Vážení kolegovia,

zmluvy so zdravotnými poisťovňami sa postupne dodatkami za asistencie zástupcov niektorých zdravotníckych organizácií menia tak, že poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti začína preberať na seba povinnosti zdravotnej poisťovne, dobrovoľne preberá na seba všetky riziká, straty  a  pritom mu zostáva  forenzná zodpovednosť za zdravotný stav pacienta. V blízkom čase  využijeme právne možnosti na zastavenie uvedeného smerovania zmluvných vzťahov.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.:

Zaslaný dodatok zmluvy odporúčame podpísať. V prílohe podpísaného dodatku zaslať list s nasledujúcim textom:

Nesúhlasíme s finančným ohodnotením poskytovateľa pomocou individuálnej pripočítateľnej položky (IPP) závislej od tzv. koeficientu efektívnosti (KEF)“. Poskytovateľ, ktorý vykáže nízky KEF nemusí byť práve ten, ktorý je skutočne neefektívny. Môže to byť poskytovateľ, ktorého vyhľadávajú pacienti v zložitom klinickom stave preto, lebo je schopný prevziať na seba zodpovednosť a ich problémy riešiť. S tým súvisia obvykle vyššier náklady na SVaLZy a na výkony, prípadne prechodne aj na lieky práve v sledovanom období u poistenca. V niektorých odboroch sú výkony, ktoré nerobia všetci poskytovatelia, lebo je k tomu vyžadovaný osobitý certifikát alebo prístrojové vybavenie. V týchto odboroch vykonáva príslušne vybavené zdravotnícke zariadenie výkony na žiadosť pre iných poskytovateľov v danom odbore. Paušálnym zavedením KEF sa môže stať, že poskytovatelia sa budú vyhýbať náročnej diadnostike, aj pacientom v ťažkom klinickom stave. V konečnom dôsledku budú náklady na poistenca vyššie, čo  nebude efektívnym vynaložením prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Uvedený prístup v odmeňovaní navádza poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na častejšie odosielanie pacientov na hospitalizáciu, čím sa náklady  pre poisťovňu neúmerne zvýšia.  

Podľa  Čl.40 Ústavy Slovenskej republiky „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“

Príslušným zákonom je 577/2004 Z.z., Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na

základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a  Príloha k nariadeniu č. 776/2004 Z. z. zoznam výkonov.   Zmenou pravidiel úhrad sa nemení predmet ani rozsah zodpovednosti jednotlivých článkov systému zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ je, nezávisle na zmluvných podmienkach, stále zodpovedný za správne a včas poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zmysle  rozsahu  určenom zákonom.

Podľa zákona č. 578/2004 Z.z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinnosti poskytovateľa a zdravotníckeho pracovníka

podľa §79 písm. r) predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky v súlade s osobitným predpisom,

a §80 písm. e) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom.

ETICKÝ KÓDEX ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA ukladá zdravotníckemu pracovníkovi

vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie zdravotníckeho zariadenia, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť.

Medzi všeobecné povinnosti zdravotníckeho pracovníka podľa etického kódexu  patria:

(1) Stavovskou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je profesionálna starostlivosť o zdravie jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému životu od jeho počiatku až do konca s rešpektovaním dôstojnosti ľudského jedinca.

(2) Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je zachovávať život, chrániť, podporovať a obnovovať zdravie, predchádzať chorobám, mierniť utrpenie bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie, morálnu či rozumovú úroveň a povesť pacienta.

(3) Zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je byť za všetkých okolností vo svojich profesionálnych rozhodnutiach nezávislý, zodpovedný a spoľahlivý.

V súvislosti s výkonom povolania etický kódex ukladá v píslušných odsekoch nasledujúce povinnosti:

(1) Zdravotnícky pracovník v rámci svojej odbornej spôsobilosti a kompetencie vykonáva preventívne výkony, diagnostické výkony, liečebné výkony spôsobom zodpovedajúcim súčasným poznatkom vedy.

(8) Zdravotnícky pracovník nesmie sám alebo po dohovore s inými ordinovať neúčelné diagnostické, liečebné ani iné výkony.

(9) Pri predpisovaní a odporúčaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa zdravotnícky pracovník nesmie riadiť komerčnými hľadiskami, ale výlučne poznatkami lekárskej vedy, profesionálnym úsudkom, svojím svedomím a potrebou pacienta.

 

Na základe uvedeného máme za to, že poskytovateľ, ktorý dodržiava príslušné zákonné normy a nedosahuje koeficient efektivity zodpovedajúci rozsahu stanovenom poiusťovňou, podľa údajov, ktoré má v systéme výhradne poisťovňa, má na svoje liečebné postupy objektívne dôvody. Zohľadnením ukazovateľov efektivity, stanovených poisťovňou pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom získania komerčnej výhody vo forme platby od zdravotnej poisťovne by sa mohol poskytovateľ  dopustiť porušenia Ústavy SR, príslušných zákonov a práv pacienta. Zdravotná poisťovňa je oprávnená odmeňovať poskytovateľa za správne a včas  poskytnutú zdravotnú starostlivosť, t.j. za kvalitu zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytol v súlade so zákonom. Zdravotná poisťovňa nemôže finančne zvýhodniť poskytovateľa za to, že zdravotnú starostlivosť neposkytol. Zdravotná poisťovňa v rámci efektívneho vynakladania zdrojov verejného zdravotného poistenia môže zrušiť zmluvu s poskytovateľom, ktorý poskytuje nekvalitnú zdravotnú starostlivosť.  Nemôže žiadať poskytovateľa, aby za odplatu obral pacienta o to, na čo má v zmysle platného zákona nárok.

 

 

DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.:

 

Odporúčame účtovať základnú jednotkovú cenu bodu podľa  dodatku. Zaslať podpísaný jeden exemplár dodatku č. 5  s nasledujúcim vpísaným textom na záver:

 

Nesúhlasím s článkom I., II. dodatku , okrem  tabuľky Jednotková cena bodu v časti základná cena, pretože obsah dodatku je v rozpore so zákonom. Nesúhlasím s podmienkami zvýhodnenej ceny, pretože  Poisťovňa  odmeňuje poskytovateľa za administratívne  služby, ktoré nie sú súčasťou zdravotného výkonu a porušuje tým zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Ordinačné hodiny poskytovateľa nie sú určené na výkon výberu poistného. Program Bezpečné lieky (BL) má početné  nedostatky s negatívnym dopadom na pacienta, blokuje prevádzku ambulancie, predpis želaných interakcií  alebo liečby v zmysle plánovaného dlhšieho liečebného postupu, čo je obzvlášť nevýhodné  pre pacientov z regiónov vzdialenejších od zdravotníckeho zariadenia. Program BL zvyšuje riziko Poskytovateľa z porušenia zákona o ochrane osobných údajov, neúmerne navyšuje náklady poskytovateľa. Poisťovňa nemôže podmieňovať navýšenie úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť prijatím zmluvných záväzkov Poskytovateľa nad rámec zákona.