať pripravené právne a iné dostupné kroky na  presadenie účinnej verejnej kontroly nad činnosťou zdravotných poisťovní a nad vyjednávaním zmluvných podmienok medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ako aj oboznámenie a zapojenie verejnosti do toho procesu. Ide totiž o verejné prostriedky a Ústavou SR garantované práva občanov, nič menej a nič viac.  Dopracovali a podali sme aj podanie na protimonopolný úrad za zneužívanie dominantného postavenia poisťovne Dôvera. Ako všetci vieme, poisťovňa dôvera dlhodobo zhoršuje podmienky pre výkon našej práce a tlačí nás do finančne a prakticky nevýhodných zmluvných podmienok, čo má negatívne dôsledky aj po hmotnej aj po odbornej stránke. V podaní sme sa opreli o zmluvnú dokumentáciu aj korešpondenciu s poisťovňou. PMÚ je inštitúciou, ktorá je kompetentná rozhodovať z perspektívy, z ktorej ÚDZS nerozhoduje, preto, pokiaľ sme v minulosti docielili isté ústupky, skutočný prelom vo vzťahoch poisťovne a poskytovateľov sa môže docieliť len zmenou podstaty našich obchodných vzťahov a eliminácie zneužívania dominantného postavenia zo strany poisťovne.

Pokračovali sme, ako vždy doteraz, aj v dôslednej obhajobe jednotlivých členov SLÚŠ, pričom tento rok prevažovali obvinenia z neoprávneného výberu poplatkov. Komunikovali sme však aj s Úradom pre dohľad a písali sme stanoviská  pre policajných vyšetrovateľov na obhájenie našich členov pre neoprávnené existenčné obvinenia  zo strany pacientov alebo ich príbuzných ( v niektorých prípadoch podporené aj stanoviskami hlavných odborníkov), všetko s pozitívnym výsledkom.  Podľa našich informácií sme stále jedinou organizáciou, ktorá túto službu poskytuje bezplatne.

Z ďalších iniciatív SLÚŠ spomenieme prácu na problematike dispozičných práv lekárskej licencie, vypracovanie žiadostí o zmenu hodnotenia niektorých zdravotných výkonov, odporúčania, týkajúce sa zúčtovania, ako aj informovaného súhlasu pacienta a iné.

Na záver spomenieme ešte jednu okolnosť, ktorá podmieňuje fakt, že SLÚŠ ostáva plne nezávislou organizáciou, schopnou vykonávať svoju činnosť na základe slobodnej a demokratickej vôle jej členov: SLÚŠ má vyrovnané hospodárenie a preto je schopná naďalej hradiť všetky svoje výdaje výlučne z členských príspevkov. Čo to znamená? Že nemusíme predávať záujmy ani jedného z našich členov za sponzorské príspevky oligarchov a finančných skupín, zainteresovaných na zisku v zdravotníctve. Pre niekoho smiešne, pre nás devíza.

Veľmi by sme si priali, aby lekársky stav bol skutočne stavom a aby jednota lekárov nespočívala len v jednote v bezvýhradnej podriadenosti „univerzálnym garantom“.  Takýto status si však vyžaduje rovnocenné podmienky vplývania na kolektívne rozhodovanie, nie režim plnej moci a schvaľovania „predpripravených“ elaborátov, ktoré nesú početné znaky cudzieho, nestavovského záujmu. Preto naďalej považujeme za nenahraditeľnú samostatnú existenciu SLÚŠ. Samozrejme, pri zachovaní tejto elementárnej podmienky sme za spoluprácu s ktoroukoľvek inou lekárskou organizáciou.  

 

 

 

V Košiciach, dňa 3.1.2017                                                                 MUDr. Andrej Janco

                                                                                                                   Prezident SLÚŠ