Dobrý deň,

Zasielame naše pripomienky a poznámky k navrhovanému textu spoločného memoranda MZSR, zdravotných poisťovní a organizácií, zastupujúcich zdravotnícke zariadenia.

Súhlasíme s navrhovaným textom spoločného  memoranda .  V článku I., ods. 1.2 došlo pravdepodobne k preklepu , lebo je uvedené 2x“ ústavnú zdravotnú starostlivosť“ , v 6. riadku navrhujeme opraviť slovo „ústavnú“ na „ambulantnú“.

Memorandum  sa uzatvára na určitý čas do 31.12.2019.  Vzostup platov u zdravotníckych zamestnancov nie je možný len na dobu určitú počas platnosti memoranda. Na základe uvedeného žiadame ponechať záväzok pre zdravotné poisťovne, že nebudú následne rôznymi mechanizmami  znižovať úhrady pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Medzi spôsoby znižovania úhrad patrí revízna činnosť, ktorá je v rozpore s popisom výkonov v zozname výkonov  a rôzne spôsoby degresných  úhrad výkonov , odôvodnených  nekontrolovateľnými  štatistickými výstupmi z informačného systému zdravotných poisťovní a tzv. kritérií efektivity, stanovených zdravotnými poisťovňami.  Dôsledkom „kritérií efektivity“ je podávanie symptomatickej liečby bez serióznej diagnostiky, za ktorú by bol lekár hodnotený ako neefektívny.  U pacienta sa pritom obvykle len tlmia príznaky , problém  sa zhoršuje, pribúdajú komplikácie a neskoršie riešenie je finančne oveľa náročnejšie.  

Vzhľadom na uvedené, považujeme za veľmi jednoduché riešenie  v súlade so zákonom znovuzavedenie  minimálnej ceny bodu za výkon ŠAS stanovenej cenovým výmerom MZSR ( tak ako je to v niektorých iných segmentoch zdravotníctva) .  Nekorektnú revíznu činnosť a uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  pod nátlakom by vyriešilo zriadenie  inštitúcie, ktorá by  ex offo kontrolovala súlad zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zákonom, ako aj výklad a interpretáciu  popisu výkonov zaradených do zoznamu výkonov.  Jedná sa o povinne odvádzané financie do zdravotného poistenia, preto  reálna kontrola korektného využívania verejných financií by bola žiadúca.   Nebolo by potom možné  investovať napr. do špacializovanej ambulantnej sféry spolu s liekmi zo skupiny A  v roku 2016 49mil.. Eur –DôVERA zdravotnou poisťovňou, a.s., na ostatné nevyšpecifikované náklady  45mil. Eur a na splátky bankového úveru 95miliónov, ktorý bol vybratý na údajné vyplatenie akcionára pri  fúzii zdravotných poisťovní  Apollo a Dôvera od bánk, medzi ktorými sú aj tie, v pozadí ktorých stojí rovnaká finančná skupina   ako za  poisťovňou DôVERA.   Okrem uvedených financií bol vykázaný aj zisk. Ak by sa stopol takýto únik financií zo systému, nebolo by potrebné poisťovať  memorandom využitie financií na úhradu zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia by pri adekvátnych úhradách za zdravotnú starostlivosť veľmi radi adekvátne zaplatili svojim zamestatncom.   

 S pozdravom              MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov.