21.

V § 82 odsek 4 znie:

„(4) Komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 12) uloží

a)    zdravotníckemu pracovníkovi pokutu až do 663 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 80 ods. 1 písm. b) až d),

 

b)   zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý nie je členom komory, pokutu až do 663 eur, ak poruší povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. e).“.

 

Bod 21. žiadame vypustiť. Komory majú dostatočné právomoci, ktoré nie všetky využívajú v prospech registrovaných zdravotníckych pracovníkov. Členské a registračné poplatky sú v pomere k príjmom zdravotníkov v SR už teraz veľmi vysoké, takisto je predimenzovaná administratívna záťaž, hlásenia, poplatky  a iné povinnosti zdravotníkov, ktoré nesúvisia s kvalitou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdravotníci sú neúmerne preťažení a nedostatočne zaplatení. Písm. b) až d)  zavádzajú neopodstatnené a neadekvátne možnosti pre komory inkasovať od zdravotníkov likvidačné poplatky za omeškanie  platieb, žiadostí a doručení dokladov.

e) Posudzovanie etického kódexu zdravotníka závisí od charakterov členov etických komisií v jednotlivých regiónoch a podľa našich informácií neraz aj od osobných sympatií, antipatií  a rodinných vzťahov. Odbornú spôsobilosť by mali posudzovať kolégiá zložené zo zástupcov  odborných spoločností, odborných sekcií profesných organizácií a zástupcu stavovskej organizácie. Písm. e) umožňuje rozhodovať  úzkej skupine  o osudoch všetkých  zdravotníkov na Slovensku a je ľahko zneužiteľné.

Takáto koncentrácia právomocí v jednej organizácii celkom ruší demokratické princípy v spoločnosti.

Schválením navrhovanej legislatívnej úpravy bude demotivovaný aj zvyšok zdravotníkov  ostať na Slovensku.

MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ