Na otázku, prečo nebola do projektu zapojená aj Slovenská lekárska únia špecialistov, Forai povedal: „SLK so Zdravitou zastupujú najväčší počet špecialistov a prezident SLÚŠ Andrej Janco nám doteraz nepredložil, aký počet špecialistov zastupuje, nevie to ani preukázať“ ( Zdravotnícke noviny, č. 14/2014).

MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov: Vieme o tomto výroku generálneho riaditeľa VšZP, a.s. Ing. Foraia od chvíle, ako sa tak vyjadril. Zvažovali sme aj možnosť, že na neho budeme reagovať argumentami a brániť mu v krokoch, namierených proti špecialistom, ale nikto by nám neuveril, že situácia by sa mohla vyvinúť tak, ako sa vyvinula teraz. Riziko tohto vývoja som opísal už pred 15 – timi rokmi, teraz sa scenár v réžii VšZP a Zdravity začína napĺňať.

Jednanie riaditeľa VšZP s najpočetnejším zástupcom špecialistov, Zdravitou, to znie naozaj veľmi „demokraticky“. Máme silné podozrenie, že skutočnosť je iná. Nemôžem sa zbaviť dojmu, že je to jednanie dvoch ľudí, zastupujúcich úzke skupinové záujmy a tým nemyslím členov Zdravity. Prečo?

Jediným akcionárom VšZP je štát, zastúpený Ministerstvom zdravotníctva SR. Tým, že aj minister zdravotníctva, aj riaditeľ VšZP je vždy, zásadne, dosadencom novej vládnucej koalície, alebo strany, je nespochybniteľné, že konajú aj v záujme dominujúcej politickej sily. Dominujúca politická sila, to sú aj politicky krytí podnikatelia s verejnými finančnými prostriedkami, napojení na MZSR aj VšZP. Preto sa nemôžem zbaviť predstavy, že riaditeľ VšZP je riaditeľom straníckej poisťovne, ktorá mení farbu vždy podľa výsledku parlamentných volieb. Druhým (a posledným!) strategickým partnerom za jednacím stolom je Zdravita, a.s., zastúpená takmer vždy výlučne MUDr. Pásztorom, jej predsedom s plnými právomocami za svojich členov, ktorý preberá ich poštu, odpovedá na ňu, rozväzuje i uzatvára zmluvy. Členov informuje podľa svojho uváženia. Myslím si, že na to treba mať naozaj nevoľnícku dušu, odovzdať niekomu do rúk plné moci bez toho, mať možnosť akokoľvek zasiahnuť do vyjednávania „tútora“ s protistranou, to všetko len za sľub, že „nemusíš sa o nič starať“. Dôkazom tohto tvrdenia je napríklad tento fakt: Cena za bod v ŠAS za posledných 5 rokov narástla iba o 0,0012453 Eura ( v prepočte 6,9%). Ak by sa mal zohľadniť čo len inflačný koeficient, cena bodu za posledných 5 rokov by sa musela navýšiť o vyše 12%, nehovoriac už o zodpovedajúcich navýšeniach celkového finančného rozsahu. Sme informovaní o tom, že členovia Zdravity s týmto vývojom nesúhlasia rovnako, ako aj naši členovia. Aký je rozdiel? Ten, že zodpovednosť za tento vývoj nesú oni sami, ako sa teraz konečne ukázalo, keď vyšlo najavo „strategické spojenectvo“ Zdravity a VšZP, aj keď na to doplácajú doslova všetci. Myslím si, že práve „stabilita“ ceny bodu je pravý dôvod, pre ktorý aj toto spojenectvo vzniklo a ktorú garantuje.

Prečo riaditeľ VšZP, a.s. Forai nechce jednať so SLÚŠ?

Medicínu robíme z presvedčenia, čo je pre neho nepochopiteľné. Naši zástupcovia jediní majú skutočný prehľad o legislatíve a nedajú si vnucovať záväzky nad rámec zákona pomocou dezinterpretovanej legislatívy. Systematicky požadujeme navýšenie ceny bodu aj finančných rozsahov na výkony. Nikdy sme nezradili svojich členov, ale ani pacientov za osobné výhody, nie sme biele kone finančných skupín, ani politicky krytých podnikateľov s verejnými prostriedkami, nie sme veľkopodnikatelia, ktorí používajú svojich členov ako prostriedok na vydobytie svojich osobných a úzkych skupinových záujmov a nikdy sme nezradili lekársky stav. To sú vlastnosti, ktoré nám sťažujú prístup k jednaniam s každým straníckym riaditeľom VšZP, a.s. pod rôznymi zámienkami. Vždy, keď nastáva kritické obdobie pre ambulantných lekárov, keď sa presadzuje niečia snaha o absolutizáciu jeho postavenia na zdravotníckom trhu, snaha o naše vylúčenie z jednaní vždy kulminuje.

Áno, je pravda, že zdravotným poisťovniam sme odmietli poskytnúť zoznam našich členov. Je to rozhodnutie valného zhromaždenia SLÚŠ, ktoré zabránilo šikanovaniu našich členov v čase vzniku organizácie, keď s rastúcou silou nášho vplyvu začala vadiť najmä dnešným „strategickým partnerom“. Tvrdenie Foraia, že „to neviem“ preukázať, je lož. Máme a vždy sme mali aktualizované zoznamy členov SLÚŠ. Akokoľvek, vzhľadom na to, že generálne riaditeľstvo VšZP,a.s. je ako jediné kompetentné upravovať zmluvy a cenu bodu s poskytovateľmi,  v zmysle platnej legislatívy je riaditeľ štátnej verejnej zdravotnej poisťovne VšZP,a.s. Forai povinný jednať s každým obchodným partnerom, teda ZZ, s ktorým má podpísanú zmluvu, aj keby išlo o jediné. V tomto bode je presadzovanie straníckeho uvažovanie riaditeľa Foraia do obchodným vzťahov evidentné. Aplikovať dohody so Zdravitou v oblasti cenotvorby na všetkých obchodných partnerov je neprípustné.

Ako budeme reagovať? VšZP dostane poverenia, ale hneď ako tak urobíme, budeme požadovať revíziu všetkých dohôd so Zdravitou, najmä však častí, ktoré pokladáme za nevýhodné pre špecialistov. Zmluvy, nepredjednané vopred s poskytovateľmi, navyše zasielané na podpis až po nadobudnutí platnosti, sa dajú hodnotiť ako zmluvy podpísané v časovej tiesni, alebo pod nátlakom. Všeobecné zmluvné podmienky vo vzťahu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – zdravotná poisťovňa sú nevyvážené, poskytovateľ nemá žiadne práva.

Dovoľte mi ešte reakciu na niektoré ďalšie vyjadrenia riaditeľa Foraia v ZN.

  • Aké právo má VšZP,a.s. hovoriť v súvislosti s uzatvorením zmluvy o limite 30 ordinačných hodín na týždeň u poskytovateľa, ktorému určila limit úhrady za výkony, ktorý pokryje len 8 hodín práce v ambulancii? Kto mu zaplatí ďalších 22 hodín? Akým právom MUDr. Pásztor hovorí v tejto súvislosti o „slušnom kompromise“? Prečo SLK mlčí?

  • Napriek tomu, že VšZP,a.s. celé roky tvrdila, že sieť špecialistov je predimenzovaná, ročne vydávala okolo 100 nových zmlúv, samozrejme aj v oblastiach, kde už špecialisti z danej špecializácie zastúpení boli. Nemôžeme sa vyhnúť dojmu, že sa tak dialo na straníckom princípe. Nepredpokladáme preto, že riaditeľ Forai chce do svojho „obľúbeného Námestova“ poslať nejakého straníckeho nominanta, alebo trebárs finančné skupiny, aby tam vykonali blaho pre pacientov.

  • Ako príklad nepravdivosti tvrdenia riaditeľa VšZP o „nebyrokratických“ postupoch VšZP uvediem nasledujúci príklad: V Brezne roky márne požaduje pacientmi vyhľadávaný gastroenterológ, MUDR. Jozef Tkáčik st., náš člen, aby mu navýšili objednaný finančný rozsah, mesačne vykonáva nezaplatené výkony za 600,-Eur. Naproti tomu, gastroenterologická ambulancia v nemocnici ledva naplní úväzok lekára 0,2, ale z poisťovne nemocnici oznámili, že jej navyšujú úväzok na 0,6 a to aj bez toho, aby si takéto ordinačné hodiny dala nemocnica vopred schváliť na VÚC.

  • V súvislosti s úvahami VšZP,a.s o zániku zmluvy zdravotníckeho zariadenia pri zmene garanta: Môže sa tak stať napríklad v súvislosti s dlhšou práceneschopnosťou poskytovateľa, alebo pri odovzdávaní ambulancie napríklad svojmu potomkovi. Je treba povedať, že toto riziko hrozí len malým zdravotníckym zariadeniam (ďalej ZZ). Vidíme to ako ďalší dôkaz snahy o likvidáciu malých ZZ v prospech veľkokapitálových a stranícky krytých zdravotníckych zariadení.

V Košiciach, dňa 9. Apríla 2014 MUDr. Andrej Janco, v.r., prezident SLÚŠ