Slovenská lekárska únia špecialistov vždy dôsledne na jednaniach so zdravotnými poisťovňami a s orgánmi štátnej správy zastupovala záujmy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zmysle slušných podmienok pre činnosť. Má fundovaný jednací team, ktorý ovláda legislatívu a pozná podmienky v teréne, preto včas odhalí záludnosti niektorých zmluvných alebo legislatívnych návrhov. To nevyhovuje kompetentným v čase, keď sa chystá v sieti ambulantných lekárov „veľký tresk“. Aj to je jeden z dôvodov, prečo riaditeľ VšZP Ing. Forai odmieta prítomnosť zástupcov SLÚŠ na jednaniach o sieti a cene práce ambulantných lekárov. Naša organizácia vždy presadzovala informovanosť lekárov o podmienkach ich práce, lebo jedine tak môžu mať vplyv na kreovanie podmienok v zdravotníctve.

Rozhodovanie o podmienkach lekára a pacienta v zdravotníckom zariadení nemôžu prenechať úradníkom  za zeleným stolom bez spätnej väzby z terénu. Adekvátnu spätnú väzbu nemôžu úradníkom zabezpečiť ani  veľkopodnikatelia z terénu a títo logicky môžu len naoko zabezpečovať záujmy drobných ambulantných zariadení, keď sami majú majetkovú spoluúčasť na celkom inej kategórii zdravotníckych zariadení, pre ktorú sú lekári zaujímaví len ako lacní zamestnanci, vykonávajúci pokyny v záujme vyššieho zisku majiteľov za každú cenu.

Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli požiadať všetkých lekárov  a zdravotnícke zariadenia o poskytnutie písomného splnomocnenia na jednania na príslušných úrovniach o podmienkach poskytovania zdravotnej zdravotnej starostlivosti s tým, že oprávnenie na právne úkony v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a  na prijímanie písomností si poskytovatelia ponechajú.

Plnomocenstvo sa nachádza v súboroch na stiahnutie.

Slovenská lekárska únia špecialistov bude na základe písomne udelenej plnej moci  dôsledne strážiť a predkladať  návrhy na riešenie zmluvných vzťahov a podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
Za Koordinačnú radu SLÚŠ
MUDr. Andrej Janco, v.r. prezident