Pozvánka

 

Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na

XXXI. Valné zhromaždenie

Slovenskej lekárskej únie špecialistov,

 

ktoré sa uskutoční v  Košiciach, dňa 26.apríla 2017

so začiatkom o 16.00 hodine,

 

v hoteli KošiceHOTEL,

na Moldavskej ceste II. 51/2414 (budova Datacomp, oproti Obchodnému centru Optima, v smere na Rožňavu)

 

Zároveň Vás pozývame aj na stretnutie v Nitre, dňa 10. mája 2017, so začiatkom o 15.30 hodine v hoteli

v hoteli Agroinšitút v Nitre (ul. Akademická 4)

 

 

Program

 

Registrácia:      od 15.30 h

Otvorené zhromaždenie   (členovia SLÚŠ a záujemcovia o prácu SLÚŠ)

16.00 – 16.15 h   Voľba návrhovej, mandátnej a revíznej komisie

                     Správa o hospodárení, návrh rozpočtu a ich schválenie

                    (A. Maková, v z. MUDr.A.Jancová)*.

 

 

16.15 – 17.15 h Tématický blok: Súkromné ambulancie ŠAS a PAS v r. 2017

 

·         Vyhodnotenie účinnosti doterajších postupov SLÚŠ. Výsledky jednaní s ministrom zdravotníctva Druckerom a ďalšími zástupcami MZ SR, aktuálny stav.

·         Analýza postupu, chýb a rizík, ktorých sa dopustili SLK, Zdravita, ASL a iné organizácie v snahe o presadenie novej legislatívy. Predpokladaný dopad novej legislatívy a zmien na činnosť ambulancií.

·         Postavenia malých súkromných ambulancií ŠAS a PAS v zdravotníckom systéme SR a reálne možnosti ochrany ich záujmov. Požiadavky SLÚŠ.

·         Na aktuálnu tému: Podanie Dôvera ZP  a.s. na protimonopolný úrad, judikát sporu s VšZP v prospech nášho poskytovateľa, aktivity RLK.

 

 (MUDr.A.Janco, MUDr.A.Jancová, MUDr.J.Keher, Mgr.T.Janco, MUDr.M.Kudláčová,  MUDr.J.Matyščák,  MUDr.Ľ.Ferenčáková, MUDr.P.Šilla  ).

17.15 – 18.30  h          Rozprava, rôzne, uznesenie.

 

18.30 – 18.45 h    Návrh a schválenie  uznesenia*

 

Poznámka: Bod programu označený „* “ prebehne iba na VZ v Košiciach.

 

Občerstvenie pre všetkých prítomných

 

 

Organizačné pokyny

 

Občerstvenie pre všetkých: Bude sa podávať v mieste rokovania

Hlavný organizátor podujatia: MUDr. Andrej Janco, tel. 0904 859 130

Miesto konania: Hotel KOŠICEHOTEL,

na Moldavskej ceste II. 51/2414 (budova Datacomp, oproti Obchodnému centru Optima, v smere na Rožňavu)

Parkovanie je možné bezplatne vedľa budovy.

Program tohto podujatia je vopred stanovený a nebude podliehať schvaľovaniu. Prípadné zmeny si vyhradzuje organizátor.

Akékoľvek doplnkové aktivity ktorejkoľvek z pozvaných organizácií je nutné dohodnúť s organizátorom. 

Vyžiadané príspevky prednášajúcich hostí sú limitované na 10 minút (ak zostavovateľ programu nerozhodne inak). Jednotlivé príspevky v rozprave nesmú presiahnuť 2 minúty. Príspevky do rôzneho je nutné prihlásiť písomne pred zhromaždením, aj s uvedením témy, nesmú presiahnuť 3 minúty.

Otázky a príspevky do panelovej diskusie zašlite na mudr.andrej.janco@gmail.com

Technika. Pre potreby prednášajúcich bude k dispozícii dátový projektor, požiadavka na inú formu projekcie musí byť špecifikovaná  a oznámená na telefónnom čísle organizátora najneskôr 7 dní pred termínom podujatia. Pre anglicky, nemecky a francúzsky hovoriacich hostí je možné dohodnúť simultánny preklad. Požiadavku oznámte 14 dní vopred hlavnému organizátorovi.

Rokovací jazyk:  Slovenský, český.  

Účasť médií a firiem prosíme prihlásiť na mob. telefónne číslo prezidenta SLÚŠ: 0904 859130

Vyhlásenia pre médiá za hostiteľskú organizáciu ( SLÚŠ ) sú na tlačovej konferencii oprávnené poskytovať výlučne prezident SLÚŠ,  prípadne poverené osoby, ktorých mená budú oznámené pre začatím mediálneho vyhlásenia.

Nedodržania týchto pokynov vylučuje účastníka diskusie, aktivít, prípadne aj z účasti na zhromaždení. Na ich porušenie bude upozornený prezidentom SLÚŠ.

 

V Košiciach, dňa  13.4.2017                                    MUDr. Andrej Janco v.r.,  prezident SLÚŠ