Sme svedkami toho, že krízoví manažéri v zdravotníctve flexibilne pracujú so zákonmi tak, aby ani náhodou tí, na ktorých zdravotníctvo stojí – zdravotníci,  nedostali primerane zaplatené za svoju prácu.  Veľkoryso zaplatené v našom zdravotníctve za prácu zdravotníkov  stále dostávajú tí, na ktorých zdravotníctvo padá.  Žiaden segment  sa nezaobíde bez umelo vytvoreného , tzv. Organizátora, ktorý len  inkasuje.  Podobne to je aj pri probléme so zabezpečením prehliadok mŕtvych tiel.    
Financie na adekvátne zaplatenie za vykonanú prácu pri prehliadkach mŕtvych budú poskytnuté, až keď   bude  vybratý niekto, kto bude na  práci lekárov zarábať.
Lekári využili svoje občianske právo v zmysle Čl. 32 Ústavy SR , postavili sa na odpor proti porušovaniu ich práv nútenou prácou  a  vyhlásili občiansku neposlušnosť. Vzápätí sa na stránkach ÚDZS, v snahe obísť ústavné práva lekárov špecialistov, zmenili rozpisy služieb             z menoslovu lekárov na zoznamy ich s.r.o. .  Tí, ktorí to nariadili však systém nepoznajú. Pri svojom rozhodnutí pozabudli, že aj majitelia a konatelia s.r.o. sú občanmi  a tiež majú ústavné práva. Takisto opomenuli, že s.r.o. majú v obchodnom registri zapísanú činnosť, ktorú sú oprávnení vykonávať. Povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti je viazané na konkrétnu špecializáciu. Rozpis služieb na lekára ako zamestnanca poskytovateľa, nie na poskytovateľa, ktorý zabezpečí zamestnanca.  V rozpisoch služieb, ktoré sa zjavili na stránkach ÚDZS, nie sú zaradení lekári veľkokapitálových polikliník, ani obchodné spoločnosti prevádzkujúce polikliniky.
                                                 S pozdravom MUDr. Andrej Janco, v. r.
Podpísaný dodatok k  vyhláseniu zasielajte na adresu Slovenská lekárska únia špecialistov,    MUDr. Andrej Janco, Poliklinika KVP, Cottbuská 13, 04023 Košice. Rovnaký text preukázateľne odovzdajte ( t.j. dajte si potvrdiť kópiu v podateľni) na ÚDZS. Vytlačte si nasledujúci text:

Dodatok k vyhláseniu lekárov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti  k situácii vzniknutej prijatím novely zákona č. 581/2004 Z.z. o prehliadkach mŕtvych v decembri 2017
s účinnosťou od 1.1.2018.
Náplňou špecializačných odborov, okrem všeobecného lekárstva, patologickej anatómie a súdneho lekárstva, nie je prehliadka mŕtveho tela, určovanie času,  príčiny a formy  smrti.  Lekár špecialista, nemôže vykonávať činnosť, na ktorú nemá oprávnenie. Nesprávny postup pri prehliadke mŕtveho tela môže mať vážne právne následky pre prehliadajúceho lekára,  pre potenciálnych vinníkov, zodpovedných za úmrtie prehliadanej osoby, ako aj za prípadné následky pri nerozpoznaní násilnej príčiny smrti.
Naše zdravotnícke zariadenie nemá povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch,  ktorých náplňou  je obhliadka mŕtveho tela a určovanie príčiny smrti. Obchodná spoločnosť nemá oprávnenie vykonávať činnosť v rozpore s údajmi v Obchodnom registri SR a zdravotnícke zariadenie nesmie poskytovať zdravotnú starostlivosť nad rámec vydaného povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel  v rozpore s platnými oprávneniami by mohlo byť hodnotené ako porušovanie zákona, zvlášť v prípadoch  s forenznými následkami nesprávneho postupu. Pridelenie služieb  prehliadok mŕtvych tiel obchodným spoločnostiam, ktoré nemajú povolenie na predmetnú činnosť, je v rozpore s platným  zákonom.  Podľa zákona č.  581/2004 §47 písm. d ods. (9) má byť v rozpise  služieb uvedený  konkrétny lekár poskytovateľa a nie poskytovateľ, preto je rozpis  v rozpore so zákonom, na ktorý sa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odvoláva. 
Oznamujem Vám ako lekár poskytovateľa  špecializovanej zdravotnej starostlivosti,                       že využívame svoje právo na odpor v súlade s Čl. 32 Ústavy SR, vyjadrujeme občiansku neposlušnosť a  opakovane oznamujeme, že  prehliadky mŕtvych tiel nebudeme vykonávať aj napriek hrozbe sankciami.

 V ……………………….., dňa 05.02.2018

Zdravotnícke zariadenie:  …………………………………………………………………………………………………….                             
Meno a priezvisko lekára: ……………………………………………………………………………………………………

Podpis lekára: ……………………………………………………………………………………………………………………