Pozvánka

 

Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na

XXVIII. Valné zhromaždenie

Slovenskej lekárskej únie špecialistov,

 

ktoré sa uskutoční v  Košiciach, v hoteli KOŠICEHOTEL,

na Moldavskej ceste II. 51/2414 (budova Datacomp, oproti Obchodnému centru Optima, v smere na Rožňavu)

v sobotu , dňa 6. decembra 2014,

so začiatkom o 9.30 hodine

 

Vážení kolegovia, vážení občania, priatelia, špinavosti, ktoré sa dejú v zdravotníctve a ktoré sú bezprostrednou hrozbou zániku malých súkromných ambulancií, majú svoje hlboké korene. Tie prerastajú konanie všetkých doterajších politických garnitúr. Rozhodli sme sa, že zdravotníctvo vrátime do služieb občana, nebudeme ďalej ticho, nenecháme sa umlčať, nebudeme naďalej nedobrovoľnými spolupáchateľmi jeho deštrukcie. Musíme bojovať spolu, jedine tak môžeme byť úspešní. Táto pozvánka na otvorené valné zhromaždenie SLÚŠ je začiatkom našich protestov!

 

Podmienkou účasti každého hosťa je rešpektovanie rokovacieho poriadku a organizačných pokynov tohto zhromaždenia.

 

Program

Registrácia:      od 9.00 h – 9.30 h

Uzavreté zhromaždenie   (výlučne členovia SLÚŠ)

9.30 – 9.40   

Voľba návrhovej, mandátnej, volebnej a revíznej komisie

Správa o hospodárení, návrh rozpočtu a ich schválenie (A. Kočišová, v z. MUDr.A.Jancová)

9.40 –  9.55  

Návrh a schválenie upravených stanov

 

Otvorené zhromaždenie   (členovia SLÚŠ, prizvaní hostia, médiá )

10.00 – 15.00            Tématický blok

 

Hrozba zániku malých súkromných zariadení a spôsoby jej odvrátenia.  

·         Význam malých ambulancií ŠAS a PAS v systéme

·         Riziká súčasnej situácie ŠAS a PAS

Dopady novej legislatívy v zdravotníctve (Poplatky, pokladne, povinné školenia, dispenzárna starostlivosť,  redukovaná sieť ZZ. Pracovná zdravotná služba ako nástroj na redukciu ZZ, protiprávne zmluvy so ZP podpísané v tiesni, tlak na znižovanie kvality a dostupnosti ZS s ponechaním zodpovednosti na poskytovateľovi, , nové pravidlá v spolupráci so Sociálnou poisťovňou, odovzdávanie LA1,…)

Zhodnotenie účinnosti doterajších postupov SLÚŠ v jednaniach s MZ SR, ÚDZS, so zdravotnými poisťovňami.

·         Východiská zo súčasnej situácie ŠAS a PAS

Formy protestov a trestnoprávnych podaní,  ich organizácia a časový plán

Alternatívne formy oboznámenia širokej verejnosti s našimi postupmi

·         Vyjadrenia pre médiá  (podá výlučne prezident SLÚŠ, MUDr. A. Janco a osoby ním poverené)

 

(MUDr.Ľ.Ferenčáková, MUDr.P.Hudák, MUDr.A.Janco, Mgr.T.Janco, MUDr.A.Jancová, MUDr.J.Keher, MUDr.M.Kudláčová,  MUDr.J.Matyščák,  MUDr.P.Šilla  ).


14.00 – 14.45           

Rozprava, rôzne, uznesenie.

 

14.45 – 15.00   

Návrh a schválenie  uznesenia


Občerstvenie pre všetkých prítomných

 

Zároveň Vás pozývame na DRUHÉ zhromaždenie členov a prizvaných hostí s rovnakým obsahom, ktoré sa uskutoční v Nitre, v hoteli Agroinštitút, dňa 10. Decembra 2014 o 17.00 hodine (bližšie informácie u MUDr. Štefana Paulova).

 

Organizačné pokyny


Občerstvenie pre všetkých: Bude sa podávať v mieste rokovania

Hlavný organizátor podujatia: MUDr. Andrej Janco, tel. 0904 859 130

Miesto konania: Hotel KOŠICEHOTEL,

na Moldavskej ceste II. 51/2414

(budova Datacomp, oproti Obchodnému centru Optima, v smere na Rožňavu)

Parkovanie je možné bezplatne vedľa budovy.

Program tohto podujatia je vopred stanovený a nebude podliehať schvaľovaniu. Prípadné zmeny si vyhradzuje organizátor.

Akékoľvek doplnkové aktivity ktorejkoľvek z pozvaných organizácií je nutné dohodnúť s organizátorom. 

Vyžiadané príspevky prednášajúcich hostí sú limitované na 10 minút (ak zostavovateľ programu nerozhodne inak). Jednotlivé príspevky v rozprave nesmú presiahnuť 2 minúty. Príspevky do rôzneho je nutné prihlásiť písomne pred zhromaždením, aj s uvedením témy, nesmú presiahnuť 3 minúty.

Otázky a príspevky do panelovej diskusie zašlite na mudr.andrej.janco@gmail.com

Technika. Pre potreby prednášajúcich bude k dispozícii dátový projektor, požiadavka na inú formu projekcie musí byť špecifikovaná  a oznámená na telefónnom čísle organizátora najneskôr 7 dní pred termínom podujatia. Pre anglicky, nemecky a francúzsky hovoriacich hostí je možné dohodnúť simultánny preklad. Požiadavku oznámte 14 dní vopred hlavnému organizátorovi.

Rokovací jazyk:  Slovenský, český.  

Účasť médií a firiem prosíme prihlásiť na mob. telefónne číslo prezidenta SLÚŠ: 0904 859130

Vyhlásenia pre médiá za hostiteľskú organizáciu ( SLÚŠ ) sú na tlačovej konferencii oprávnené poskytovať výlučne prezident SLÚŠ,  prípadne poverené osoby, ktorých mená budú oznámené pre začatím mediálneho vyhlásenia.

Nedodržania týchto pokynov vylučuje účastníka diskusie, aktivít, prípadne aj z účasti na zhromaždení. Na ich porušenie bude upozornený prezidentom SLÚŠ.


V Košiciach, dňa  25.11.2014                                    MUDr. Andrej Janco v.r.,  prezident SLÚŠ