Našim hlavným problémom je však zabezpečenie zachovania špecializovanej ambulantnej starostlivosti na Slovensku aj po zvládnutí epidémie a to bude možné len adekvátnou finančnou podporou nízkokapitálových špecializovaných ambulancií, ktorých podiel na poskytovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti nie je možné, v prípade zániku týchto zariadení, nahradiť.  So zabezpečením zdrojov na nevratnú podporu sa musia vysporiadať kompetentní.

Obdobie uplatňovania:
• od 01.04.2020 do 30.06.2020
S nasledujúcimi podmienkami nesúhlasíme, pretože  dlhodobo je výška fiancovania ŠAS na hranici udržateľnosti zdravotníckach zariadení, nemali sme možnosť si odložiť žiadne rezervy, pretože pracujeme dlhodobo za podnákladové ceny. Príjem celého zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej starostlivosti  sa rovná nákladu na jedno lekárske miesto špecialistu  v lôžkovom zariadení  . Z nákladu na 1 lekárske miesto financujeme platy všetkých zamestnancov, prístroje, zdravotnícky materiál a celú prevádzku, vrátane hospodársko technickej správy. 
Vami navrhovaný paušál je de facto bezúročná pôžička, takže počas protiepidemických opatrení od nás požadujete byť k dispozícii Vašim poistencom, poskytovať im zdravotnú starostlivosť bez reálnej úhrady a znášať náklady na prevádzku zdravotníckeho zariadenia bez reálnych platieb alebo po ukončení protiepidemických opatrení pre COVID-19 by sme  museli bezodplatne poskytovať zdravotnú starostlivosť na vlastné náklady.
Žiadame vypustiť nasledujúce podmienky :
• mesačný paušál je podmienený tým, že bude ročné zúčtovanie výkonov k 31.12.2020, čiže
v rámci tohto obdobia, budú nedočerpané mesačné paušály vykryté dobiehanou reálnou
produkciou zo strany PZS v neskoršom období,
• prípadná nedočerpaná časť mesačných paušálov sa teda vysporiada v rámci ročného zúčtovania  zdravotných výkonov k 31.12.2020
• pre potreby ročného zúčtovania za rok 2020 musí byť všetka zdravotná starostlivosť poskytnutá  za rok 2020 vykázaná na úhrady do zdravotnej poisťovne najneskôr do 15.01.2021.
Žiadame , aby Union zdravotná poisťovňa, a.s. odstúpila od požiadavky ročného zúčtovania, pretože v tom prípade by to znamenalo likvidáciu ŠAS na Slovensku.

Byť k dispozícii pacientom nemáme problém, ak 75% paušál nebude pôžičkou.  Žiadame o zvýhodnenú cenu bodu pre všetkých vzhľadom na zvýšené náklady a riziko všetkých ZZ poskytujúcich ŠAS.
Ďalšie podmienky, ktoré musí PZS súčasne plniť:
• Poskytovateľ je povinný byť poistencom k dispozícii a poskytovať im zdravotnú starostlivosť
formou telefonických konzultácii a poradenstva minimálne v rozsahu schválených ordinačných hodín, a v prípadne fyzického vyšetrenia či kontroly v rozsahu minimálne 75% schválených  ordinačných hodín, za súčasného dodržiavania všetkých opatrení a podmienok vyhlásených  príslušnými orgánmi verejnej moci v súvislosti s výskytom ochorenia COVID -19;
Uvedená podmienka je taktiež forenznou otázkou.  Lekár nesie za telefonickú radu, ako aj predpis liekov forenznú zodpovednosť, pretože zodpovednosť za rozhodnutie predpísať liek bez vyšetrenia leží na pleciach lekára. Veľakrát skutočný klinický stav pacienta nemusí korelovať s jeho pocitmi a subjektívnym hodnotením, preto je len na lekárovi, či predpis lieku podmieni fyzikálnym vyšetrením pacienta a nemožno nazvať jeho rozhodnutie neefektívnym, alebo pacienta zo vzdialenejšieho regiónu nasmerovať na zhodnotenie zdravotného stavu k všeobecnému lekárovi, respektíve  na pozorovanie do lôžkového zariadenia. Na Slovensku nemáme len COVID-19, ale aj  iné ochorenia a vážne stavy, ktoré v dôsledku hrozby COVID-19 nevymiznú.
• Poskytovateľ je povinný v maximálnej miere využívať nástroje na efektívne poskytovanie
zdravotnej starostlivosti, využívať elektronickú preskripciu liekov, zdravotníckych pomôcok,
či dietetických potravín, odporučiť poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rámci spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek, poskytovať poistencom telefonické konzultácie
a poradenstvo a poskytovať zdravotnú starostlivosť a úkony s ňou súvisiace v rozsahu vydaného povolenia a platných právnych predpisov a odosielať poistencov k poskytovateľom všeobecnej  ambulantnej starostlivosti, k prevádzkovateľom ambulancie ambulantnej pohotovostnej služby,  či k poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti len v nevyhnutných a medicínsky  odôvodnených prípadoch; uvedené platí aj pre delegovanú preskripciu liekov, zdravotníckych  pomôcok, dietetických potravín a/alebo SVLZ vyšetrení;

Nedodržanie nasledujúcej podmienky nemôže byť dôvodom na nezaplatenie paušálu za prevádzkovanie ambulantného zdravotníckeho zariadenia z nasledujúcich dôvodov:
V zmysle práva na ochranu osobnosti podľa zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka Z.z. v aktuálnom znení §11, §12 ods. 1), 2), 3) a § 13 ods. 1) pacienti písomne žiadajú poskytovateľov, aby sa neodosielali zdravotné záznamy o nich, resp. o zverenej osobe  do Národného zdravotného informačného systému. Nesúhlasia ani  s priebežným odosielaním zdravotných záznamov do zdravotnej poisťovne,  pretože to považujú za  neoprávnený zásah do svojich Ústavou SR zaručených práv/práv zverenej osoby  na ochranu  osobnosti.
V prípade  úniku predmetných osobných a zdravotných údajov  máme za to, že odoslanie zdravotných záznamov  do zdravotnej poisťovne a odtiaľ na centrálny portál národného zdravotného informačného systému  pri informovanom nesúhlase pacienta,  by mohlo naplniť u zodpovedného zamestnanca zdravotníckeho zariadenia  skutkovú podstatu podľa § 374 Trestného zákona Z.z. neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, za čo by niesol zodpovednosť ten, kto údaje ododslal, t.j. poskytovateľ. Európska únia v rámci GDPR stanovuje vysoké pokuty. Navyše:
Článok 9 o Spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v bode 1 jasne uvádza, že sa „zakazuje spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov , biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.“ Zákony jasne stanovujú, ktoré údaje, za akých okolností a v akom rozsahu, môže  poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sprístupniť, platné ustanovenia sú v rozpore s Vami citovaným zákonom, Ústavou SR zaručenými právami pacienta a spomínaným nariadením EP a Rady EÚ. Pacientovo rozhodnutie, potvrdené informovaným nesúhlasom, musí lekár rešpektovať.
Poskytovateľ dodržiava platnú legislatívu a v súlade s ňou vedie zdravotnú dokumentáciu.  Nepovažujeme za potrebné legislatívu prepisovať do dodatku zmluvy.
Z horeuvedených dôvodov nasledujúcu podmienku žiadame vypustiť:
• Poskytovateľ je povinný poskytnutú zdravotnú starostlivosť, vrátane telefonických konzultácii  a elektronickej preskripcie liekov, zdravotníckych pomôcok, či dietetických potravín zapísať  do zdravotnej dokumentácie poistenca v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej  starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a  doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 153/2004 Z. z. o národnom zdravotníckom  informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zabezpečiť plnohodnotné zastupovanie je za súčasného nedostatku lekárov špecialistov už dlhodobo nereálne, zvlášť u niektorých špecializácií. Lekári to v niektorých regiónoch riešili pri plánovanej neprítomnosti odporúčaním , aby sa pacienti v akútnom stave hlásili v lôžkovom zariadení. Lekár s rovnakou odbornosťou má aj dnes na dlhé obdobie dopredu objednaných pacientov a nie je obvykle schopný na požiadanie vyšetriť pacienta z inej ambulancie, aby  zodpovedne posúdil, či je poskytnutie zdravotnej starostlivosti skutočne neodkladné.  Poskytovateľ je povinný informovať o dočasnej neprítomnosti samosprávny kraj. Považujeme za kontraproduktívne v období prebujnelej administratívy tietopovinnosti poskytovateľovi ešte rozširovať o hlásenia zdravotným poisťovniam.
Z uvedených dôvodov žiadame nasledujúcu podmienku vypustiť:
• Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať zdravotnú poisťovňu a príslušný
samosprávny kraj o dočasnej neprítomností a oznámiť poskytovateľa, ktorý ho počas dočasnej neprítomnosti bude zastupovať;
Nasledujúcu podmienku žiadame vypustiť z návrhu zmluvy, týka sa legislatívy, ktorá je všeobecne platná a nepatrí preto medzi podmienky, ktoré má právo ustanovovať zdravotná poisťovňa:
• Poskytovateľ je povinný plniť všetky povinnosti, opatrenia, nariadenia a príkazy príslušných
orgánov verejnej moci, ktoré sú vydané v súvislosti s ochorením COVID-19 na zabezpečovanie
ochrany verejného zdravia a to najmä povinnosti uložené poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu predovšetkým na zabezpečenie výkonu  zdravotnej starostlivosti;
• Poskytovateľ je povinný dodržiavať príslušné opatrenia a usmernenia MZ SR ohľadne
riadeného testovania populácie na ochorenie SARS-CoV-2;
• Ak tieto povinnosti, prípadne niektoré z nich, PZS neplní, zdravotná poisťovňa môže znížiť
výšku mesačného paušálu alebo ho odňať tento mechanizmus u daného poskytovateľa

S pozdravom                   
       MUDr. Alena Jancová, hlavná koordinátorka SLÚŠ pre legislatívu a kontakt so ZP
Mgr. Tomáš Janco, generálny sekretár Slovenskej lekárskej únie špecialistov