Odpoveď Slovenskej lekárskej únie špecialistov k VšZP, a.s. na návrh zmluvnému dodatku zasielaného poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

S Vami v týchto dňoch zasielaným návrhom dodatku zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nesúhlasíme. Obsahuje pre poskytovateľa záväzky nad rámec zákona a pre Poisťovňu právomoci nad rámec zákona. Štatutári Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. ( ďalej Poisťovňa)nemôžu požadovať ako podmienku zazmluvnenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov ustanovenia nad rámec zákona, inak naplnia skutkovú podstatu trestného činu.

Žiadame vypustiť z návrhu zmluvného dodatku nasledovné:

1. Odborné hodnotenie poskytovateľa na základe nákladovosti a stanovenie limitu objednanej zdravotnej starostlivosti.

Poskytovateľ je zodpovedný za správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Spektrum nákladovo náročných pacientov v súvislosti s ich klinickým stavom sa líši v závislosti od regiónov, spektra výkonov, ktoré poskytovateľ poskytuje, špecializácie na určité diagnózy v rámci jednotlivých odborností a takisto aj od toho, či poskytovateľ poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť len ako doplnok všeobecnej ambulancie. Napr. v detskej gastroenterológii, hepatológii a výžive na plný úväzok s poskytovaním endoskopických výkonov je len 5 ambulancií v celej SR a aj tie majú rôzne spektrum pacientov. Podľa Vášho hodnotenia majú práve títo poskytovatelia 0% odbornosť. Porovnávate kolegov, ktorí preferujú telemedicínu s kolegami, ktorí vyšetrujú pacientov a robia odbery biologického materiálu, aby správne vydiferencovali stav a to sa vzťahuje aj na všeobecné ambulancie. Vaša metodika prisúdi kolegom, ktorí dôsledne vyšetria pacienta, prípadne sú schopní poskytnúť širšie spektrum špecializovaných výkonov a postupov v rámci daného odboru, odbornosť 0%. Vzhľadom na uvedené, si dovoľujeme tvrdiť, že Váš návrh zmluvného dodatku je likvidačný pre dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre Vašich poistencov a má aj celkovo negatívny vplyv na smerovanie zdravotníctva v SR.

2. Žiadame vypustiť požiadavku na vyhradenie 2 hodín ordinačného času týždenne pre poistencov Poisťovne.

Je to diskriminačná požiadavka voči poistencom ostatných poisťovní, u ktorých máme zazmluvnené poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas celého času ordinačných hodín. Navyše uvedená požiadavka je diskriminačná aj voči nám, lebo ste ju nezahrnuli do zmlúv so všetkými poskytovateľmi, napriek rovnakému finančnému ohodnoteniu.

3. Podmieniť úhradu správne poskytnutej zdravotnej starostlivosti telefonickou zdravotnou radou zápisom do eZdravia je neprijateľné a takisto limitácia telefonických zdravotných rád na 3x mesačne je u pacientov v ťažkom klinickom stave alebo pri nastavovaní na novú liečbu neadekvátna. Nie každý pacient súhlasí s cirkuláciou jeho zdravotných údajov na internete a je to jeho právo zaručené legislatívou Európskej únie, ktoré môže vyjadriť podpisom informovaného nesúhlasu. Uvedená skutočnosť nie je dôvodom, aby ste neuhradili Vášmu poistencovi, ktorý si platí verejné zdravotné poistenie, poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

S pozdravom

MUDr. Alena Jancová v.r., hlavná koordinátorka SLÚŠ pre zdrav. poisťovne a legislatívu

Na vedomie: minister zdravotníctva