Dnešný stav privátnej ambulantnej sféry ( limit: 10 minút ).

 

Vážený pán predseda,

 

ďakujem Vám za pozvanie, ktorým ste nám umožnili prezentovať pohľad Slovenskej lekárskej únie špecialistov na dnešnú situáciu privátnej ŠAS. Vážení prítomní, všetci dobre vieme, že dnešné slovenské zdravotníctvo sa nachádza v porovnaní s inými rezortmi v celkom špecifickej situácii, ktorá je spôsobená predovšetkým tým, že zdravotnícke služby sú verejnosťou ešte stále vnímané ako posledná sociálna istota, ktorej sa nemieni vzdať. Sme si vedomí toho, čo povedal pán minister, že výkonnosť slovenskej ekonomiky dosahuje len približne 50 % európskej ekonomiky a že z toho sa odvíjaja aj financovanie a teda aj platobné podmienky v zdravotníctve, napriek tomu si však myslíme, že financie v zdravotmníctve nezodpovedajú jeho výkonosti. Celkom obecne, efekt predchádza vždy konanie a tomu zas chápanie. Ak teda chceme pochopiť problémy dnešnej privátnej ŠAS, musíme od seba oddeliť faktory objektívne a subjektívne. Objektívne sú tie, ktoré sa týkajú zmeny systému zdravotníctva, vyplývajúce z legislatívnych zmien a subjektívne sú tie, ktoré pomáhajú, alebo zabraňujú adaptácii nášho segmentu na nové podmienky.

Pozrime sa preto z oboch aspektov na situáciu ŠAS pred reformou, z ktorej vyplynuli naše požiadavky na jej obsah, už vtedy definované a zverejnené a potom si ju porovnajme s tým, čo bolo počas nej dosiahnuté. Privátna ŠAS pred reformou – financie Výlučne jednozdrojové financovanie z poisťovní Limitované financovanie za výkon ( ako jediný segment zdravotníctva ) Neoveriteľnosť proklamovaných údajov o vynakladaní financií v zdravotníctve Žiadna pomoc zo strany štátu 5 rokov trvajúca stagnácia príjmov pri sústavnom raste nákladov Znevýhodňovanie financovania privátnych ambulancií ŠAS v porovnaní s inými segmentami, štátne zariadenia: príspevky z fondov MZ, iných fondov a nadácií, rezortov (ŽSR, MV, MO ), prístroje z iných zdrojov, ako z príjmov od poisťovní, napriek tomu boli pravidelne oddĺžované. Zo zákona znemožnený sponzoring privátnej ŠAS Privátna ŠAS pred reformou – poisťovne Limitované platby za výkony od zdravotných poisťovní Zmluvné podmienky jednostranne určované poisťovňou pod hrozbou vypovedania zmluvy

Zmluvné podmienky, obchádzajúce, alebo dokonca porušujúce zákony SR, ústavu. Týkalo sa to napríklad pred 2 rokmi široko medializovaného problému s limitovaním výkonom, vrátane akútnych stavov, odmietnutie vyplácania realizovných a uznaných výkonov v prípade nepodpísania nových dodatkov zmlúv so ZP a podobne. Neovplyvniteľnosť zmluvných vzťahov zo strany poskytovateľa Retroaktivita diktovaných zmien zmluvných vzťahov zo strany poisťovní Privátna ŠAS pred reformou – politika Snaha o ministerské posty na základe straníckej nominácie, absencia reálneho reformného programu, z tohto pravidla sa vymkol len minister Soboňa a terajší minister, inak sme hlbšie snahy o reformu nepostrehli. „reformné programy“ bez reformného obsahu Rozsah reformy nedohodnutý s občanom a neodsúhlasený občanom Uprednostňovanie politických a skupinových finančných záujmov pred všeobecným záujmom Prenos zodpovednosti za nesprávne politické rozhodnutia na lekára Politický populizmus na úkor dobrého mena slovenských zdravotníkov Privátna ŠAS pred reformou – iné apsekty

Médiá: malá znalosť problematiky zo strany médií, názorová závislosť, nízka snaha o objektivitu

Verejnosť: Neinformovanosť, nízka občianska angažovanosť, vnímanie bezplatnosti zdravotníctva ako poslednej sociálnej istoty, snaha vyhnúť sa akejkoľvek finančnej účasti Pacientske organizácie: Loialita s každou vládnou politikou v záujme skupinových, prípadne osobných výhod

Zdravotníci: Neinformovanosť, nízke právne vedomie, nízka angažovanosť, neúčasť na zdravotno-politických rozhodnutiach, protichodnosť záujmov, nejednotnosť postupu, úzke skupinové a osobné záujmy Čo privátna ŠAS očakávala od reformy Vytvorenie štandardných podmienok pre činnosť (EÚ) a ich stabilizácia Vymožiteľnosť práva ( práva na zisk, občianskeho, obchodného práva..atď.) Uplatnenie reálnych cien za výkony v zdravotníctve Rovnoprávne postavenie na trhu práce Partnerské vzťahy s poisťovňami Objektívna informovanosť o stave zdravotníctva a zdravotnom stave obyvateľstva. Vážení prítomní, pred schôdzou sme vám rozdali graf, v ktorom sme sa pokúsili znázorniť závilosť nákladov a výkonov v zdravotníctve, ako aj to, ako vyplývajú na mieru zisku jednotlivých participientov a kvalitu.

Ako sme v sprievodnom texte vyjadrili, sme presvedčení, že financie v zdravotníctve sa musia odvíjať od trendu chorobnosti a úmrtnosti v populáciia že ich pokladáme za jediné kritérium oprávnenosti, alebo neoprávnenosti limitácie financií a výkonov. Privátna ŠAS pred a po reforme: porovnanie – financie Prevažne jednozdrojové financovanie, malá účasť pacienta (ak je pravda, že pacient vydáva v priemere okolo 6000 SK za rok zo svojho vrecka, tak na privátnu ŠAS pripadá iba zlomok tejto sumy, väčšina sa vynakladá na lieky) Limitované financovanie za výkon – pretrváva Neoveriteľnosť údajov o financovaní – pretrváva, prkticky žiaden prehľad o intersektorálnom delení financií Žiadna pomoc zo strany štátu – pretrváva Stagnácia až pokles príjmov ambulancií pri pretrvávajúcom raste nákladov – pretrváva Znevýhodňovanie financovania ambulancií ŠAS (okrem čiastočného zastavenia oddlžovania štátnych zariadení) Znemožnenie sponzoringu – zmena Privátna ŠAS pred a po reforme: porovnanie – poisťovne Limitované platby za výkon od ZP (ostávajú)

Zmluvné podmienky sú dnes obvykle prejednávané vopred, avšak pretrváva snaha o ich určovanie Zmluvné podmienky je snaha presadiť nad v rámec zákona ( napr. dispenzarizácia „v cene výkonu“) Zmluvné podmienky sú dnes už ovplyvniteľné Retroaktivita diktovaných zmien zmluvných vzťahov zo strany poisťovní (ostáva) Pre vzťah oboch strán platí obchodný zákonník (po prechode ZP na a.s.) Podsúvanie nevýhodných podmienok (ostáva) Privátna ŠAS pred a po reforme Snaha o ministerské posty na základe straníckej nominácie, absencia reálneho reformného programu (?). Všetci sme boli svedkami toho, čo sa v poslednom čase dialo v politike. Akonáhle sa začalo hovoriť o možnosti odvolania ministra Zajaca, okamžite sa vynorili mená ľudí na tento post. Mená, o ktorých sme nikdy nič nepočuli. Chcem vám povedať, že k takýmto ľuďom budeme vždy pristupovať s predsudkom, pretože pred pacientom už nie sme ochotní niesť zodpovednosť za chyby, ktorých sa dopustia s ospravdlňovaním sa, že tu boli nakrátko, že nemali podporu, alebo možnosť. To nás už dnes nezaujíma.

Každý minister nech vzíde z riadnych volieb a nech si nesie zodpovednosť za zdravotníctvo až do konca. Reforma nie ju guláš, ktorý stačí ešte pol hodiny povariť, trochu prisoliť a hotovo. „reformné programy“ bez reformného obsahu. Žiaľ, aj toto je stále realitou. Začína sa zvolebnievať a zas sa ozývajú hlasy o jednej poisťovni. Hovoriť dnes o jednej poisťovni, ako o spáse zdravotníctva chápeme ako číry anachronizmus. Hovoriť o návrate k jednej poisťovni ako o podstate reformy postráda logiku a pokladáme to za politické diletantstvo. Rozsah reformy nedohodnutý s občanom a neodsúhlasený občanom (?)- tu si dajme otáznik, či bola a bude táto požiadavka splnená, na to nech si odpovie každý sám. Uprednostňovanie politických a skupinových finančných záujmov pred všeobecným záujmom (?)- tiež si zodpovedzte sami. Prenos zodpovednosti za politické rozhodnutia na lekára (!) Mnohí politici, keď si už nevedia dať rady so svojou pozíciou, radi ďobnú do lekárov, lebo to vylepšuje imidž, jadnoducho sa to osvedčilo. Je najvyšší čas s tým skončiť! Politický populizmus na úkor dobrého mena slovenských zdravotníkov (!) Apropó, naozaj má s tým niekto problém, na koho úkor je politický populizmus? Zrušenie 20-korunových poplatkov?

Veď predsa je presne definované, že tieto poplatky sú za štatistické spracovávanie údajov! Je to za prácu, ktorú reálne robíme a s ktorou máme reálne náklady! Kto si trúfne odňať lekárovi možnosť vybrať tento poplatok bez kompenzácie? Bezplatná dispenzarizácia? My sme hovorili o 1500 SK, ktoré požadujeme za vyplnenie rozsiahleho tlačiva na dispenzarizáciu pacienta, poisťovne si predstavovali, že to urobíme zadarmo! Povedzme si, pre koho je dispenzarizácia výhodná a ten nech si ju zaplatí. My nebudeme robiť zadarmo to, čo je výhodné len pre poisťovňu. Môžme hovoriť o tom, za koľko to bude, ale zadarmo iste nie. Obmedzenie poplatkov v zdravotníctve na 500 SK?

Kto na to prišiel, že chce v štáte, ktorý je proklamovaný ako demokratický, porušovať pravidlá tvorby cien na základe ponuky a dopytu? Kto limituje v zisku Slovnaft? Všetci uznajú, že Slovnaft má 10 mrd. zisku a nik na neho nebude siahať ani vtedy, keď je jasné, že ceny pohonných hmôt budú len stúpať a že si množstvo občanov nebude môcť dovoliť ich nakúpiť. Všetci vieme, že 25 SK z ceny za jden liter benzínu tvorí daň, pritom tankujeme 60 litrov na jeden raz, ale to nič, to občan kľudne zaplatí. Avšak tým istým ľuďom sa zdá, že nechať peniaze, zlomok týchto peňazí u lekára je neetické. Na Slovensku je množstvo bezdomovcov a ich život je ohrozený nedostatkom základných potravín. Iste nikto nepochybuje, že sú to tiež ľudia! Prečo potom títo úbožiaci nie sú oslobodení v záujme záchrany ich života od platenia potravín v obchode? Prečo sa stále oslobodzuje od poplatkov len u lekára? Čo ešte bude na náš úkor?????

Dôležité je povedať toto: Za každú prácu (aj za prácu v zdravotníctve!) musí byť podľa ústavy SR zaplatené! Ak na zaplatenie nemá štát, ak chceme od platby uchrániť pacienta, nech za tieto výkony zaplatí zo svojho vrecka pacientovi ten, kto upustenie od poplatku navrhol v záujme svojho politického zisku, alebo v záujme udržania sa vo funkcii! My odmietame ďalej platiť komukoľvek za svoje vlastné služby ! Privátna ŠAS po reforme – iné

Médiá: zlepšená znalosť problematiky zo strany médií, názorová závislosť pretrváva, zlepšila sa snaha o objektivitu informácie o zdravotníctve

Verejnosť: Neinformovanosť, nízka občianska angažovanosť, vnímanie bezplatnosti zdravotníctva ako poslednej sociálnej istoty – už nie, snaha vyhnúť sa akejkoľvek finančnej účasti – pretrváva

Pacientske organizácie: Loialita s každou vládnou politikou v záujme skupinových, prípadne osobných výhod – pretrváva Zdravotníci: Zlepšená informovanosť, vyššie právne vedomie, vyššia angažovanosť, spolupráca s MZSR na zdravotno-politických rozhodnutiach, protichodnosť záujmov, zlepšená koordinácia postupu, skupinové a osobné záujmy sa presadzujú opatrnešie Hlavný prínos reformy z pohľadu privátnej ŠAS Nové zákony delia zodpovednosť za poskytovanie ZS medzi poskytovateľa, poisťovňu a sčasti aj pacienta Padol umelo udržiavaný mýtus o bezplatnosti zdravotníctva Hlavný problém privátnej ŠAS dnes Nízka cena práce Pretrvávajúce snahy o proletarizáciu lekárskeho stavu. Z tohoto neviním ministerstvo zdravotníctva, je to celospoločenský jav.

Dúfame, že sa nám to spoločnými silami podarí zmeniť. Je na to potrebná jednota lekárskeho stavu, ktorú sa nám ešte stále nepodarilo dosiahnuť, je to na našu vlastnú škodu. Záverom chcem povedať, že je chybou, že len málokto pozná dostatočne dobre nové zdravotnícke zákony. Je aj na nás, aby sme používali právne mechanizmy, ktoré nám poskytli. Podstatne by nám to uľahčilo dosiahnuť ciele, ktoré sme opakovane prezentovali.

Diskusia k príspevku: minister MUDr. R. Zajac – …vloženie 2 % financií do privátnej ambulantnej sféry znamená ušetrenie 5 až 8% prostriedkov – …opakovane pripomínam moje vyjadrenie, prezentované v médiách, že privátnu ambulantnú sféru pokladám za nosnú pre reformu a že je našou snahou ju posilniť – …máme priveľa nemocníc 1. typu, aj v miestach, kde sa nevyplatia a nie sú schopné sa uživiť. Ich nevyhnutný zánik bude znamenať možnosť presunutia prostriedkov do efektívnejšej ambulantnej sféry – …pohybujete sa v polovici rozhrania ceny za bod. Cesta je tiež v zvyšovaní ceny bodu

 

V Košiciach, dňa 7.9.2005

 

Obsahový zápis vyhotovil: MUDr. A. Jancová 

Prepis vyhotovil: MUDr. A. Jancová