Dňa 30.júla 2018, počas dovolenky, sme obdržali e-mailom upozornenie Odboru zdravotníctva a sociálnych vecí pri Košickom samosprávnom kraji, ktorým dáva poskytovateľom ambulantnej starostlivosti  do pozornosti povinnosť zabezpečiť zastupovanie počas akejkoľvek neprítomnosti na ambulancii v plnom rozsahu, nielen akútne stavy a zakazuje pacienta odkázať na pohotovostnú, respektíve príjmovú ambulanciu pri lôžkovom zariadení. Odvoláva sa na príslušnú legislatívu.

Dovoľujeme si upozorniť kompetentných, že uvedená požiadavka je predovšetkým u špecializovaných ambulancií pri súčasnom stave zdravotníctva nereálna z nasledujúcich dôvodov:

1.Poskytovateľ ambulantnej ZS je v zmysle §79 ods. 1 písm. j/ zákona č. 578/2004 Z.z. povinný „zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju; uvedené sa nevzťahuje na poskytovate¾a ústavnej zdravotnej starostlivosti“.

2.V zákone nie je uvedené, že musí zabezpečiť aj neodkladnú zdravotnú starostlivosť, určený je len rozsah výkonov. Takisto zákon nezakazuje určiť na zástup príjmovú ambulanciu lôžkového zariadenia. Nie je určené ani miesto zdravotníckeho zariadenia, v ktorom by malo byť zabezpečené zastupovanie  a ani vzdialenosť k danému zariadeniu. Rovnako nie je stanovený počet dní alebo hodín neprítomnosti, od koľkých má byť zastupovanie zabezpečené.  Veľkokapitálové polikliniky inkasujú nemalé paušálne ročné platby od pacientov.

3.Drobné súkromné ambulancie poskytujúce špecializovanú zdravotnú starostlivosť nemajú určené spádové územie pacientov a nemajú ani paušálne úhrady  od poisťovní, ani od pacientov v spádovom území. Úhrady od zdravotných poisťovní za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sú obvykle limitované, nad stanovený limit poisťovňa neposkytuje úhradu. Požadovať , aby niekto vykonával prácu na vlastné náklady a bez nároku na úhradu nemá oporu v zákone. 

4.Podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona è. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov – samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia

5.a o potreby svojich obyvate¾ov, pritom najmä utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva.   

6. Vaše predstavy o podmienkach sa naplnili  aj pomocou písm. e) citovaného odseku: „e) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvate¾ov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja“.   KSK investoval do veľkokapitálových súkromných zariadení, preto môže legitímne požadovať od uvedených zariadení aj zabezpečenie činností,  ktoré podfinancované a nepodporené ani KSK drobné súkromné zariadenia nezvládnu zabezpečiť.  Ak bude samosprávny kraj požadovať plnohodnotný zástup napr. na detskej gastroenterologickej ambulancii, kde vykonávajú endoskopické vyšetrenia u detí od 4000g a USG vyšetrenia, alebo diabetologickej ambulancii s kvalitným ambulantným nastavením diabetika na intenzifikovanú inzulínovú liečbu v priebehu maximálne 3 dní, z ktorých vyšetrenia a konzultácie v rozsahu 2 dní poisťovne, ani pacient neuhrádzajú, tak  zastupujúcu ambulanciu s uvedeným rozsahom výkonov nenájdeme.

7.Špecializované ambulancie si pacientov objednávajú, nemajú povinné spádové územie a v niektorých regiónoch sa väčšina odborností nenachádza, z niektorých špecializácií je celoslovenský nedostatok špecialistov. Na čas plánovanej  dovolenky si špecialista pacienta neobjednáva, ak zdravotnícke zariadenie neposkytuje zdravotnú starostlivosť pre náhly výpadok z technických príčin, iný poskytovateľ je alebo veľmi vzdialený  alebo má plnú ambulanciu vlastných objednaných pacientov, prípadne má v inom čase ordinačné hodiny, neposkytuje na plný úväzok starostlivosť v danom odbore alebo nemá zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Preto je nereálne odkladnú starostlivosť zabezpečiť. Neodkladnú starostlivosť je schopný poskytnúť všeobecný lekár, ktorého právomoci sa rozšírili a v prípade, že je stav ambulantne nezvládnuteľný, musia ho ošetriť v rámci jednodňovej ambualtnej starostlivosti alebo hospitalizovať v lôžkovom zariadení.

8.V Slovenskej republike je nedostatok špecialistov, ktorý za súčasných podmienok  pre ich činnosť neustále klesá a pretože podmienky ako aj atmosféra pre prácu sa neustále zhoršujú, počet lekárov aj zdravotných sestier bude klesať aj naďalej. Sieť špecializovaných ambulancií je nedostatočná na zabezpečenie zástupu u ambulantného poskytovateľa.

9.Platby od zdravotných poisťovní poskytovateľ  obzvlášť v interných odboroch bez výkonov viazaných na prístrojové vybavenie a vo všetkých pediatrických odboroch nedostáva dostatočné na to, aby počas dovolenky alebo vzdelávacieho podujatia svojich zamestnancov si mohol dovoliť zamestnať zástup vo svojom zdravotníckom zariadení. Navyše  pri každom administratívnom úkone alebo predpise liekov hrozia poskytovateľovi nemalé pokuty, takisto aj pri inom pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je zodpovedný zamestnávateľ. 

10.Vzhľadom na uvedené, zamestnať špecialistu, ktorý by podcenil hroziace postihy za administratívne pochybenia je riziko. Špecialisti, ktorí by sa zamestnali na zástup nie sú k dispozícii a za plat, ktorý by  mohol drobný súkromný poskytovateľ ambulantnej starostlivosti zaplatiť, by kolegovia z (rôznymi spôsobmi dotovaných) štátnych a veľkokapitálových súkromných zriadení  neboli ochotní nastúpiť. Celkový príjem ambulancie súkromného špecialistu, z ktorého musí hradiť celú prevádzku s prístrojmi, zamestnancami a rôznymi inými zbytočnými povinnosťami, sa rovná  čistému príjmu samotného lekára špecialistu v lôžkovom zariadení. 

11.Príkaz na zastupovanie nielen u akútnych stavov svedčí pre absolútne nereálnu predstavu o stave zdravotníctva a práci na ambulanciách. Lekári špecialisti majú problém vo vlastnej ambulancii ošetriť akútne stavy svojich pacientov  a termíny na odkladnú zdravotnú  starostlivosť sú obsadené objednanými pacientami  na mesiace dopredu.   Akútny stav od odkladného je problém odlíšiť bez vyšetrenia, hlavne u pacienta, ktorého lekár vidí prvý raz. Pacienti obvykle považujú každý svoj problém za akútny a chceli by ho riešiť neodkladne.

12.Desiatky rokov sa príjem drobných poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti znižuje, povinnosti sa navyšujú a podmienky pre prácu sa zhoršujú. Celé obdobie naproti tomu sú rôznymi mechanizmami dotované veľkokapitálové zdravotnícke zariadenia ambulantné aj lôžkové a podobne aj štátne zdravotnícke zariadenia.  Vzhľadom na tieto skutočnosti, preto musia z poskytnutých výhod pre prijímateľov  vyplývať aj určité povinnosti navyše oproti tým, ktorí žiadne výhody nepožívali a  zvýhodňovanie bolo na ich úkor.

13.Týmto si Vás dovoľujeme upozorniť, že Váš príkaz pre drobné súkromné zdravotnícke zariadenia špecializovanej ambulantnej starostlivosti je nesplniteľný z objektívnych dôvodov a zohľadňuje stav zdravotníctva  v SR z minulého storočia. V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosti , že Košický samosprávny kraj ( ďalej KSK) opakovane finančne podporil  veľkokapitálové polikliniky ako aj nemocnice  v súlade s plánovanou stratégiou zdravotnej politiky KSK.

14.Špecializované ambulancie si pacientov objednávajú, nemajú povinné spádové územie a v niektorých regiónoch sa väčšina odborností nenachádza, z niektorých špecializácií je celoslovenský nedostatok špecialistov.

15.Na čas plánovanej  dovolenky si špecialista pacienta neobjednáva, ak zdravotnícke zariadenie neposkytuje zdravotnú starostlivosť pre náhly výpadok z technických príčin, iný poskytovateľ je alebo veľmi vzdialený  alebo má plnú ambulanciu vlastných objednaných pacientov, prípadne má v inom čase ordinačné hodiny, neposkytuje na plný úväzok starostlivosť v danom odbore alebo nemá zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Preto je nereálne odkladnú starostlivosť zabezpečiť.

16. Neodkladnú starostlivosť je schopný poskytnúť všeobecný lekár, ktorého právomoci sa rozšírili a v prípade, že je stav ambulantne nezvládnuteľný, musia ho ošetriť v rámci jednodňovej ambualtnej starostlivosti alebo hospitalizovať v lôžkovom zariadení.

 

Záverom Vás upozorňujem, že povinnosti pre poskytovateľov stanovené KSK v Usmernení č.3/2017 sú nad rámec zákona a   pri súčasnom stave zdravotníctva sú nenaplniteľné. Na súčasnom stave sa svojou politikou v KSK podieľal aj Odbor zdravotníctva a sociálnych vecí so všetkými svojimi zamestnancami a tak je to vnímané verejnosťou aj poskytovateľmi.

 

Zlepšenie zdravotníctva nedosiahnete politikou zastrašovania malých ambulancií postihmi a interpretáciou zákona v prospech veľkokapitálových zariadení.  Riešením je  podpora malých ambulancií, ktoré vykonávajú stále väčšinu slabo platených  zdravotníckych činností, ale pre pacienta obvykle najdôležitejších a v ktorých sa pacient lekára najľahšie nájde.

 

Oznamovaciu povinnosť  o zastupovaní v neprítomnosti v zmysle zákona si lekár splní  pri plánovanej dovolenke, školení alebo PN, keď nie je zastihnuteľný žiadny zdravotnícky zamestanec v ambulancii , zaslaním informácie na KSK o zastupovaní v zdravotníckom zariadení, ktoré je dostupné, t. j. napr. aj v akútnych prípadoch zastupovanie v príjmovej  ambulancii lôžkového zariadenia za predpokladu, že nemá objednaných žiadnych pacientov.