Vážená pani

MUDr. Eva Vivodová

vedúca odboru kategorizácie zdrav.výk.

MZSR

V Košiciach, 16.05.2016

 

Vec:    Pripomienky k novelizácii zákona 578/2004 Z.z. Príloha 1a a vyhláške MZSR 84/2016 Z.z. určujúce znaky zdravotníckych zariadení

V súlade s dohodou na jednaní  dňa 10.05.2016 zasielame otázky a návrhy v súvislosti s predmetnou novelizáciou zákona 578/2004 Z.z. :

Príloha 1a : 

Nie je odborný dôvod, aby ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny (č.64) a  pediatrická ambulancia (č.65) mohli existovať len v lôžkových zariadeniach. Nepovažujeme za správne zrušenie týchto ambulancií po 31.máji 2020.

Stanovené obmedzenie de facto znamená plánovaný zánik dobre fungujúcich a pacientovi prospešných zdravotníckych zariadení s uvedenými odbornosťami. Zánik  súkromných ambulancií anesteziológie a intenzívnej medicíny mimo lôžkových zariadení  poškodí hospodársku súťaž zvýhodnením lôžkových zariadení, od ktorých sa stanú závislými konkurenčné menšie súkromné ambulantné zariadenia vykonávajúce chirurgické zákroky alebo zariadenia jednodňovej ambulantnej starostlivosti v chirurgických odboroch. Priamo počty ambulancií anesteziológie a intenzívnej medicíny nemusia byť vysoké ( podľa Vašich zistení), ale negatívny dopad ich zrušenia bude následne na veľké počty existujúcich ambulantných zariadení  chirurgických odborov sídliacich mimo lôžkových zariadení.

Pediatrické ambulancie  mimo lôžkových zariadení  bez viazanosti na primárnu starostlivosť zabezpečujú komplexnú diagnostiku v pediatrii podobne ako  v starostlivosti o dospelých ju poskytujú interné ambulancie. Pediatrické ambulancie nahrádzajú diagnostiku a liečbu, ktorá sa ináč rieši  hospitalizáciou.

Príloha 1 vyhlášky MZSR 84/2016 Z.z.:

29. Ortopedická ambulancia – b) pediatrická ortopédia ako nadstavbová atestácia alebo certifikačný odbor sa vyšpecifikovali až od určitého obdobia  po roku 2000, predtým bola súčasťou koncepcie ortopédie, preto  bežne sú deti vyšetrované v ortopedických ambulanciách bez nutnosti špeciálnej kvalifikácie. Zvlášť certifikát je potrebný na USG bedrových kĺbov u detí.

Bližšie informácie môže podať MUDr. Miroslav Cigánik, koordinátor SLÚŠ pre ortopédiu, ortoped. amb. Galanta – tel. 0905593801. 

36. Psychiatrická ambulancia  – a) gerontopsychiatria bola a je súčasťou koncepcie základného odboru psychiatria. Na určitý čas sa tento odbor odčlenil. Kvalifikáciu v tom čase získalo asi 12 gerontopsychiatrov. Posledné roky nie je akreditované žiadne pracovisko, ktoré by mohlo zabezpečiť vzdelávanie a skúšky v uvedenom odbore. Gerontopsychiatrické zariadenie v Kremnici vedie primárka s atestáciami z psychiatrie bez kvalifikácie z gerontopsychiatrie, pretože ju nemala kde získať.

b) Sexuológov je na Slovensku asi 19 ( podľa našich údajov) a odbor posledné roky nie je akreditovaný. Psychiatrickú sexuológiu zabezpečujú psychiatri v ambulanciách, je v koncepcii základného odboru.

Bližšie informácie: MUDr. Jana Bahledová, psychiatrická amb. Zvolen – tel. 0903543457.

48. Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy

Bolo by vhodné doplniť bod c) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u detí lekár s profesijným titulom pediarický gastroenterológ  s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u detí, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore detská gastroenterológia, hepatológia a výživa.

Na základe nasledujúcej skúsenosti považujeme doplenie uvedeného určujúceho znaku za dôležité.

DôVERA zdravotná posťovňa, a.s. pred 3 rokmi  avizovala, že špecializovaným ambulanciám nebude preplácať ultrasonografické výkony, len SVaLZ pracoviskám. Po viacerých jednaniach svojvoľne revíznou činnosťou uznáva abdominálnu ultrasonografiu u pacienta na viacerých orgánoch maximálne 1x/365dní  a aj to len pri uvedení určitej diagnózy.  Náhodou v rovnakom čase sme obdržali ponuky zo zariadenia ProCare na voľné kapacity na USG vyšetrenie našich pacientov na ich SVaLZ pracoviskách.

Prvé certifikáty z diagnostickej a intervenčnej oesophagogastroduodenoskopie sa nazývali gastrofibroskopia. Je možné automaticky zmeniť ich názov alebo stačí pôvodný názov s automatickou  platnosťou certifikátu, ktorý  v detských gastroenterologických ambulanciách  má rovnaký vecný význam?

Základné otázky:

1.       Kto musí požiadať ÚDZS o nové kódy  pre zdravotnícke zariadenia  a kto o nový  kód lekára? ÚDZS by mal dotknuté zariadenia a lekárov k tomu vyzvať.

2.       Je potrebné meniť názvy ambulancií, aby boli doslova totožné s názvami podľa prílohy 1a alebo sa nové názvy budú týkať len prípadne novovznikajúcich ambulancií?

3.       Ak by bolo potrebné meniť názvy ambulancií existujúcich zdravotníckych zariadení, museli by byť pravdepodobne zaradené pod zmenu obchodného mena , ináč predmetný zákon takúto zmenu údajov v povolení neumožňuje. Vzhľadom na to, že zmenu v podstate požaduje štát, správne poplatky by nemali byť hradené poskytovateľom. Kto musí požiadať o takúto zmenu, napr. názov lekára pediater-gastroenterológ , názov ambulancie  ambulancia detskej gastroenterológie  môžu ostať alebo je potrebné meniť názvy na pečiatke na pediatrický gastroenterológ a na ambulancia detskej gastroenterológie, hepatológie a výživy?

4.       Lekár, ktorý získal určitú kvalifikáciu podľa starej koncepcie, ktorá bola širšia pre daný odbor alebo získal kvalifikáciu v špecializačnom odbore alebo certifikovanej činnosti pod určitým názvom, následne predmetnú špecializovanú činnosť vykonával a priebežne absolvoval kontinuálne vzdelávanie a recertifikoval si všetky svoje  odbornosti v predpísaných intervaloch v súlade s priebežnými zmenami v systéme vzdelávania, zmenami názvov a pod., má oprávnenie, nezávisle na legislatíve, uplatňovať naďalej svoju odbornosť v praxi.

  S pozdravom                MUDr. Alena Jancová, hlavná koordinátorka SLÚŠ pre legislatívu a ZP, v.r.

Na vedomie:  JUDr. Ing. Tomáš Drucker, minister zdravotníctva

 

                  prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., štátny tajomník