Drobné súkromné ambulancie špecialistov sú systematicky  aj v dôsledku legislatívnych úprav vyraďované z konkurencieschopnosti. Dlhodobo majú zdravotnými poisťovňami hradené výkony pod nákladové ceny a neustále sa im zvyšujú náklady na prevádzku v dôsledku navyšovaných požiadaviek na administratívu a na prevádzku, podmieňované novými legislatívnymi zmenami neustále pribúdajúcimi. Týmto zmenám sa prispôsobujú aj poisťovne a pod rôznymi zámienkami uberajú z platieb za výkony pre špecializované ambulancie. Drobné súkromné ambulancie, ktorých vlastník je súčasne zamestnancom, nemajú iný zdroj financií ako zdravotné poisťovne a príplatok pacienta za poskytované služby, ktoré poisťovňa nehradí. Oddlžovanie,  eurofondy alebo finančné granty sú v našej republike vyhradené pre zdravotnícke  zariadenia s pozadím finančných oligarchov alebo pre štátne zariadenia. Aby drobné súkromné ambulancie špecialistov mohli naďalej pre pacienta fungovať, nevyhnutne pri minimálnych a takmer 15 rokov stagnujúcich alebo znižujúcich sa platbách od poisťovní, musí prispievať  na realizované a poisťovňami neuhradené výkony pacient. Ak sa tieto platby zrušia, ohrozí to existenciu zdravotníckych zariadení. Bude to  výhoda pre zdravotné poisťovne, lebo ušetria na platbách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ale  pacientovi zdravotnú starostlivosť nebude mať kto poskytnúť, aj keby si rád zaplatil.  Priblížime sa ku  Veľkej Británii a priemeru krajín OECD, ktorý sa u nás uvádza ako vzor pre počty lekárov špecialistov a kde je čakacia doba na vyšetrenie u  špecialistu rok a viac.

Ministerstvo  zdravotníctva nenesie zodpovednosť za financovanie súkromných ambulancií, sú to obchodné spoločnosti, ktoré okrem zdravotnej bežnej starostlivosti poskytujú aj rôzne nadštandardné služby podľa typu ambulancie a klientely. Práve preto boli zriadené, aby poskztovali pacientovi aj nadštandardné služby podľa požiadavky. Tieto služby však nemôžu byť nezaplatené.  Každý pacient si má možnosť vybrať zdravotnícke zariadenie a môže navštíviť špecializovanú ambulanciu v štátnom zariadení, ktoré dostáva od zdravotných poisťovní niekoľkonásobne vyššie platby v prerátaní na výkony, prístroje a budovy financuje z eurofondov, neplatí nájom a navyše ho ešte štát aj pravidelne oddlžuje, lebo neplatí ani odvody za zamestnancov a faktúry dodávateľom.

V zariadeniach s podielom štátu, VÚC, miest a obcí, ktorých činnosť je financovaná aj z financií určených pre súkromné ambulancie špecialistov a na ktoré tieto ambulancie prispievajú poctivým platením daní a odvodov, v týchto zariadeniach môže štát určovať cenník.

V súkromných zariadeniach, ktoré sú obchodnými spoločnosťami, je to v rozpore s platnou legislatívou našou i Európskej únie.

Nasledujúca úprava nemá zmysel:

V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Súčasťou zdravotného výkonu je aj

a) objednanie poistenca na vyšetrenie, okrem objednania na prednostné poskytnutie   

zdravotnej starostlivosti (§ 44 ods. 4),

b) vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu,

c) vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,

d) potvrdenie o návšteve lekára.“.

Výkony pod písmenami a) b)  c) sa obvykle poskytujú samostatne bez zdravotného výkonu. Vtedy to platí pacient. Opakované vypísanie receptu sa často poskytuje len na základe kontrolných otázok a celkového zhodnotenia, čo v katalógu výkonov nie je označené žiadnym kódom, t.j. poisťovňa  nehradí. Ak pacient zatelefonuje, oznámi, že potrebuje recepty, lekár mu položí kontrolné otázky, aby vedel, že je vhodná rovnaká medikácia a recepty mu pripraví, zapíše všetko do dokumentácie, pacient príde  a bez čakania si vyzdvihne recepty, na celú uvedenú činnosť nie je žiaden kód, ani platba od poisťovne. Špecializované ambulancie nemajú žiaden paušál na pacienta od poisťovne. Pri vyšetreniach mimo pracovnej doby si lekár určuje cenu svojho času a mimoriadny termín v pracovnej dobe si vyžaduje čas na zmanažovanie termínov ostatných pacientov a za tento čas pacient, ktorý má záujem o mimoriadny termín, zaplatí, nie za obyčajné objednanie. Rovnako je to aj s “ poskytnutím mobilného čísla“, kedy pacient neplatí za poskytnutie čísla, ale za know-how, čas, manažovanie a zodpovednosť lekára mimo pracovnej doby, ktoré s možnosťou použiť poskytnuté číslo získal.

Vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu je zodpovedná práca, ktorej sa lekár venuje aspoň pol hodinu a za obsah nesie zodpovednosť. V minulosti sa na to využíval kód 78 a poisťovne návrh preplácali, ale ten bol pred viac ako 15 rokmi zrušený. Keď lekár vypisuje niekoľko návrhov, má pracovať niekoľko hodín s vlastnými nákladmi bezodplatne?

Potvrdenie o návšteve lekára nie je súčasťou zdravotného výkonu, najmä ak sa vydáva aj sprevádzajúcim príbuzným. Každé vypísanie potvrdenia si vyžaduje čas odborného personálu a náklady na administratívu. Nie je to ani súčasť odbornej dokumentácie a nepatrí ani k zdravotnému výkonu.  Ak potrebuje ten istý človek potvrdenie pre zamestnávateľa, že bol na pohrebe rodinného príslušníka – platí, ak si vyžaduje potvrdenie od štátneho alebo miestneho úradu  platí oveľa vyššie poplatky, napriek tomu, že tieto úrady sú financované ním samým. Aký dôvod, okrem populizmu a snahy zlikvidovať časť zdravotníckych zariadení, ktoré ešte nevlastní nejaký oligarcha, je na zrušenie poplatkov za potvrdenie o návšteve lekára?       

 

V Košiciach, 28.09.2014, MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ