Vyhlásenie lekárov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

 k situácii vzniknutej prijatím novely zákona č. 581/2004 Z.z.
o prehliadkach mŕtvych v decembri 2017 s účinnosťou od 1.1.2018

    S rozhorčením sme prijali informáciu o novele zákona o prehliadkach mŕtvych tiel, do ktorej bola zakomponovaná nútená účasť lekárov špecializovanej ambulantnej starostlivosti vykonávať prehliadky mŕtvych tiel v prípade, že nebudú zabezpečené prostredníctvom organizátora alebo na základe dobrovoľnosti.
    Diagnóza smrti a obhliadka mŕtveho je podľa koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo neoddeliteľnou súčasťou práce lekára primárneho kontaktu, ktorý na základe  podpísanej dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pacientmi dostáva od zdravotných poisťovní paušálne platby podľa počtu registrovaných pacientov.
    Diagnóza smrti a obhliadka mŕtvych podľa koncepcie ostatných špecializačných odborov nie je súčasťou práce lekára špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Podstatne rozdielne je aj financovanie práce lekára špecialistu, ktoré sa odvíja od konkrétneho výkonu, ktorý realizuje vo svojej ambulancii.  Ak v ambulancii z akéhokoľvek dôvodu lekár nie je prítomný, musí platiť náklady na prevádzku, prístroje a zamestnancov, ale príjmy nemá žiadne. Vzhľadom na  neustále sa zhoršujúce podmienky pre prácu lekárov na Slovensku ubúda a tí ktorí tu ešte pracujú, sú preťažení.  Zvyšuje  sa dopyt po špecializovaných vyšetreniach a predlžujú sa čakacie lehoty pre pacientov.
    Špecialistu môže zastúpiť  len iný lekár špecialista rovnakého odboru s nulovým príjmom pre ambulanciu, ktorú zastupuje  len v urgentných prípadoch, pretože má objednaných vlastných pacientov.   
    Veľmi si vážime trpezlivosť a nasadenie našich kolegov všeobecných lekárov, ktorí napriek veku a často aj chorobám vykonávajú služby lekárskej prvej pomoci aj prehliadky mŕtvych, za ktoré nemajú adekvátne zaplatené. Považuje to za porušenie ich ústavných práv.
    Nemôžeme akceptovať plánované nútené rozpisy špecialistov do služieb na  obhliadky mŕtvych, ak sa túto činnosť nepodarilo zabezpečiť organizátorom alebo na základe dobrovoľnosti.
    Máme na dlhé mesiace dopredu objednaných pacientov. Nemožno týchto pacientov odmietnuť a venovať sa prehliadkam mŕtvych tiel. Nie je riešením ani technokratický návrh od „zeleného“ stola uskutočniť obhliadku mŕtvych tiel po ordinačných hodinách s tým, že obhliadku mŕtveho tela odložíme o napr. 6 hodín, najmä v teplom počasí.  Zákonom stanovený postup je v rozpore so zásadami etiky voči zosnulému, aj pozostalým a nemožno ho požadovať ani z dôvodu  fyzického i psychického preťaženia lekára  počas náročnej práce v ordinačných hodinách.
    Aj my lekári sme občanmi Slovenskej republiky a ako občania Slovenskej republiky máme právo postaviť sa na odpor proti činnostiam, ktoré porušujú naše základné ľudské práva a slobody. Nie je vyhlásený vojnový ani výnimočný stav, obhliadky mŕtvych nie sú súčasťou našej práce,  preto  nariadiť túto činnosť špecialistom ako prácu vo verejnom záujme nie je v súlade s platným zákonom, ani s Ústavou Slovenskej republiky.
    V súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, s Ústavou SR, ani s legislatívou Európskej únie nie je práca pod nákladové ceny, ku ktorej sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti z malých súkromných ambulancií zneužívaní.
    Žiadame obhliadky mŕtvych profesionalizovať, adekvátne zaplatiť a funkciu organizátora, kde nie je už zazmluvnený organizátor, ponechať Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prípadne vytvoriť inštitút koronera. Zabezpečenie obhliadky mŕtvych tiel dobrovoľníkmi nebude problém, keď sa vyčlenia z dostatočných  zdrojov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou potrebné financie na poskytnuté služby a zaplatia reálnu cenu za vykonanú prácu, ako je to obvyklé pri financovaní služieb v našom  zdravotníctve  všetkým ostatným, ako zdravotníckym pracovníkom.
    Novela zákona v časti zahrňujúcej špecialistov na obhliadky mŕtvych tiel bola prijatá bez akejkoľvek diskusie so zástupcami špecialistov. Jej uplatnenie by viedlo k zhoršeniu kvality a dostupnosti špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti  v Slovenskej republike.
    Využívame svoje právo podľa Čl. 32 Ústavy SR „postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. „. Nemali sme možnosť vyjadriť sa k návrhu zákona, pre krátkosť času nemôžeme požiadať o pomoc ústavné orgány, ani využiť iné zákonné prostriedky. Vyjadrujeme občiansku neposlušnosť a oznamujeme, že  prehliadky mŕtvych tiel nebudeme vykonávať aj napriek hrozbe sankciami.

Svojím podpisom potvrdzujem súhlasné stanovisko s Vyhlásením lekárov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti k situácii vzniknutej prijatím novely zákona č. 581/2004 Z.z. o  prehliadkach mŕtvych v decembri 2017 s účinnosťou od 1.1.2018.

V ……………………….., dňa 04.02.2018

Zdravotnícke zariadenie:  ……………………………………………………………………………………………..                             
Meno a priezvisko lekára: …………………………………………………………………………………………….

Podpis lekára: ………………………………………………………………………………………………………………