Vážený pán

MUDr. Mário Mikloši

riaditeľ Sekcie zdravia MZSR

V Košiciach, 03.06.2016

 

Vec:    Pripomienky k novelizácii zákona 578/2004 Z.z. Príloha 1a a Prílohe 1 k vyhláške MZSR 84/2016 Z.z. určujúce znaky zdravotníckych zariadení – odpoveď na stanovisko MZSR, obdržané 26.5.2016.

V súlade s dohodou na jednaní zasielame odpoveď na stanovisko MZSR k nami  zaslaným pripomienkam, návrhom a otázkam v súvislosti s predmetnou novelizáciou zákona 578/2004 Z.z. :

Príloha 1a :  

Trváme na tom, že nie je odborný dôvod, aby ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny (č.64) a  pediatrická ambulancia (č.65) mohli existovať len v lôžkových zariadeniach po 31.máji 2020. Podmienky stanovené novelou zákona sú pre ambulantné zariadenia s uvedenými špecializáciami, ktoré majú prevádzku mimo lôžkových zariadení, nerealizovateľné. De facto MZSR predmetnou novelou rozhodlo o termíne ich zániku. Súčasne predmetnou novelou MZSR zabezpečilo zvýhodnenie lôžkových zariadení v hospodárskej súťaži voči ostatným ambulantným poskytovateľom v chirurgických odboroch poskytujúcich výkony v anestéze, pretože ich ďalšia činnosť bude  podmienená  poskytnutím anesteziológa z konkurenčného lôžkového zariadenia.   

Príloha 1 k vyhláške MZSR 84/2016 Z.z. určujúce znaky zdravotníckych zariadení:

1. K otázke ambulancií pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy má Vaše stanovisko niektoré nepresnosti.  Atestovala som medzi prvými detskými gastroenterológmi pri vzniku špecializačného odboru na Slovensku v roku 1993, sledovala som vývin odboru a podmienok pre činnosť od začiatku, legislatívu sledujem podrobne od roku 1996, preto si dovoľujem  Vaše informácie upresniť. Diagnostická a intervenčná oesophagogastroduodenoskopia nebola súčasťou odboru, nebola ňou ani pod názvom gastrofibroskopia, ako uvádzate v stanovisku. Pracovala som na klinike a právo poskytovať endoskopické výkony  sme získavali po opakovaných stážach na endoskopických pracoviskách na klinikách pre dospelých po absolvovaní určitého počtu výkonov, boli vydávané len zápisy o absolvovaní školiaceho miesta na akreditovanom pracovisku Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve (predchodca Inštitútu pre vzdelávanie lekárov a farmaceutov, t.č. Slovenská zdravotnícka univerzita) , pobyt končil preskúšaním. Neskôr bola stanovená podmienka pre vykonávanie endoskopických výkonov vlastniť certifikát,  preto sme v roku 1998 absolvovali skúšku na klinike pre dospelých, pretože v tom čase sme len 3 detskí gastroenterológovia na Slovensku robili endoskopické výkony u detí. V roku 2004 bol certifikát premenovaný na diagnostická a intervenčná endoskopia a je možné ho získať v rámci predatestačnej prípravy na špecializačnú skúšku z pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy.  Abdominálna sonografia u detí nebola celkom bežným diagnostickým vyšetrením. Začala som ju robiť ako jedna z prvých gastroenterológov a detských gastroenterológov po absolvovaní školiaceho miesta Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov na akreditovanom oddelení funkčnej diagnostiky so záverečným preskúšaním zapísaným do atestačného indexu v roku 1992. V roku 1996 som založila  prvú súkromnú  detskú gastroenterologickú ambulanciu.  V roku 1997 bola stanovená podmienka pre uznávanie USG výkonov zdravotnou poisťovňou certifikát od Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve. V súvislosti s uvedeným som obdržala certifikát od Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne a absolvovala som písomnú, ústnu aj praktickú skúšku z abdominálnej ultrasonografie u detí v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie zdravotníkov v Bratislave, podmienkou pre účasť na skúške bolo realizovaných minimálne  500 USG vyšetrení a školiace miesto na akreditovanom pracovisku. Od začiatku činnosti som realizovala vyše 80000 USG vyšetrení, absolvovala som ďalšie školenia aj v zahraničí, investovala som do kvalutného USG prístroja. V súčasnosti v rámci predatestačnej prípravy detskí gastroenterológovia absolvujú aj prípravu na vyšetrenia abdominálnej sonografie u detí. 

Vzhľadom na uvedené žiadame, aby medzi určujúce znaky ambulancií pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy boli zaradené aj výkony abdominálnej sonografie u detí. V prípade, že uvedené výkony nebudú zaradené medzi určujúce znaky ( zaradené sú v gastroenterologických ambulanciách pre dospelých), môžu niektoré zdravotné poisťovne preferovať zazmluvnenie  USG výkonov na nevyťažených Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách(SVaLZ) v zariadeniach, ktoré majú rovnakého majiteľa ako zdravotná poisťovňa. V minulosti sme ponuku na odosielanie našich pacientov na tieto vyšetrenia dostali od Polikliník ProCare a následne DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s. obmedzila svojvoľne po písomnom upozornení úhrady  výkonov  abdominálnej USG ostatným poskytovateľom, s tým, že bude ich preplácať len SVaLZovým pracoviskám. Abdominálna sonografia u detí nie je v súčasnosti certifikačným odborom, preto v súlade s legislatívou Slovenská lekárska komora nemôže  zapísať abdominálne USG do licencie ( nebolo to možné ani v roku 2005), ak nie je v licencii zapísaná uvedená činnosť, samosprávny kraj nemôže zapísať certifikát do povolenia. To je názorný príklad ako nepriamou retroaktivitou vyhlášky MZSR, ktorá stanovuje určujúce znaky zdravotníckych  zariadení  poškodzujete hospodársku súťaž niektorých dobre zavedených a dlhodobo fungujúcich  menších zdravotníckych zariadení, s negatívnym dopadom na lekárov a ich pacientov.

2. V súvislosti s Vaším stanoviskom, podľa ktorého neexistuje akreditované pracovisko pre certifikovaný študijný program  pediatrická ortopédia. Od roku 2002 nebol vydaný žiadny platný doklad o predmetnej kvalifikácii a od roku 2010 nepožiadala žiadna ustanovizeň o akreditáciu. Zdravotné výkony poskytujú ortopédi pre dospelých. Na mieste je otázka, prečo za týchto okolností bola detská ortopédia zaradená medzi certifikované pracovné činnosti v novele nariadenia vlády č.296/2010 Z.z. v znení  účinnom od 1.7.2013 ( predtým tento odbor nebol v nariadení). Vzhľadom na uvedené, žiadame v prílohe 1 k vyhláške MZSR 84/2016 zrušiť uvedený certifikát ako podmienku pre ortopédov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti u detí.

3. Gerontopsychiatria bola a je súčasťou špecializačného odboru psychiatria. 5 diplomov vydaných v rokoch 2002 až 2010 a žiadne akreditované školiace pracovisko v súčasnosti svedčia o tom, že pri odčlenení pododboru od psychiatrie sa jednalo o osobné ambície jedincov zakladajúcich pododbor, nie o skutočnú potrebu nového pododboru. V súvislosti s uvedeným žiadame  zrušenie podmienky  profesijného titulu gerontopsychiater na poskytovanie zdravotnej starostlivosti u pacientov nad 65 rokov v psychiatrických ambulanciách.

4. Sexuológia  je interdisciplinárny odbor, preto zriaďovanie novej špecializácie považujeme za zbytočné, pretože sexuologickú zdravotnú starostlivosť prirodzene poskytujú psychiatri, gynekológovia aj urológovia v rámci svojho odboru. Podľa Vašich údajov z gynekologickej sexuológie je špecialistov 0, z psychiatrickej sexuológie je špecialistov 7 a v súčasnosti nie je žiadne akreditované pracovisko. Založenie odborov svedčí pre osobné ambície jedincov, nie pre odborné dôvody. Predloženie koncepcie odboru sexuológia do augusta 2016 a jeho vznik spôsobí  rozpory a nespokojnosť v dotknutých odboroch , nevyrieši poskytovanie zdravotnej starostlivosti,  ktorú do udelenia špecializácií odborníkom nebude mať kto poskytovať. 

Medicína sa dynamicky vyvíja, čo sa prejavuje aj v spektre diagostických a therapeutických výkonov, na zvládnutie ktorých je obvykle potrebný školiaci kurz alebo pobyt s preskúšaním. Problémy pacientov majú obvykle interdisciplinárny charakter, preto rôzne výkony môžu realizovať  aj špecialisti s rôznymi odbornosťami a nie je to na škodu, ale na prospech pacienta.  V aktuálne využívanom zozname výkonov je určené, ktoré výkony môžu jednotlivé odbornosti realizovať. Považujeme to za dostatočné usmernenie , ktoré by bolo treba doplniť o niektoré nové výkony a veríme, že by to postačovalo aj pre určujúce znaky zdravotníckych zariadení namiesto prílohy 1 k vyhláške MZSR 84/2016, tak ako tomu bolo doteraz.  Novozavádzanú vyhlášku považujeme za nadbytočnú, s početnými závažnými nedostatkami  a namiesto proklamovaného zámeru urobiť poriadok, bude znamenať chaos, zhoršenie kvality a dospupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacienta, ako aj poškodenie drobných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

K  Vášmu stanovisku k základným otázkam:

1. Všeobecné podmienky vydávanie kódov zdravotníckych zariadení a lekárov, ktoré uvádzate v stanovisku, sú nám dobre známe,  z Vašej odpovede nie je jasné, kto má požiadať o nové kódy odbornosti v súvislosti s novými spomínanými legislatívnymi zmenami ( odčlenenie odborností a podobne).

2. Priestory v zmysle zákona môžeme označiť len názvom podľa platného povolenia na poskytovanie zdravotnej  starostlivosti. Povolenie môže kraj vydať len podľa znenia v licencii. Licencia môže byť vydaná len podľa názvu kvalifikácie.  Novozavedenú legislatívu ste nezosúladili s doteraz platnými legislatívnymi predpismi a neexistuje ani jednoznačný pokyn pre jednotlivé dotknuté  úrady, ustanovizne a organizácie, pre ktoré stále platia doterajšie predpisy. S uvedenými problémami sa stretávajú poskytovatelia v praxi pri snahe  naplniť  predmetné novely a novozavedenú vyhlášku o určujúcich znakoch.

3. Pečiatka poskytovateľa je registrovaná na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Na základe čoho upravovať zmenu názvu na pečiatke a na základe čoho žiadať o nové kódy pri Vami rozdelených odboroch ste v odpovedi neuviedli. Stále je platné pôvodné metodické usmernenie ÚDZS. Praktický postup pri naplnení dikcie noviel v súlade s ostatnou platnou legislatívou nie je taký jednoduchý, ako ho okrajovo všeobecne  spomínate vo Vašom odpovednom stanovisku.

4. Otázku sme koncipovali všeobecne, pretože sme predpokladali, že odbor vzdelávania MZSR predtým, ako dal schváliť novely s tak závažným dopadom na celý systém si o jednotlivých odbornostiach urobil dôkladný prehľad a nebude mať problém vyjadriť sa k presnému postupu v jednotlivých odboroch.  Prekvapilo nás, že až po posledných pripomienkach si odbor overoval informácie o počtoch akreditovaných školiacich pracovísk a o počtoch špecialistov v niektorých odboroch. Prekvapilo nás, že plánujete prehodnocovať zmeny, ktorých nezmyselnosť a  negatívny dopad ste si overili, bez udania časového horizontu. Pre poskytovateľov je konečný termín jasne stanovený. Dopad neodržania termínu poskytovateľom je jeho zánik.  Povinnosťou poskytovateľov je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, podrobné spracovanie problematiky jednotlivých odborností v súvislosti so zmenami si vyžaduje čas, ktorý spolu s ďalšími možnosťami, aj finančnými, majú pracovníci ministerstva. Ak MZSR trvá na novelách s ich nepriamo retroaktívnym účinkom, po všetkých pripomienkach, ktoré sme od zjavenia sa predmetných noviel zasielali, predpokladali sme, že má dôkladne spracované metodické usmernenie pre naplnenie zákona  pre poskytovateľov z jednotlivých špecializácií v súlade s rôznymi podmienkami získania ich kvalifikácie. Problematika je zložitá a pripravený materiál k praktickému  naplneniu zmien by bol rozsiahly. Presadzované novely majú reálny dopad na existeciu jednotlivých poskytovateľov a ich pacientov, preto odporúčame opakovane zvážiť ich skutočnú potrebu novelizácie, predovšetkým potrebu existencie vyhlášky o určujúcich znakoch zdravotníckych zariadení, ktorá v súlade s vývojom medicíny bude musieť byť  v budúcnosti pravidelne novelizovaná .  Vzhľadom na vzájomné protirečenia v zákonných postupoch, ktoré vznikli  v súvislosti s predmetnými zmenami využijeme všetky legislatívne možnosti na ochránenie  členov  Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ak im v dôsledku dotknutých zmien vznikne ujma.

                       S pozdravom     

MUDr. Alena Jancová, v.r., hlavná koordinátorka SLÚŠ pre legislatívu a ZP

MUDr. Andrej Janco, v.r., prezident SLÚŠ

Na vedomie:  JUDr. Ing. Tomáš Drucker, minister zdravotníctva

                  prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., štátny tajomník