Nízkokapitálové súkromné špecializované ambulancie majú od svojho vzniku príjem výlučne z úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Ocenenie  poskytnutých výkonov  je  dlhodobo podnákladové a preto ak chcú prežiť, musia ošetrovať  veľké počty pacientov.  Počas  povinných školení, dovolenky alebo práceneschopnosti zamestnancov musia platiť náklady spojené s prevádzkou zariadenia, platy a odvody za zamestnancov a nemajú žiadny príjem. Recidívu rakovinového ochorenia riešil pred rokmi kolega  z obavy, aby finančne nezruinoval rodinu , samovraždou na ambulancii. Opakovane sme upozorňovali na problém. Naposledy nám boli odpoveďou zmanipulované čísla  objednané ministerstvom zdravotníctva od agentúry, ktorá uvádzala nárast príjmov ambulancií a platov súkromných lekárov  za posledné roky.  Podľa prezentovaných záverov sú priemerné  platy súkromných špecialistov na ambulanciách takmer vo výške celkového príjmu ambulancií od zdravotných poisťovní, z ktorého musia byť financované všetky náklady spojené s prevádzkou zdravotníckeho zariadenia , vrátane platov zamestnancov  a odvodov. 

Zástupca mimovládnej organizácie, ktorá  predmetnú „analýzu“  pre MZSR obstarala uviedol, že do súboru, ktorého výsledky prezentuje vybral  z verejne dostupných údajov  všetky obchodné spoločnosti, ktoré uvádzajú  ako štatistický kód hlavnej činnosti poskytovanie zdravotnej starostlivosti a poskytujú zdravotnú starostlivosť len v jednej špecializácii. Sumy, ktoré agentúra prezentovala a ministerstvo nimi argumentovalo nás zaskočili, pretože príjmy nášho zdravotníckeho zariadenia od zdravotných poisťovní na jednotlivé ambulancie boli hlboko pod prezentovanými priemermi v daných odbornostiach napriek tomu, že máme veľa pacientov z početných kútov Slovenska. Tak sme si urobili vlastný prieskum. Poznáme poskytovateľov, vieme, ktoré obchodné spoločnosti majú príjmy len od zdravotných poisťovní a ku ktorým sa pripojili podnikateľské aktivity príbuzných, aj keď je naďalej uvedená hlavná činnosť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Dospeli sme k zisteniu, že príjmy, ktoré zahrnula agentúra do hodnotenia majú obchodné spoločnosti, ktoré zastrešujú aj podnikateľské aktivity rodinných partnerov  v IT sektore, v stavebníctve, v obchode, v reklame a v cestovnom ruchu . 

Naše závery potvrdzuje aj popis metodiky zástupcom predmetnej neziskovej organizácie pre známy portál: „Údaje o priemerných zárobkoch lekárov podľa INEKO „vychádzajú z oficiálne priznaných príjmov a uplatnených nákladov uvedených v účtovných závierkach poskytovateľov.“ Experti tiež zdôraznili, že do analýzy zahrnuli len ambulancie, ktoré sú právnickými osobami a poskytujú zdravotnú starostlivosť iba v jednej odbornosti.“  

Výsledky prezentované agentúrou splnili  účel objednávateľa, ale ak by mali byť skutočne seriózne, zahrňovali by výlučne  údaje  o platbách zdravotníckym zariadeniam zo zdravotných poisťovní a tie sú diametrálne odlišné. Naproti tomu za posledné roky enormne narástli povinné náklady nízkokapitálových  súkromných  ambulancií na činnosti, ktoré absolútne nesúvisia s kvalitou  poskytovania zdravotnej starostlivosti a musia byť realizované a financované na jej úkor.

Na preukázanie nášho tvrdenia nie sú potrebné žiadne ďalšie dôkazy, keď  sú známe fakty, že napríklad ambulancie s internými odbormi pri plnom mesačnom  nasadení bez voľných dní pred pandémiou  mali priemerný  príjem od zdravotných poisťovní  4500 Euro. Pritom  v  zmysle platného zákona  minimálna základná zložka  platu začínajúceho lekára v lôžkovom zariadení  bez špecializácie v roku 2020 je 1267Euro bez ďalších príplatkov, čo predstavuje pre zamestnávateľa náklad 1713Euro,  minimálna základná zložka platu špecialistu bez ďalších príplatkov  je v lôžkových zariadeniach 2330 Eur predstavujúce náklad zamestnávateľa 3150 Euro, plat špecializovanej ambulantnej  sestry predstavuje náklad zamestnávateľa minimálne 1300 Euro, to sme ešte nezahrnuli náklady na stravné lístky, poistné, nájomné, médiá, IT, kancelárske potreby,  upratovanie, odvoz  a spaľovanie biologického odpadu, povinné poistenie,  dopravu, registračné poplatky na odborné vzdelávacie podujatia pre zamestnancov, zdravotnícky materiál, dezinfekciu, prístrojové vybavenie, účtovníctvo, členstvo v odborných spoločnostiach,… Jednoducho tieto čísla nepustia. Lekári  v súkromných ambulanciách súčasne vykonávajú aj manažérsku činnosť  a zabezpečujú kompletnú hospodárskotechnickú správu, za čo sú v lôžkových zdravotníckych zariadeniach platení ďalší zamestnanci.  Nízkokapitálové zariadenia nikdy negenerovali dlh, pretože by  nikdy neboli oddĺžené.  Deficit  týchto zdravotníckych zariadení bol obvykle vyrovnávaný z rodinných rozpočtov alebo z podnikania v iných oblastiach. 

Opakovane upozorňujeme kompetentných, že pri pokračovaní nastoleného trendu v Slovenskej republike nebude mať kto liečiť.

Pri každom našom pokuse navodiť skutočne odbornú diskusiu o danej problematike bez  výlučnej účasti motivovaných odsúhlasovačov, kde by boli vypočutí aj ľudia z praxe, ktorí si uvedomujú svoju zodpovednosť v systéme, je odpoveďou stále sofistikovanejšie zavádzanie alebo zastrašovanie. Jasne to bolo naformulované v spomínanej, ministerkou Kalavskou objednanej, analýze mimovládnej neziskovej organizácie INEKO ako to priznali pre portál vysetrenie.sk 5.6.2019: „Cieľom analýzy podľa expertov nebolo hodnotiť výšku zárobku ambulantných lekárov, ale skvalitniť informáciami o financovaní zdravotníctva a odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov verejnú debatu.“ 

Mediálne kampane robia lekárov zodpovednými za chybné rozhodnutia politikov a za dopady rozhodnutí  ekonómov  a teoretikov  v  rezorte na prax, t.j. na pacientov. Uvedené skutočnosti  sú dôvodom, prečo je v Slovenskej republike nedostatok lekárov, ľudia umierajú na vyliečiteľné choroby a priemerný vek  špecialistov dosahuje 60 rokov.  

Protiepidemické opatrenia počas pandémie spôsobili pokles počtu vyšetrení v špecializovaných ambulanciách a výrazný vzostup nákladov na dezinfekciu a ochranné prostriedky. Napriek tomu, že väčšina lekárov špecialistov patrí práve do rizikovej skupiny vo vzťahu k nákaze, sú k dispozícii svojim pacientom.  Rovnakí  občania  z iného odvetvia sú vyzývaní ostať doma a čakať na bezplatné jedlo rozvážané dobrovoľníkmi alebo silovými zložkami.  

Čakacie lehoty na objednanie na špecializovanú ambulanciu sú dlhé, ale pacienti vystrašení na smrť z rizika nákazy veľmi často ani nezrušia  dohodnutý termín a jednoducho neprídu, pričom iní pacienti   čakajú  so subjektívnymi  ťažkosťami na netrpezlivo na svoj  termín . Poskytovatelia  za týchto okolností  nemôžu  podnákladové  ceny  vyrovnať tým, že ošetria všetkých  objednaných pacientov, nielen  vážne  chronické alebo akútne neodkladné stavy. Každý ošetrený pacient  za týchto podmienok znamená pre súkromných ambulantných  špecialistov finančnú stratu.  Vzhľadom na dlhodobo  regulované  podfinancovanie  si nemohli vytvoriť  „finančné vankúše“  ako sa to darí schopným podnikateľom v iných oblastiach a tak druhý mesiac pracujú so stratami, musia pritom uhrádzať všetky paušálne finančné záväzky a platy i odvody  zamestnancom. Platby od zdravotných poisťovní  za poskytnuté výkony v apríli obdržia až začiatkom júna, takže nemajú  známe tržby ako iné obchodné spoločnosti.  Štát im za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov a suplovanie lôžkových zariadení zatiaľ neposkytol žiadnu podporu. Koniec mimoriadneho stavu je zatiaľ v nedohľadne a tak aj straty nízkokapitálových špecializovaných ambulantných zdravotníckych zariadení  majú nekonečnú perspektívu. Tieto straty už nie je možné sponzorovať z rodinných rozpočtov, preto viaceré  špecializované ambulantné zdravotnícke zariadenia svoju činnosť ukončia. Ich podiel práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti  nie je možné zabezpečiť. 

Telemedicína je riešením pre tých, ktorým nič nehovorí prínos fyzikálneho vyšetrenia pacienta a diagnostiku by radi nahradili softvérom s odporúčanými postupmi. Pre skúseného lekára, ktorý  vážne bral svoju prácu, sú tieto zistenia v spojení so zdravým rozumom a vlastným ( nie počítačovým ) vyhodnotením laboratórnych nálezov, nenahraditeľné. Telemedicína za určitých okolností môže nahradiť niektoré kontrolné vyšetrenia u lekára, ktorý pacienta  už pozná.  Ak majú informačné technológie nahradiť  nedostatok  špecialistov nie je to víťazstvom pacienta, ale IT firiem ( aj keď je to pacientom podsúvané ako ich výhoda).   

Pád súkromného  špecializovaného ambulantného sektora   počas  koronavirózy  by mal  aj vážne politické následky. 

Väčšina spoločnosti už  pochopila, že mediálnym  zavádzaním, obviňovaním zdravotníkov sa nesprávne rozhodnutia politikov s dopadmi na  zhoršovanie   kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti   nedajú dlhšie kamuflovať.

Vzhľadom na uvedené, si dovoľujeme pripomenúť Váš verejný  pokyn ministrovi zdravotníctva                   MUDr. Marekovi Krajčimu, dohodnúť so zdravotnými poisťovňami garanciu minimálnej mesačnej platby 75% priemerných mesačných úhrad špecializovaným ambulantným zdravotníckym zariadeniam  za rok 2019. 

So súkromnými zdravotnými poisťovňami sme tieto jednania ukončili a dohodli sme podmienky na prežitie. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.  sa zatiaľ k žiadnej garancii paušálnej mesačnej platby bez následného ročného zúčtovania  nezaviazala. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni je jediným akcionárom štát. Zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti na úrovni doby je Ústavou SR zaručeným právom  každého občana SR. Podpora  štátu pre nízkokapitálové špecializované  ambulantné zdravotnícke zariadenia, ktorým doteraz nikdy žiadna pomoc nebola poskytnutá a  dlhodobo boli diskriminované,  by mala byť  tentoraz  zabezpečená  s doložkou mimoriadneho zreteľa ako prevencia verejného ohrozenia zdravotnej  bezpečnosti občanov. Po krachu  špecializovaných ambulancií , vzhľadom na priemerný vek a zdravotný stav lekárov, následky  už nevyrieši ani vyhlásenie mimoriadneho stavu.

Vážený pán premiér, žiadame Vás , aby  ste  sa  osobne zasadili o vyriešenie tohto  problému, ktorého podcenenie by mohlo mať závažné dopady pre celú spoločnosť. 

Za pochopenie ďakujeme a prajeme veľa síl pre  úspešné racionálne rozhodnutia v tomto extrémne náročnom období.  S pozdravom

                             MUDr. Andrej Janco  v.r.,  prezident  Slovenskej lekárskej únie špecialistov

MUDr. Alena Jancová v.r., hlavná koordinátorka  SLÚŠ pre legislatívu a kontakt so zdrav. poisťovňami 

Na vedomie:

MUDr. Marek Krajči, minister zdravotníctva SR, minister@health.gov.sk

Mgr. Jana Cigániková, MBA, predsedníčka Výboru pre zdravotníctvo NRSR, jana.ciganikova@nrsr.sk

Ing. Vladimír Turček, PhD, generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., vladimir.turcek@vszp.sk