Ochrana osobných údajov vo vzťahu k zdravotnej dokumentácii

v súvislosti s napojením na aktuálny systém eZdravia

a odoslaním údajov do Národného zdravotného informačného systému

Informovaný nesúhlas s odosielaním zdravotných záznamov pacienta

Meno pacienta: …………………………………………………………………………………………………….

Rodné číslo: ……………………………Dátum podpisu: V………………………..,dňa ………………….

Údaje o zdravotnom stave osoby, ktoré sa spracovávajú v zmysle § 13 sa podľa § 69 zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov považujú za tzv. osobitné kategórie osobných údajov. Podliehajú vyššej ochrane a prísnejším pravidlám spracovania.

Zákon č.576/2004 o zdravotnej starostlivosti Z.z. v aktuálnom znení definuje zdravotnú dokumentáciu ako súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z.z.sa pod pojmom osobné údaje myslia údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Ochrana osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie je v zdravotníckom zariadení naplňovaná preventívne – stanovením spôsobov, postupov a okruhu subjektov, ktoré môžu s týmito údajmi nakladať a zároveň aj využívaním aktualizánych ochrannných informačných technológií, uzamykaním a zabezpečením priestorov s dokumentáciou.

Osobné údaje zo zdravotnej dokumentácie majú v SR legislatívnu ochranu poskytovanú najmä zo zákona o zdravotnej starostlivosti a zákona o ochrane osobných údajov. Sekundárne aj ochranu vyplývajúcu z Občianskeho zákonníka a Trestného zákona.

Ochrana prostredníctvom zákona o zdravotnej starostlivosti je realizovaná viacerými inštitútmi, ktoré upravujú režim ako sa má zdravotná dokumentácia viesť, ako má vyzerať zápis do nej, aký je spôsob a proces odovzdávania, sprístupňovania zdravotnej dokumentácie a ako sa poskytujú údaje zo zdravotnej dokumentácie.

Odovzdávanie zdravotnej dokumentácie v prípade pozastavenia alebo zániku platnosti licencie/povolenia upravuje § 23 zákona o zdravotnej starostlivosti. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osobám uvedeným v § 25 najmä osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu ako aj manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi. Iné osoby, ako sú uvedené v § 25 zákona o zdravotnej starostlivosti, nemajú právo sa oboznamovať s údajmi zo zdravotnej dokumentácie formou nahliadnutia. Jedine ak ich osoba, ktorej sa týkajú, splnomocní s úradne osvedčeným podpisom na plnej moci.

Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení určuje zákonný rozsah elektronickej komunikácie nasledovne: § 7 Uzatváranie zmlúv o  poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

ods. 20) Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže obsahovať aj dohodu o vzájomnom poskytovaní údajovo o  poskytnutej zdravotnej starostlivosti (§ 8 ods. 1) vrátane údajov uvedených v žiadankách na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, v elektronických žiadankách na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, v preskripčných záznamoch, v dispenzačných záznamoch, lekárskych predpisoch, lekárskych poukazoch v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,24aa) ak ide o zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom na účely výkonu analytickej, poradenskej a kontrolnej činnosti zdravotnej poisťovne a vedenia účtu poistenca. Na účely správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený vyžiadať si v nevyhnutnom rozsahu údaje podľa prvej vety o poistencovi, ktoré má jeho príslušná poisťovňa, alebo si tieto údaje overiť v zdravotnej poisťovni. Vyžiadanie, ako aj vyžiadané údaje sa poskytujú elektronicky z informačného systému zdravotnej poisťovne  a z informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v ktorých sú spracovávané.

§9 Kontrolná činnosť,

ods. 3) Zdravotná poisťovňa môže vykonávať kontrolnú činnosť aj ako kontrolu na diaľku; kontrolou na diaľku sa rozumie vyhodnocovanie informácií  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a platiteľoch poistného (ďalej len „kontrolovaný subjekt“) obsiahnutých v informačnom systéme zdravotnej poisťovne alebo tvoriacich dokumentáciu zdravotnej poisťovne podľa § 16. Kontrolou na diaľku sa rozumie aj vyhodnocovanie elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke revíznym lekárom a revíznym farmaceutom v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.27d) Revízny lekár a revízny farmaceut pristupujú k elektronickým zdravotným záznamom v elektronickej  zdravotnej knižke prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

eZdravie koncentruje kompletné zdravotné záznamy o pacientovi v Národnom zdravotnom informačnom systéme, ktorý je podľa zverejnených dokumentov na portále Národného centra zdravotníckych informácií komunikačne zabezpečený centrálnym komunikačným uzlom prenajímaným od súkromnej obchodnej spoločnosti Benestra, s.r.o. s vlastníkom v Holandskom kráľovstve. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaregistruje v Národnom zdravotnom informačnom systéme cez komerčný internetový server, ale osobné údaje a zdravotné záznamy neodošle priamo do Národného zdravotného informačného systému, ale odosiela ich do príslušnej zdravotnej poisťovne, ktorá ich neskôr odosiela na portál. Zdravotnícke zariadenie, ktoré je zodpovedné za únik údajov o pacientovi, v dobe početných hackerských útokov na internetové servery a opakovaného výskytu úniku údajov z maximálne kvalitne zabezpečených portálov, nemôže ručiť za prípadný únik a zneužitie osobných a zdravotných údajov.

V občianskoprávnej rovine sa porušením povinnosti dbať na ochranu osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie rozumie zásah do osobnostných práv pacienta.

V zmysle práva na ochranu osobnosti podľa zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka Z.z. v aktuálnom znení §11, §12 ods. 1), 2), 3) a § 13 ods. 1) žiadam, aby sa neodosielali zdravotné záznamy o mojej, resp. mne zverenej osobe do Národného zdravotného informačného systému. Nesúhlasím ani s priebežným odosielaním zdravotných záznamov do zdravotnej poisťovne, pretože to považujem za neoprávnený zásah do mojich práv/práv zverenej osoby na ochranu osobnosti.

V prípade úniku predmetných osobných a zdravotných údajov mám za to, že odoslanie zdravotných záznamov do zdravotnej poisťovne a odtiaľ na centrálny portál národného zdravotného informačného systému by mohlo naplniť u zodpovedného zamestnanca zdravotníckeho zariadenia skutkovú podstatu podľa § 374 Trestného zákona Z.z. neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi.

Legislatíva

  1. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v platnom znení,

  2. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

  3. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

  4. Zákon č. Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení

  5. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

  6. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z.z.

  7. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie číslo: 07594/2009 – OZS v znení Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie číslo: 12775/2010 – OZS,

  8. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie osoby v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva číslo: S15396/2010-OZS,

  9. Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení

  10. Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení.

Podpis pacienta/sprevádzajúcej zodpovednej osoby:

Podpis zamestnanca zdravotníckeho zariadenia a pečiatka: