Vážené kolegyne a kolegovia,
ďakujeme za spoluprácu a prajeme Vám všetko najlepšie do nového roku 2019. V prílohe posielame stručný prehľad aktivít za rok 2018, ktoré ste podporili svojím členstvom v Slovenskej lekárskej únii špecialistov.
   S priateľským pozdravom
    za Hlavnú koordinačnú radu Slovenskej lekárskej únie špecialistov  
                        MUDr.Andrej Janco,prezident SLÚŠ, v. r.

1.  V januári 2018 sme podporili na mimoriadnom sneme SLK našu členku, prezidentku RLK v Banskej Bystrici (BB). Pani doktorka odmietla byť spolupáchateľkou trestného činu a kryť  flagrantné rozkrádanie financií Lekár, a.s. , ako aj  tunelovanie financií Slovenskej lekárskej komory a na tieto skutočnosti upozornila. Na mimoriadnom sneme sa mala hodnotiť,  na podnet prezidenta SLK MUDr.Kollára, jej etická spôsobilosť na výkon lekárskeho povolania. Pred zahájením Snemu  v BB  vyvinuli prezident SLK s právnikom SLK JUDr.Škodlerom snahu, aby bola zakázaná účasť na sneme členom SLK, ale nečlenom RLK v BB  MUDr.Andrejovi Jancovi a MUDr.Alene Jancovej napriek pozvaniu regionálneho prezídia SLK v BB a predchádzajúceho uznesenia z celoslovenskej Rady SLK  o celoslovenskej účasti členov SLK na mimoriadnom sneme. Predmetné uznesenie údajne navrhol prezident Kollár, ale pravdepodobne pritom myslel na účasť iných členov. Kolegyňu sme obhájili  a niektorí členovia Prezidia a Rady  SLK, ako aj zástupcovia vedenia Lekár, a.s. spolu so zástupcami AK Škodler zo snemu s hanbou odchádzali s  prejavmi  nespokojnosti s ich postupmi pri nakladaní  so zverenými  financiami, ako aj s ich prístupom po odhalení preukázaného rozkrádania. Taktiež bola vyjadrená nespokojnosť so skutočnosťou, že Sociálna poisťovňa sa pri vyrubovaní doplatkov za nezrušené licencie na výkon samostatnej lekárskej praxe opierala o stanovisko AK Škodler, zverejnené na stránke lekom.sk. Pre uvedené sme podali aj sťažnosť na AK JUDr.Škodlera  Advokátskej komore. Pomohli sme viacerým našim členom obhájiť sa  pri spore so Sociálnou poisťovňou a keby bola SLK zaujala také právne stanovisko ako naša organizácia, máme za to, že k sporom by vôbec nebolo došlo. Rovnaký názor vyjadrili aj viacerí delegáti mimoriadneho snemu RLK v Banskej Bystrici.
2. Tvrdo sme sa postavili proti povinnosti špecialistov slúžiť pri prehliadkach mŕtvych tiel. Poskytli sme právnu analýzu a pomoc pre lekárov, ktorí odmietli nastúpiť do predmetných služieb. Podporili sme profesionalizáciu prehliadok mŕtvych tiel a adekvátne navýšenie platieb za uvedené služby pre lekárov, ktorí ich budú vykonávať. Vyvinuli sme aj príslušný tlak na MZSR. Na problematickej zmene systému prehliadok s dopadom na špecialistov ( a bez navýšenia platieb za prehliadky  pre všeobecných lekárov) spolupracovala s MZSR MUDr. Palušková, ktorá zastupuje jednu z organizácií všeobecných lekárov . Okrem sťažností, reálny odpor nevyvinula žiadna organizácia lekárov, okrem SLÚŠ. Až keď sme podali odpor podložený právnymi argumentami a samozrejme aj poskytli podporu a rady lekárom špecialistom, ktorí nenastúpili do služieb, začali sa veci reálne meniť. MUDr. Janco uvedenú tému rozobral v sledovanom internetovom rádiu v relácii Informačná vojna s redaktorom Norbertom Lichtnerom. Záznam relácie je v archíve Informačnej vojny na Youtube.
3. Zorganizovali sme protestnú akciu pred MZSR proti novozavedenému systému  prehliadok mŕtvych tiel a  násilnému neodbornému zavádzaniu eZdravia bez vytvorenia príslušných organizačných, finančných podmienok pre lekárov a  bez zachovania  Ústavou SR a GDPR zaručeného práva pacientov rozhodovať  o zdieľaní svojich osobných údajov. Na tému eZdravie sa uskutočnili aj ďalšie relácie. MZSR podalo na MUDr. Janca trestné oznámenie generálnemu prokurátorovi JUDr.Čižnárovi za  navádzanie na nesplnenie si zákonnej povinnosti pri prehliadkach mŕtvych tiel, následne aj za ohováranie pre eZdravie. MUDr. Janco bol  opakovane vypočúvaný na NAKA  po 6 hodín a všetky skutočnosti, ktoré zverejnil v reláciach v rádiu o prehliadkach mŕtvych tiel a o eZdraví  v SR, dopodrobna vydokladoval legálne nadobudnutými dokumentami, ktoré sú povinné príslušné štátne organizácie zverejniť, ako aj príslušnými zákonmi a judikátmi. Súčasne sme vypracovali pre pacienta informovný nesúhlas so zdieľaním svojich zdravotných záznamov ( je zverejnený na www.slus.sk), ktorý využíva čím ďalej, tým viac pacientov aj pri návšteve lôžkových zariadení a tieto ho musia pacientovi akceptovať. Pri vypracovaní stanoviska k informovanému nesúhlasu pacienta pre fakultné a univerzitné nemocnice nás oslovilo MZSR.  Informovaný nesúhlas pacienta je v súlade s legislatívou a  musí byť akceptovaný, v opačnom prípade by sme sa boli nútení obrátiť na konkrétne európske inštitúcie a obísť tak zdĺhavé postupy, ktoré by nám pripravilo naše súdnictvo. Navyše preukázali sme, že ani vo veľkých mestách v zdravotníckych zariadeniach nie je dostupný optický internet a poskytovateľ internetovrej služby nie je schopný zaručiť minimálnu prenosovú rýchlosť prijímaných aj odosielaným údajov v čase ordinačných hodín. Zákon jasne stanovuje, za akých okolností, komu a ktoré záznamy zo zdravotnej dokumentácie môžeme poskytnúť. Zákon nepovoľuje paušálne odosielanie všetkých záznamov na nejaké počítače v poisťovni, navyše si ich môže v systéme pozrieť hocikto s prístupovým zariadením, ak má rodné číslo osoby, ktorej údaje ho zaujímajú ( sudcu , policajta, ministra, podnikateľa, manažera, ktorého potrebuje,  napr. vydierať ).  Z poisťovne sa potom odosielajú na centrálny komunikačný uzol, ktorý prenajíma NCZI od firmy so sídlom v Holandsku a na údržbe systému pred centrálnym komunikačným uzlom sa účastnia aj iné známe IT firmy, ktoré by teoreticky informáciou o niektorých zdravotných údajoch politikov mohli, napr. zatlačiť na pridelenie štátnej zákazky .  Za prípadný únik údajov, je pritom zodpovedný ten, kto ich odosiela zo zdravotníckeho zariadenia, t.j. lekár a zdravotnícke zariadenie. Pokuty za únik  osobných údajov sú v miliónoch Eur.  K problematike e-Zdravie sa vyjadril v relácii  Informačná vojna 5.10.2018 v rádiu s MUDr. Jancom  aj kandidát na prezidenta, sudca Najvyššieho súdu SR JUDr.Štefan Harabin, ktorý zaujal jednoznačné stanovisko, že systém eZdravia, ako je u nás zavedený, porušuje základné ľudské práva garantované Ústavou SR. Zákon nesmie byť postavený tak, že sa automaticky ráta s tým, že sa pacient vzdá svojho základného práva rozhodovať o svojich údajoch bez toho, aby bol o to cielene požiadaný a mohol sa slobodne rozhodnúť pri vyjadrovaní súhlasu.  Naše riešenie – podpisovanie informovaného nesúhlasu len dáva situáciu do súladu s Ústavou SR. Takže na základe uvedeného: Ak máte podpísané informované nesúhlasy pacienta so zdieľaním zdravotných záznamov, prípadne ak nie je v budove Vášho zdravotníckeho zariadenia dostupný vysokorýchlostný internet so zaručenou minimálnou, nie maximálnou prenosovou rýchlosťou prijímaných aj odosielaných údajov v ordinačných hodinách, jasne ste preukázali objektívne dôvody na nepoužívanie eReceptu,  ani eZdravia a v zmysle zákona Vás nemôže nikto pokutovať!!! V prípade problému našich členov samozrejme obhájime.
Uvedené sa nám podarilo dosiahnuť napriek tomu, že všetci zástupcovia zdravotníckych organizácií so zavedením povinnosti eZdravia pre poskytovateľov i  pacientov de facto po inscenovanom zdráhaní súhlasili.
4. Oslovili sme zástupcov niektorých prevádzkovateľov mbulantných softvérov. Vysvetlili sme im, že máme objektívne dôvody na nezavedenie eZdravia a preto nebudeme nakupovať ani softver na to určený. Výsledkom bolo rozdelenie  softverového vybavenia na základné a doplnkové pre eRecept, eLab  a eZdravie. Takisto boli rozdelené aj platby za konkrétne softverové vybavenie.
5. Plán bol zaviesť pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti 40 hodín minimálny ordinačný čas týždenne, ktorý by nemal zahŕňať vypisovanie správ, hodnotenie výsledkov, ani odbery. Začali sa ozývať „prvé lastovičky“ z niektorých vyšších územných celkov a zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Uvedenú problematiku sme legislatívne vyargumentovali napriek odporujúcemu stanovisku Všeobecnej zdravotnej poisťovne . Do riešenia sme zapojili MZSR aj MVSR a výsledok je, že nemáte minimálny ordinačný čas 40hodín. Mnohí ani netušia, že tá hrozba tu bola a možno sa niekde, ako obvykle, pýtajú, kto pre nich niečo urobil.  Alebo si povedia, že to predsa aj tak nemohlo prejsť. Našťastie naši členovia sú svojprávni a vedia, že jediná pomoc je aktívne sa informovať o situácii a včas si nekompromisne brániť podmienky pre existenciu použitím platných zákonov a tiež chrániť zákony pred ďalšími zmenami, ktoré by mali dopad na naše existencie.
6. Z niektorých vyšších územných celkov začali zdravotnícke odbory rozposielať usmernenia o povinnosti zabezpečiť plnohodnotný zástup špecialistu aj pri poskytovaní odkladnej zdravotnej starostlivosti a to aj na časť dňa neprítomnosti lekára v ambulancii. Nemali sme pri tom údajne uvádzať  zastupujúcu ambulanciu a lekára pri lôžkovom zdravotníckom zariadení.  Do riešenia problému, ktorý sme nezavinili my lekári, ale spôsobila ho zdravotná politika štátu niekoľkých desaťročí,  sme zapojili aj kanceláriu ministerky  Sakovej na MVSR, kde sa zachovali veľmi korektne. Potvrdili nám, že naša argumentácia je opodstatnená a budú iniciovať jednania kompetentných, úpravu legislatívy a usmernení v danej problematike. Následne nám odpovedal aj zdravotnícky odbor VÚC v Košickom kraji a oznámil, že bude meniť metodické usmernenie pre zabezpečenie zastupovania lekárov. Časť našej korešpondencie je zverejnená na stránke www.slus.sk.
7. Pripravili sme za radovo nižšiu ( nákladovú) cenu pre členov SLÚŠ  podklady pre dokumentáciu s jednoduchým návodom pre zavedenie GDPR.
8.  Neodporúčame zavedenie doplnkových ordinačných hodín v zmysle novely zákona.  Máme za to, že je pacient v zmysle Ústavy SR  poistený 24hodín denne, zákonom sa má určiť rozsah úhrady výkonov zdravotnej starostlivosti  a nie rozsah času poistenia.  V súlade s legislatívnou úpravou je poskytovanie konzultácií po ordinačných hodinách, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a taktiež zákon nezakazuje manažovanie vyšetrenia na presný čas. Nesmie to byť „prednostné“ vyšetrenie, ako to bolo v minulosti, že pacient prišiel , zaplatil a predbehol ostatných. Pacient si neplatí za vyšetrenie v ordinačných hodinách, ale za manažovanie vyšetrenia na presný čas alebo v skrátenom termíne, ktoré je nad rámec bežného objednania. Po ordinačných hodinách môže lekár poskytovať konzultácie a edukáciu, ktorú nevykáže zdravotnej poisťovni, ale za ktorú si zaplatí pacient. Keďže to nie je suma za výkony zdravotnej starostlivosti, nemusí sa poskytovateľ ani elektronicky registrovať na NCZI a schvaľovať doplnkové ordinačné hodiny na VÚC, keďže sa nejedná o ordinovanie. Tieto platby nie sú  za zdravotné výkony, preto poskytovateľ ich nemusí mať v cenníku zdravotných výkonov, musí však ako za platby za všetky výkony vystaviť účtovný doklad. Odporúčame vyvesiť  vedľa schváleného cenníka aj cenník konzultačných služieb po ordinačných hodinách, ktoré nie sú súčasťou zdravotných výkonov.
9. Jednali sme o navýšení platieb za EMG a EEG pre neurológov, ako aj uznávanie kódu 600.
10. Donútili sme zástupcov VšZP, a.s. jednať  so zástupcami našej organizácie využitím argumentov z platnej legislatívy SR bez toho, aby si stanovili  splnenie akýchkoľvek  podmienok na jednanie  pre našu organizáciu . Časť komunikácie sme zverejnili. Zmluvy s VšZP považujeme za štandardne porovnateľné so zmluvami s ostatnými zdravotnými poisťovňami. Všeobecne sú podmienky pre poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti nevýhodné. Nie je to však zapríčinené nejakým vedením, nejakej poisťovne, ale ochotou niektorých organizácií byť strategickými partnermi za cenu osobných výhod pre zástupcov organizácií , ktoré idú na úkor platieb pre poskytovateľov, ktorých zastupujú. Ďalšou príčinou je emotívne jednanie niektorých zástupcov bez toho, aby bolo podložené dobre pripravenými legislatívnymi a ekonomickými argumentami. Riešením by bolo, keby zástupcovia jednotlivých organizácií nechceli jednať samostatne, ale dopredu predložený návrh zdravotnej poisťovne by sa spoločne prejednal aj so zaslanými pripomienkami zástupcov jednotlivých organizácií. Návrh sme podali v minulosti zdravotníckym organizáciam, určitý čas tento postup mal dobré výsledky. Spoločné jednanie sme navrhli aj VšZP, a. s. . Keby sa to opäť ujalo, boli by sme  všetci ušetrení lacného emotívneho divadla, ktoré využíva ako komparz našich naivných kolegov a hlavné postavy môžu mať spoločného režiséra. 
11. Na vyjadreniach k situácii, ktoré sme zverejnili na stránke www.slus.sk, trváme naďalej. Vzniknutá situácia reálne ohrozuje ambulantnú sféru. Každá takáto akcia má  za následok úpravu legislatívy, ktorá  postihne obvykle zdravotnícke zariadenia a lekárov , môže postihnúť aj pacienta zákonnou redukciou minimálnej siete. NZZ, ktoré sú v nezmluvnom vzťahu zo špecializovanej ambulantnej sféry riskujú, že sa nájde dôvod, prečo im už zmluvu nikto neponúkne. Horšie sú na tom všeobecní lekári, ktorí zo zákona musia mať podpísanú zmluvu so zdravotnou poisťovňou rovnako, ako ju musí mať podpísanú aj zdravotná poisťovňa. Zdravotná poisťovňa pacientom navrhne iné zmluvné zdravotnícke zariadenia, ktoré si môžu  vybrať , takže ich slobodná voľba bude zachovaná a zdravotnou poisťovňou zaistená. Lekár má však okrem zdravotnej poisťovne, aj dohodu s pacientom. Túto poruší ak ho odmietne bezplatne ošetriť, pretože uzavrel dohodu, že ho bude ošetrovať na základe povinného verejného zdravotného poistenia. Ak pacient uzavrie dohodu s novým poskytovateľom, môže ju zrušiť najskôr o polrok.  To už bude všeobecný lekár, ktorému sa takto rozpadol obvod v dôchodku, alebo bude nútený zamestnať sa u nového zmluvného poskytovateľa všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre svojich bývalých pacientov. Súkromné nemocnice sa dávno snažia, aby rozšírili pôsobenie v oblasti všeobecnej zdravotnej starostlivosti a majú v správe ambulancie aj mimo nemocníc, ktoré sú s nimi organizačne prepojené. Uznanie kvalifikácie pre zahraničných zdravotníckych zamestnancov sa legislatívne výrazne zjednodušilo a urýchlilo. Upravili sa aj podmienky pre odborných garantov. Situácia sa dá organizačne zvládnuť. Keď ide o záujem veľkých zdravotníckych zariadení, ktorých majitelia majú významné podiely aj v štandardných médiách, nie je problém „správne“ zrežírovať  PR. V niektorých okresoch už dávno nie sú špecialisti, ani obvodní lekári a nikomu  neprekáža, že minimálna sieť nie je naplnená. Nikomu nebude prekážať, ani keď budú lekári nekvalifikovaní. Nenahovárajme si, že roky praxe, ktoré sme museli mať a klinické oddelenia, na ktorých sme počas príprav na atestácie pracovali, sa nepodpísali na úrovni nášho vzdelania a boli zbytočné. Rovnako si nemôžeme nahovárať, že skrátená a oklieštená príprava lekárov sa nepodpíše na kvalite zdravotnej starostlivosti. To však tých, ktorí strážia  svoje zisky  a provízie, teraz nezaujíma, preto sa na ich svedomie nespoliehajme.  
11. Uvedená situácia ohrozuje  Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, pretože ak vedenie urobí chybu v riešení vzniknutej situácie, minimálne poistenecký kmeň v regiónoch, kde nezaistila minimálnu sieť ( Trenčiansky, Prešovský a Košický) by mohol byť preradený do druhej najväčšej poisťovne, ktorou je DôVERA ZP, a.s. . Ak neurobí chybu, čím dlhšie bude daný stav trvať, tým viac uvedená situácia  môže narušiť jej rozpočet ( bude preplácať vyššie sumy za ošetrenia)  a to by znamenalo, že sme zase o krok bližšie k monopolu známej finančnej skupiny v zdravotníctve. Protimonopolný úrad  a jeho kompetentní zástupcovia sú ozdobou všetkých svojich doterajších rozhodnutí o koncentrácii  pri kúpach, predajoch a zlučovaniach zdravotných poisťovní, laboratórií, lekární a zdravotníckych zariadení. Výsledky v zdravotníctve parodujú názov tejto ustanovizne.
Milé kolegyne a kolegovia,
okrem spomínaných aktivít ste svojím členstvom podporili ešte početné ďalšie aktivity SLÚŠ a pomohli ste všetkým poskytovateľom vyhnúť sa hrozbám, o ktorých sa vďaka včasným protiopatreniam ani nemuseli dozvedieť. Nie všetky informácie  a aktivity môžeme uverejniť na webovej stránke,  ale každý člen, u ktorého sa vyskytne problém, nech sa čím skôr osobne ohlási, aby sme situáciu správne podchytili od počiatku. Takto sa nám aj v tomto roku podarilo uchrániť viacerých kolegov pred možnými problémami. Niekedy sa len počíta s tým, že sa lekárom vnúti iná interpretácia zákona, lebo dikciu zákona sami neovládajú. U našich členov sme doteraz takéto  postupy dokázali úspešne riešiť.
V tejto súvislosti môžeme spomenúť, že spolu s AK JUDr.Jána Pirča sa nám podarilo dosianuť rozsudok v prospech Merkator, s.r.o., ktorá prevádzkovala v minulosti známe rehabilitačné zariadenie v Čilistove. Najvyšší súd dovolanie VšZP, a.s. proti rozhodnutiu Krajského súdu v prospech zdravotníckeho zariadenia, zamietol .  Zariadenie muselo v minulosti ukončiť svoju činnosť v dôsledku revíznej činnosti zdravotnej poisťovne, kedy poisťovňa neuznala poskytnutie zdravotnej starostlivosti pacientom a žiadala, aby zdravotnícke zariadenie splácalo  výkonmi sumy označené ako neoprávnene vykázané. Suma bola pre zdravotnícke zariadenie likvidačná. Bližšie Vás budeme o  texte rozsudku informovať na najbližších stretnutiach, keď ho budeme mať už v písomnej forme.  O indikovanosti vyšetrení v medicíne rozhoduje lekár, ktorý nesie forenznú zodpovednosť za pacienta. Ak výkony podliehajú schvaľovaniu zdravotnej poisťovne, preberá forenznú zodpovednosť pri neschválení revízny lekár zdravotnej poisťovne.
S priateľským pozdravom, prianím veselého Silvestra, šťastného, úspešného roku 2019,  so želaním dostatočnej tvrdosti a odolnosti, aby sme sa  naďalej spoločne ubránili a  rozumne vyhli všetkým „nášľapným mínam“.
               MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ
    MUDr. Alena Jancová, hlavná koordinátorka pre legislatívu a kontakt so ZP
    Mgr. Tomáš Janco, generálny sekretár SLÚŠ